Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu sieci szpitalnej, zakup, dostarczenie, montaż, instalacja i doposażenie...

Przedmiot:

Wykonanie projektu sieci szpitalnej, zakup, dostarczenie, montaż, instalacja i doposażenie sieci szpitalnej LAN

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
ul. Bytomska 41
41-400 Mysłowice
powiat: Mysłowice
tel. 723 183 366, 72 318 33 48 Faks: 32 318 33 62
e.przetargi@szpital2myslowice.pl
https://portal.smartpzp.pl/szpital2myslowice.pl/public/postepowanie?postepowanie=17505724
Województwo: śląskie
Miasto: Mysłowice
Wadium: 14.000,00 PLN
Nr telefonu: tel. 723 183 366, 72
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie projektu sieci szpitalnej, zakup, dostarczenie, montaż, instalacja i doposażenie sieci szpitalnej LAN w budynkach A, B C oraz Administracji wraz z modernizacją, doposażeniem serwerowi i oprogramowaniem centralnym, wdrożeniem w SP ZOZ Szpitala nr 2 im. T. Boczonia w Mysłowicach"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu sieci szpitalnej, zakup, dostarczenie, montaż, instalacja i doposażenie sieci szpitalnej LAN w budynkach A, B C oraz Administracji oraz modernizację, doposażenie serwerowi wraz z oprogramowaniem centralnym i wdrożeniem

CPV: 71320000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1

Otwarcie ofert: 3.Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia, Ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice, Sala Konferencyjna, II piętro.
4.Termin otwarcia ofert: 16.08.2021 r. godz. 08:10, za pośrednictwem Systemu Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/szpital2myslowice.pl/public/postepowanie?postepowanie=17505724
1.2.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem systemu Zamawiającego pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/szpital2myslowice.pl do dnia 16.08.2021 r., do godz. 08:00.

Wymagania:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 14.000,00 PLN (słownie czternaście tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą określony w rozdziale X SWZ.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A., Nr 60 1240 4315 1111 0000 5301 0179, wpisując w tytule wpłaty: ,,Szp.2/NZ-271-9/21". Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w formie oryginału np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia), w postaci elektronicznej.
7. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 1) upływu terminu związania ofertą; 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) którego oferta została odrzucona; 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 10, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2 -4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
14. Beneficjentem wniesionego wadium jest: SP ZOZ Szpital nr 2 im. T. Boczonia w Mysłowicach W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza przelewem, tytuł przelewu musi pozwalać Zamawiającemu na identyfikację przedmiotowego postępowania w związku z powyższym w tytule przelewu należy wpisać: Szp.2/NZ-271-9/21.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od dnia wyznaczonego, jako dzień składania ofert tj. do dnia 14.10.2021 roku.
2.Oferty nie mogą zostać złożone po terminie, ponieważ system uniemożliwia złożenie oferty po terminie.
5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.
6.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści w Systemie informację z otwarcia ofert.

Kontakt:
Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie postępowania jest: Justyna Paul tel. 723 183 366.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.