Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4432z ostatnich 7 dni
19459z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa hali produkcyjnej z częścią produkcyjno - magazynową

Przedmiot:

Budowa hali produkcyjnej z częścią produkcyjno - magazynową

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: BOGUTTI Sp. z o.o
Gromadzka 48
05-504 Henryków-Urocze
powiat: piaseczyński
+ 48 667 408 303
lg@bogutti.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58739
Województwo: mazowieckie
Miasto: Henryków-Urocze
Wadium: ---
Nr telefonu: + 48 667 408 303
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R dla firmy Bogutti Sp. z o.o.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-14-0043/21 - Uruchomienie produkcji rurek z kremem o obniżonej zawartości tłuszczu i cukru opracowanych na podstawie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych

Część 1
Budowa hali produkcyjnej z częścią produkcyjno - magazynową

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie hali produkcyjnej z częścią produkcyjno - magazynową oraz zapleczem socjalnym.
3.2 Zakres robót obejmuje
3.2.1. Etap III:
o Zakup materiałów i wykonanie konstrukcji stalowej zabezpieczonej ogniochronnie - 82 000 kg
3.2.2. Etap IV:
o Zakup materiałów - płyty warstwowe, ich montaż oraz obróbki dekarskie i akcesoria montażowe - powierzchnia całkowita 5360 m2
3.2.3 Etap V:
o Zakup materiałów i ocieplenie ścian hali produkcyjnej - powierzchnia 1990 m2
3.2.4 Etap VI:
o Zakup robót budowlanych w zakresie wykonania posadzki w hali produkcyjnej o powierzchni 5360 m2
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej przekazywanej na wniosek Wykonawcy oraz przedmiarach robót do zapytania ofertowego, na podstawie których Wykonawca ma sporządzić ofertę cenową.
Dokumentacja techniczna (w tym projekt budowlany) będzie udostępniona zainteresowanym Wykonawcom po mailowo zgłoszonej prośbie - na adres: biuro@bogutti.com
3.5. Rozwiązania równoważne
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (przedmiar robót) występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
3.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu umowy
Okres gwarancji
36 miesięcy

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1

Dokument nr: 2021-18011-58739

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
piaseczyński
Gmina
Piaseczno
Miejscowość
Henryków-Urocze
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-08-01
Koniec realizacji
2021-12-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
3.2.1. Etap III:
o Zakup materiałów i wykonanie konstrukcji stalowej zabezpieczonej ogniochronnie - 82 000 kg
Etap 2
Początek realizacji
2021-08-01
Koniec realizacji
2021-12-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
3.2.2. Etap IV:
o Zakup materiałów - płyty warstwowe, ich montaż oraz obróbki dekarskie i akcesoria montażowe - powierzchnia całkowita 5360 m2
Etap 3
Początek realizacji
2021-08-01
Koniec realizacji
2021-12-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Etap V:
o Zakup materiałów i ocieplenie ścian hali produkcyjnej - powierzchnia 1990 m2
Etap 4
Początek realizacji
2021-08-01
Koniec realizacji
2021-12-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Etap VI:
o Zakup robót budowlanych w zakresie wykonania posadzki w hali produkcyjnej o powierzchni 5360 m2

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamówienie podstawowe
Warunki zmiany umowy
Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
c) zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności zastosowania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Podstawy wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że prowadzi działalność gospodarcza w zakresie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych przez okres minimum 10 lat.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega wykonawca, który zalega z opłacaniem podatków i opłat lub opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w w/w zakresie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-12
Data ostatniej zmiany
2021-07-12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria oceny ofert:
a) Cena brutto - waga punktowa 70 pkt. (70%)
Liczba punktów w kryterium ,,Cena brutto" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
(Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert/Wartość brutto wskazana w badanej ofercie)x70
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja w zakresie całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego - waga punktowa - 30 pkt. (30%)
(Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie/Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert)x30
Min.okres gwarancji, jaki może zaoferować Wykonawca to 36 miesięcy

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Łukasz Gazarkiewicz
tel.: + 48 667 408 303
e-mail: lg@bogutti.com

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.