Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa hali magazynowej

Przedmiot:

Budowa hali magazynowej

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Menos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Mieleszyn 131
98-430 Mieleszyn
powiat: wieruszowski
603-221-532
rafal@menos.net.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58749
Województwo: łódzkie
Miasto: Mieleszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: 603-221-532
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POPT.14.21.00-10-0018/20 - oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth

Opis
1. Przedmiotem Zamówienia wybudowanie budynku hali magazynowej położonej w miejscowości Mieleszyn Gm. Bolesławiec na działkach o nr ewid. 2443/1, 2444/1 dla MENOS Sp. z o.o., Mieleszyn 131, 98-430 Bolesławiec dla Menos Sp. z o.o.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w zakresie zamówienia.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021-25458-58749, 1/ NORW/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
wieruszowski
Gmina
Bolesławiec
Miejscowość
Mieleszyn

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wynikających np. z przyczyn technicznych,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta,
c) okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi lub siły wyższej,
d) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,
f) Zmian terminów i warunków płatności pod warunkiem zgłoszenia przez Oferenta takiego zamiaru i otrzymania stosownej zgody Zamawiającego.
2. Warunkiem zmiany umowy jest zgoda obydwu stron umowy oraz ewentualna zgoda Instytucji Pośredniczącej.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Brak powiązań z Zamawiającym
Oferenci nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku: spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3).
Pozostałe warunki
Oferent w trakcie procesu aplikowania w niniejszej procedurze wyboru dostawcy, a także w przypadku wybrania dostawcy w trakcie realizacji zamówienia musi zobowiązać się do przestrzegania polityki równości szans i niedyskryminacji (w tym zasady niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, ze względu na pochodzenie rasowe, etniczne, religię, wiek itp.).
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku: spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3).
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku: spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3).
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku: spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3).
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym dla realizacji przedmiotu zamówienia.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku: spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
- posiada środki finansowe / zdolność kredytową do realizacji przedmiotu zamówienia
- nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, w stanie likwidacji, ani upadłości
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł brutto
Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-12
Data ostatniej zmiany
2021-07-12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium ,,cena" - Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 55 punktów. Oferta z najniższą ceną uzyska 55 punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:
Ilość punktów = (cena oferty najtańszej)/(cena oferty rozpatrywanej)*55
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium ,,termin realizacji" - Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 20 punktów. Punkty będą przyznawane w zależności od zadeklarowanego terminu realizacji:
termin - Ilość punktów
1-30.06.2022r. - 0
1-31.05.2022r. - 5
1-30.04.2022r. - 10
Do 31.03.2022r. - 20
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium ,,okres gwarancji" Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 25 punktów. Punkty będą przyznawane w zależności od zadeklarowanego okresu gwarancji wg następującego wzoru:
Ilość punktów=(liczba lat oferty rozpatrywanej)/(maksymalna liczba lat gwarancji)*25

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Rafał Kmiecik
tel.: 603-221-532
e-mail: rafal@menos.net.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.