Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru nad realizacją robót

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 322086225, Faks: +48 322598710
akoczy@gddkia.gov.pl
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/269541/pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-nad-realizacja-robot-oraz-zarzadzanie-kontraktem-pn-poprawa-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-na-sieci-ten-t-na-drodze-krajowej-nr-91-dawniej-nr-1-zadanie-nr-2-
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 30 000 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 322086225,
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontr. pn. Poprawa bezpieczeńst. ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 91(dawniej nr 1) - zadanie 2 - przeb. odc. Markowice-Brudzowice

Numer referencyjny: O.KA.D-3.2413.29.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 91 (dawniej nr 1) - zadanie nr 2 - przebudowa odcinka Markowice-Brudzowice".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71540000 Usługi zarządzania budową
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo śląskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa obejmuje pełnienie przez Konsultanta obowiązków zgodnie z Umową, w szczególności:

-- zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót aż do daty wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności,

-- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA,

-- świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego kontraktu,

-- wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Projektu,

-- sprawowanie nadzoru nad robotami w zakresie Zadań dodatkowych i polegających na powtórzeniu podobnych usług, niezbędnych do wykonania Projektu wynikłymi w trakcie realizacji kontraktu - udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,

-- ścisłą współpracę z Zespołami Konsultanta sprawującymi nadzór nad inwestycjami sąsiadującymi - w wyniku której Konsultant będzie miał obowiązek wypracować zasady i sposób właściwego wykonania dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych. W razie potrzeby Konsultanta wiodącego prowadzącego sprawę koordynacji na styku Projektów wyznaczy Zamawiający.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane, ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 26
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 14
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 5 % wartości umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

CPV: 71247000, 71540000

Dokument nr: 351287-2021, O.KA.D-3.2413.29.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2021
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo śląskie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2021

Kontakt:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
40-017
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Koczy
E-mail: akoczy@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 322086225
Faks: +48 322598710

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.