Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej ,,Złota Jesień"
ul. Grzonki 1
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
tel./fax 32 415 20 01, 32 415 31 36, 32 415 86 89
sekretariat@zlota-jesien-dps.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax 32 415 20 0
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dom Pomocy Społecznej ,,Złota Jesień" w Raciborzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Termomodernizacja budynków Domu
Pomocy Społecznej ,,Złota Jesień" w Raciborzu przy ulicy Grzonki 1".
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanego
przedsięwzięcia termomodemizacyjnego w branżach: architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej.
W dokumentacji projektowej należy ująć:
1) ocieplenie ścian nadwieszenia jadalni wełną mineralną od wewnątrz (w segmencie 1.1),
2) ocieplenie ścian osłonowych płytami warstwowymi z pianką poliuretanową (w segmentach
2.1, 2.2, 2.3, 3.1),
3) ocieplenie ściany klatki schodowej wełną mineralną (w segmentach 2.2 i 2.3),
4) ocieplenie ściany jadalni styropianem (w segmencie 1.1),
5) ocieplenie ściany kuchni styropianem (w segmencie 1.1),
6) ocieplenie stropu nad segmentami mieszkalnymi granulatem wełną mineralną międzystropia
(w segmentach 2.1, 2.2, 2.3),
7) ocieplenie stropu nad jadalnią płytami z wełny mineralnej (w segmencie 1.1),
8) ocieplenie stropu nad kuchnią płytami z wełny mineralnej (w segmencie 1.1),
9) ocieplenie stropu nad klatką schodową płytami z wełny mineralnej (w segmentach 2.1, 2.2,
2.3),
10) ocieplenie stropu nad łącznikiem płytami z wełny mineralnej (w segmencie 3.1),
11) wymianę okien w jadalni (w segmencie 1.1),
12) wymianę okien w segmentach mieszkalnych, kuchni i łączniku (w segmentach 2.1, 2.2, 2.3,
1.1., 3.1,)
13) wymianę uszkodzonego kotła na nowy kondensacyjny o zmniejszonej mocy
14) montaż podpionowych zaworów regulacyjnych
15) demontaż istniejącej instalacji wentylacyjnej, budowę nowej instalacji nawiewno-wywiewnej
wyposażonej w wymienniki ciepła oraz chłodnice freonowe do schładzania powietrza
nawiewanego,
16) budowę instalacji fotowoltaicznej,
17) wymianę opraw oświetleniowych świetlówkowych na oprawy typu LED.
Przedmiot umowy obejmuje:
1) wykonanie niezbędnej inwentaryzacji i odkrywek,
2) pozyskanie niezbędnych map do opracowania projektów,
3) projekt budowlano - wykonawczy w branży architektonicznej (zawierający podział na budynki
i zakresy robót),
4) projekt budowlano - wykonawczy w branży sanitarnej (zawierający podział na budynki i
zakresy robót),
5) projekt budowlano - wykonawczy w branży elektrycznej (zawierający podział na budynki i
zakresy robót),
6) wykonanie przedmiarów robót w poszczególnych branżach z podziałem na budynki i zakresy,
7) wykonanie kosztorysów inwestorskich w poszczególnych branżach z podziałem na budynki i
zakresy,
8) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w poszczególnych
branżach,
9) pozyskanie niezbędnych uzgodnień, wymaganych a koniecznych do uzyskania zezwolenia na
realizację robót budowlanych od organu administracji architektoniczno - budowlanej i
realizacji przedmiotowego zadania.
Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zgodnie z zapisami umowy,
obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. , poz. 2019 ze zm.) ), jak na podstawie danych
zawartych w audycie energetycznym (wstępnym) opracowanym w grudniu 2020 roku.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Załącznik nr 2 - wzór umowy.

Dokument nr: DG.231.22.2021

Otwarcie ofert: 3) Oferty zostaną otwarte w dniu 26.07.2021r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego: Domu
Pomocy Społecznej ,,Złota Jesień" Ul. Grzonki 1,47-400 Racibórz- pokój nr 29

Składanie ofert:
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 26.07.2021r. do godz. 10:00 w siedzibie
zamawiającego: sekretariat Domu Pomocy Społecznej ,,Złota Jesień" Ul. Grzonki 1,47-400 Racibórz
2) Oferty, które zostaną złożone po terminie, zamawiający zwróci wykonawcom.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2021 r.

Wymagania:
. Tryb udzjelenia zamówienia.
Niniejsze postępowania prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają
zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r., poz. 2019 ze zm.).
. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują osobami posiadającymi
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach:
a) architektonicznej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
w zakresie umożliwiającym opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w ramach
przedmiotu niniejszego zaproszenia, które to osoby będą projektantami w w/w specjalnościach.
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać spełnienie tego warunku. Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunków na podstawie oświadczenia i informacji otrzymanych od wykonawcy
zawartych w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
oraz w oparciu o przedłożone kopie dokumentów - uprawnień budowlanych do projektowania.
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1) Na ofertę składają się wypełniony formularz OFERTY - zgodnie ze wzorem, stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
5) Oferta musi być podpisana przez wykonawcę - osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty - w oryginale lub kopii notarialnie
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6) Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez wykonawcę.
7) Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana i datowana przez wykonawcę.
8) Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna
być umieszczona informacja o ilości stron.
9) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
10) Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy,
zaadresowane do zamawiającego na adres: Dom Pomocy Społecznej ,,Złota Jesień" ul. Grzonki 1,
47-400 Racibórz
oraz opisane: ,,OFERTA do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,,Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej ,,Złota Jesień" w
Raciborzu przy ulicy Grzonki 1". NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26.07.2021r. godz.
10:00".
11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12) Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone według
takich samych zasad jak złożenie oferty - w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (kopercie)
z dodatkowym oznaczeniem ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
13) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
8. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny ofert.
1) Cena-znaczenie 100%,
9. Wynik postępowania i umowa.
1) Informację o wyniku postępowania zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy
złożyli oferty.
2) Pisemna umowa w sprawie udzjelenia przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta
z wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego
zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
4) Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wykonawcą, przy czym zamawiający
zastrzega sobie prawo do wyznaczenia takiego miejsca i terminu.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzjelenia zamówienia na każdym etapie
postępowania poprzedzającym zawarcie umowy.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a) Robert Polis - Kierownik Działu Gospodarczego, numer telefonu 606 179 414
b) Zygfryd Kostka - Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego ,
numer telefonu 32/45 97 365

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.