Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
267z dziś
4792z ostatnich 7 dni
19657z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego

Przedmiot:

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rawicom sp. z o.o. sp. k
Szubińska 10
89-210 Łabiszyn
powiat: żniński
604359591
innowacje@rawicom.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58699
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Łabiszyn
Wadium: 95 000,00 zł.
Nr telefonu: 604359591
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego technologii ładowania pojazdów oraz gromadzenia, wykorzystania i dystrybucji energii elektrycznej
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0184/19 - Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii ładowania pojazdów oraz gromadzenia, wykorzystania i dystrybucji energii elektrycznej

Część 1
Realizacja robót budowlanych

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Celem niniejszego Zamówienia jest wyłonienie generalnego wykonawcy dla zadania budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego na działkach nr 184/9 i 184/8 w obrębie ewidencyjnym Rynarzewo, gmina Szubin, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Realizacja całego zakresu zamówienia (Termin Odbioru Końcowego) oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia korzystania z obiektu, w tym pozwolenia na użytkownie, nie później niż do 31 sierpnia 2023 roku.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w załącznikach do zapytania ofertowego. Przedmiary, stanowiące jeden z załączników do zapytania ofertowego, mają tylko charakter informacyjny. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia zapisów zapytania ofertowego oraz ewentualnej wizji lokalnej możliwej do odbycia w dowolnym momencie.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Centrum Badawczo - Rozwojowe technologii ładowania pojazdów oraz gromadzenia, wykorzystania i dystrybucji energii elektrycznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój na lata 2014-2020.
Okres gwarancji
Minimum 3 lata

CPV: 31500000-1, 31527270-9, 31682210-5, 31720000-9, 42416100-6, 44112000-8, 44112210-3, 44112410-5, 44210000-5, 45000000-7

Dokument nr: 2021-7339-58699

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-27

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
nakielski
Gmina
Szubin
Miejscowość
Rynarzewo
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-08-01
Koniec realizacji
2023-08-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Realizacja robót budowlanych.
Zamawiający dopuszcza zaliczkowanie - szczegóły znajdują się w treści wzoru umowy.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.
Warunki zmiany umowy
a. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
i. terminów realizacji zdania - tylko w następujących przypadkach:
a. wystąpienia siły wyższej (kataklizm, pandemia i in.),
b. wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych i atmosferycznych przez okres ciągły dłuższy, niż 24 godziny (temperatura zewnętrzna poniżej minus 5 oC; temperatura wewnętrzna poniżej plus 5 oC; temperatura gruntu poniżej 0 oC; wiatr o prędkości powyżej 10 m/s; ciągły opad deszczu lub śniegu o dużej intensywności, trwający dłużej niż cztery godziny; szadź, szron, gołoledź),
c. stwierdzenia konieczności realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, lub wykonania projektu zamiennego w sposób zgodny z umową,
d. oczekiwania na informacje od nadzoru autorskiego przez okres dłuższy, niż 5 dni roboczych;
ii. Zakresu i wydatków - tylko w następujących przypadkach:
a. stwierdzenia konieczności realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, lub wykonania projektu zamiennego w sposób zgodny z umową.
b. Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu stron. Zmiany umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia na realizację projektu. W celu dokonania zmiany umowy strona inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej stronie wyczerpujących informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.
c. Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie istotnych zmian do zakresu zadania, jeżeli okażą się one niezbędne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przy czym konieczne będzie uwzględnienie przez Wykonawcę faktu, iż co do zasady takie zmiany nie mogą powodować roszczenia o zmianę terminu realizacji zadania oraz zmiany wysokości wynagrodzenia. Tego typu zmiana będzie wymagała uzyskania zgody instytucji odpowiedzialnej za współfinansowanie przedsięwzięciem ze środków Unii Europejskiej i bez takiej zgody nie będzie możliwa do wprowadzenia. Szczegółowe zapisy w tym zakresie zawarte zostały w projekcie umowy o roboty budowlane.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w postaci wykonania w przeciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednego zamówienia, polegającego na robotach budowlanych na obiekcie kubaturowym o łącznej kubaturze min 10 000 m3 (sposób dokumentacji: referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót o wskazanym zakresie).
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami o kwalifikacjach odpowiednich dla realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli oferent wykaże, że: dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą następujące kwalifikacje (sposób dokumentacji: wykaz personelu, dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia; warunek może być spełniony przez jedną osobę posiadającą wszystkie wskazane uprawnienia lub różne osoby z tymi uprawnieniami):
a. zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach:
i. konstrukcyjno-budowlanej;
ii. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
iv. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy przychody firmy w min. jednym zamkniętym okresie obrachunkowym w przeciągu ostatnich 3 lat wyniosły co najmniej 5 000 000,00 zł (sposób dokumentacji: sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty potwierdzające wysokość przychodów);
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są następujące podmioty (sposób dokumentacji: oświadczenie):
i. nie powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, a wykonawcą, polegające na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o nie pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 95 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
o pieniądzu,
o gwarancjach bankowych,
o gwarancjach ubezpieczeniowych,
o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, nr rachunku: 44 1140 1052 0000 4291 0900 1020 w Banku mBank S.A. W tytule przelewu należy wpisać: ,,Wadium - Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego technologii ładowania pojazdów oraz gromadzenia, wykorzystania i dystrybucji energii elektrycznej". Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego.
Wadium powinno być złożone w formie zabezpieczającej skuteczne dochodzenie roszczeń przez Zamawiającego i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Formularz oferty, zgodnie ze wzorem, oraz:
1. Referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót o wskazanym zakresie, zgodnie z treścią kryterium dostępu określonego w punkcie 4, podpunkt a., litera i.
2. Wykaz personelu, dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, zgodnie z treścią kryterium dostępu określonego w punkcie 4, podpunkt a., litera ii. Wykaz personelu według własnego wzoru.
3. Sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty potwierdzające wysokość przychodów, zgodnie z treścią kryterium dostępu określonego w punkcie 4, podpunkt a., litera iii
4. Harmonogram rzeczowo - finansowy robót.
5. Potwierdzenie wniesienia wadium.
6. Zaparafowany wzór umowy.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-12
Data ostatniej zmiany
2021-07-12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto wykonania zamówienia (PLN) - waga 80% - szczegóły znajdują się w załączniku pn. "Treść zapytania ofertowego".
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja (lata) - waga 20% (minimum 3 lata) - szczegóły znajdują się w załączniku pn. "Treść zapytania ofertowego".

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Łukasz Ilnicki
tel.: 604359591
e-mail: innowacje@rawicom.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.