Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
401z dziś
4963z ostatnich 7 dni
18318z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bankowa 12
40-007 Katowice
powiat: Katowice
0323591334
dzp@us.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 0323591334
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomieszczeń w Domu Asystenta nr 1 przy Ul. Lwowskiej 4 oraz
w Domu Asystenta nr 2 przy Ul. Lwowskiej 6 w Sosnowcu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w Domu Asystenta nr 1 przy Ul. Lwowskiej 4 .
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w dokumentacji technicznej (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Termin realizacji zamówienia: do 18 tygodni od daty przekazanie terenu budowy.
4. Wykonawca udzieli: minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w Domu Asystenta nr 2 przy Ul. Lwowskiej 6 w Sosnowcu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w dokumentacji technicznej (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Termin realizacji zamówienia do 12 tygodni od daty przekazanie terenu budowy.
4. Wykonawca udzieli: minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45330000-9-, 45332000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45421131-1

Dokument nr: 2021/BZP 00110661, DZP.381.007.2021.RBK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/us
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/us
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Komunikacja w niniejszym postępowaniu , w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej o nazwie platformazakupowa.pl (zwanej
dalej także: ,,platformą") pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us; 3) Zamawiający będzie
przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje
dotyczące wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i
otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty" oraz na stronie
internetowej prowadzonego postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy; 4) Zamawiający, zgodnie z § 11
ust. 2 Rozp. PRM z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie; dalej: "Rozporządzenie w sprawie
środków komunikacji"), określił w SWZ niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę na platformazakupowa.pl. 5) Rekomendacje. a) Formaty plików wykorzystywanych przez
wykonawców powinny być zgodne z Rozp. RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.
2247); b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf; c) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie jednego z formatów:- .zip - .7Z; d) Do formatów uznanych za powszechne a nie
występujących w rozporządzeniu należą: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich
plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie; e) Zamawiający zwraca uwagę na
ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na
ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu
osobistego, który wynosi max 5MB; f) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku
orazłatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie
plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES; g)
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym; h) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 6) Forma oferty. a) Ofertę oraz wszelkie dokumenty
elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
wskazanych zgodnie z art. 67 ustawy Pzp przez Zamawiającego, a więc za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us; b) Ofertę należy złożyć w
formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w języku polskim, zgodnie z
przepisami prawa oraz dokumentami zamówienia; c) Szczegółowe informacje zawiera SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych: klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne
Wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdziale XVI ust. 5 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-27 10:00
Miejsce składania ofert: 1) Ofertę przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 68 ustawy Pzp, za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us do upływu terminu składania ofert

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.