Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana strzechy oraz remont/wzmocnienie fundamentów

Przedmiot:

Wymiana strzechy oraz remont/wzmocnienie fundamentów

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
ul. Kościuszki 6
36-100 Kolbuszowa
powiat: kolbuszowski
tel. 17/2271071, 17/2271296
Województwo: podkarpackie
Miasto: Kolbuszowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17/2271071, 17/
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:
,,Wymiana strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona wschodnia) oraz na budynku stodoły z Kopci - Górali (strona zachodnia) wraz z remontem fundamentów stodoły w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Ul. Wolska 36",
Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizowanego zadania zakłada się:

1. Wymianę strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona wschodnia), w tym:

- demontaż kalenicy (żerdzie, perz, folia kubełkowa);

- demontaż frontowej (od strony wschodniej) starej strzechy na chałupie z Huty Przedborskiej, w ilości 85,28 m? wraz z wywiezieniem słomy do 1 km we wskazane miejsce bez naruszenia rogówek;

- wymianę ołacenia dachu w ilości 18,00 mb;

- impregnację odkrytych elementów więźby dachowej preparatem Fobos M-4 (materiał wykonawcy), w ilości 14,21 m?;

- pobranie z magazynu MKL materiału strzecharskiego i transport materiału strzecharskiego na miejsce wbudowania;

- poszycie dachu nowymi ,,kiczkami" ze słomy żytniej, 85,28 m?;

- montaż kalenicy materiał z demontażu (folia kubełkowa, perz), żerdzie, 14,40 mb, nowe materiał MKL;

2. Remont/wzmocnienie fundamentów budynku stodoły z Kopci - Górali, w tym:

- organizację placu robót remontowych;

- rozebranie podłogi 14,72 m? i legarów 15,60 mb w komorze;

- podniesienie budynku;

- demontaż progów dębowych na boisko 8,20 mb;

- demontaż kamieni fundamentowych;

- osadzenie kamieni fundamentowych na betonowej stopie fundamentowej;

- wykonanie podbudowy z kruszywa pod progi na boisko;

- opuszczenie budynku na fundament kamienny;

- wykonanie nowych progów dębowych na boisko 8,20 mb;

- impregnacja elementów drewnianych preparatami olejowymi 16,40 m? i preparatem Fobos M-4, 38,70 m?;

- ułożenie legarów i desek podłogi w komorze (z demontażu);

- posprzątanie placu budowy.

3. Wymianę strzechy na budynku stodoły z Kopci Górali (strona zachodnia), w tym:

- demontaż kalenicy (żerdzie, perz, folia kubełkowa);

- demontaż frontowej (od strony wschodniej) starej strzechy na chałupie z Huty Przedborskiej, w ilości 99,90 m? wraz z wywiezieniem słomy do 1 km we wskazane miejsce bez naruszenia rogówek;

- wymianę ołacenia dachu w ilości 18,00 mb;

- impregnację odkrytych elementów więźby dachowej preparatem Fobos M-4 (materiał wykonawcy), w ilości 49,95 m?;

- pobranie z magazynu MKL materiału strzecharskiego i transport materiału strzecharskiego na miejsce wbudowania;

- ułożenie nad wrotami izolacji z pasów membrany dachowej nawiniętych listwy drewniane, 38,50 m?;

- poszycie dachu nowymi ,,kiczkami" ze słomy żytniej, 99,90 m?;

- montaż kalenicy materiał z demontażu (folia kubełkowa, perz), żerdzie, 15,00 mb, nowe materiał MKL;

- posprzątanie terenu robót.

Koszt transportu kiczek rogówek i innych materiałów na miejsce wbudowania ponosi wykonawca.

Szczegółowy zakres robót określają załączniki nr 4, 5, 6 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: R.261.4.2021

Otwarcie ofert: .Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 28.07.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Ul. Kościuszki 6.

Specyfikacja:
W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem informujemy, iż istnieje możliwość dokonania bezpośrednich oględzin.
Więcej informacji w Dziale Rzemiosł Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Ul. Wolska 36.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 28.07.2021 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej ,36-100 Kolbuszowa, Ul. Kościuszki 6.
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji umowy: do 30.11.2021 r.

Wymagania:
1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: ,,Wymiana strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona wschodnia) oraz na budynku stodoły z Kopci - Górali (strona zachodnia) wraz z remontem podwalin stodoły w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36", numer sprawy R.261.4.2021.

1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5 ma obejmować całość zamówienia.
4. Wymagany okres gwarancji - 5 lat
5.Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena netto - 100%.

6.Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru.

2/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną - dotyczy osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

3/ oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

a.) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

b.) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a) wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod adresem http://bip.muzeumkolbuszowa.pl/index.php/zapytania-ofertoweoraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

12.Informacje dotyczące zawierania umowy:

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania:

1. jeżeli cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

2. jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej;

3. jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

4. również w innych okolicznościach aniżeli określone powyżej bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: kierownik Działu Rzemiosł Wojciech Dragan tel. 17/2271071 w godz. 7.30-15.00., Z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.