Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
488z dziś
4964z ostatnich 7 dni
18944z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o
ul. Pełczyńskiego 30
01-471 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 223041111/223, Faks: +48 223041114
zamowienia@tbspolnoc.pl
https://tbs.ezamawiajacy.pl/pn/tbs/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 50 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 223041111/
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej przy Ul. Rudnickiego w Warszawie

Numer referencyjny: TBS/PZP/4/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych, dla planowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. 25/2 z obrębu 7-06-02 oraz fragmentach działek nr ew. 53, 54, 59 z obrębu 7-06-04, położonych przy Ul. gen. K. S. Rudnickiego, na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych, dla planowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. 25/2 z obrębu 7-06-02 oraz fragmentach działek nr ew. 53, 54, 59 z obrębu 7-06-04, położonych przy Ul. gen. K. S. Rudnickiego, na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

W zakres zadania wchodzi również uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, decyzji, zgód, pozwoleń, uzgodnień, postanowień, opinii oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie budowy.

Szczegółowy Opis potrzeb i wymagań dotyczących usług stanowiących przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 do OPiW.

Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 7 do OPiW.

Zamawiający jednak zastrzega, że z uwagi na tryb prowadzonego postepowania (dialog konkurencyjny) dokument ten ma charakter wstępny (nieostateczny) i szczegółowe wymagania będą przedmiotem dialogu.

Zamawiający podczas dialogu może omawiać z zaproszonymi wykonawcami wszystkie warunki zamówienia. Przedmiotem dialogu będzie wypracowanie m.in.: sposób realizacji zamówienia, podział na etapy, terminy, zasady odbiorów, zasady płatności, zasady odpowiedzialności, warunki umowne, zakres odpowiedzialności, wysokość zabezpieczenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kluczowych członków zespołu / Waga: 20 %
Cena - Waga: 80 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 286
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu wnioski będzie większa niż trzech, to do składania ofert zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w kryterium selekcji wskazanym w ust. poniżej. W przypadku, gdy liczba wykonawców., którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest mniejsza niż trzech zamawiający będzie mógł kontynuować postępowanie zapraszając tych wykonawców do dialogu albo unieważnić postępowanie na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy.

2. W celu uzyskania punktów w kryterium selekcji Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - dodatkowo (poza usługami wskazanymi na wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu) usługę projektową obejmującą kompleksową dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą wielobranżową (kompleksową, zawierającą branżę konstrukcyjną) - odpowiadającą swoim rodzajem i charakterem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. opracowania z zakresu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego (o powierzchni użytkowej mieszkań min. 5 000 m2) z garażem podziemnym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.0.1065 t.j.) o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto). Do dokumentacji projektowej musi być wydane ostateczne pozwolenie na budowę oraz ostateczne pozwolenie na użytkowanie.

Zamawiający nie dopuszcza, aby w ramach jednej usługi (umowy) Wykonawca wykonał więcej niż jedną kompleksową dokumentację projektową wskazaną powyżej. Za opracowania z zakresu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego Zamawiający uzna wyłącznie opracowania dokumentacji projektowej budowy budynków wskazanych powyżej.

Za każdą wykazaną usługę projektową spełniającą ww. wymagania Wykonawca otrzyma 1 punkt. Maksymalnie można uzyskać 10 punktów, co oznacza, że każdy Wykonawca, który wykaże wykonanie we wskazanym okresie usług 10 i więcej usług otrzyma 10 punktów.

3. W przypadku gdy dwóch lub więc wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów w prekwalifikacji tak iż niemożliwe będzie wyłonienie 3 wykonawców o największej liczbie punktów (np. na trzecim miejscu w rankingu znajdzie się trzech wykonawców o identycznej liczbie punktów) Zamawiający dokona zsumowania wartości usług wykazanych przez nich na wykazanie kryterium selekcji i dokona kwalifikacji ofert zawierających tę samą liczbę punktów pod względem wartości realizowanych usług. To kryterium selekcji ma charakter jedynie wspierający i będzie stosowane wyłącznie w sytuacji, gdy nie będzie możliwe skierowanie zaproszenia do dialogu do trzech wykonawców wyłonionych zgodnie z kryterium wskazanym w ust. 3.

4. Będą punktowane usługi przedstawione przez Wykonawców ponad te, które zostały już przedstawione jako warunek dopuszczenia do udziału w dialogu konkurencyjnym w zdolnościach technicznych.

5. W celu wykazania doświadczenia ocenianego w kryterium selekcji Wykonawca jest zobowiązany złożyć Wykaz usług dot. Kryterium selekcji na wzorze stanowiącym załącznik nr 10 do OPiW wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia tzn. że dokumentacje zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami, które powinny zawierać: wartość zadania, przedmiot zamówienia, zakres rzeczowy zadania, termin realizacji i nazwę podmiotu, na rzecz którego usługa ta została wykonana (np. protokoły odbioru, referencje, poświadczenia itp.).

6. Wykonawca zamierzający skorzystać z potencjału podmiotu trzeciego na wykazanie kryterium selekcji powinien złożyć stosowne zobowiązanie do udostępnienia potencjału podmiotów trzecich.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium.

CPV: 71221000, 71222000

Dokument nr: 351078-2021, TBS/PZP/4/2021

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tbs.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tbs.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2021

Kontakt:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: TBS/PZP/3/2020
ul. Pełczyńskiego 30
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
01-471
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Morawska
E-mail: zamowienia@tbspolnoc.pl
Tel.: +48 223041111/223
Faks: +48 223041114

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.