Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
384z dziś
4946z ostatnich 7 dni
18301z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja odcinków DW

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja odcinków DW

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Głowackiego 56
30-085 Kraków
powiat: Kraków
+48124465700, faks +48124465702
i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48124465700, faks +
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 969 o długości 580 m (odc. 080 km 0+800 - km 1+380) w m. Krośnica.
Zadanie obejmuje:
- zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja),
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. do 4 cm,
- korytowanie w celu wzmocnienia krawędzi jezdni,
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego mechanicznie jako wzmocnienie krawędzi jezdni,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej,
- wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej,
- wykonanie warstwy wzmacniającej z siatki szklano węglowej na połączeniu istniejącej jezdni poszerzenia,
- wykonanie warstwy wiążącej,
- wykonanie warstwy ścieralnej,
- uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania,
- czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów,
- remont dróg gminnych w granicach pasa drogowego DW 969,
- remont zjazdów w granicach pasa drogowego DW 969,
- wykonanie ścieku ulicznego z dwóch rzędów kostki na ławie betonowej w km 0+850 - km 1+380 na długości 530 m,
- demontaż barier drogowych,
- montaż barier drogowych,
- cięcia pielęgnacyjne drzew,
- zabezpieczenie i ewentualna przebudowa uzbrojenia terenu, kolidującego z prowadzonymi robotami wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu: nowe oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- inne roboty wynikające z projektów wykonawczych i docelowej organizacji ruchu,
- roboty wykończeniowe i porządkowe,
- wyznaczenie i montaż nowych słupków U-1,
- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

CPV: 45233142-6

Dokument nr: 2021/BZP 00111200, ZDW-DN-4-271-33/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.zdw.krakow.pl/zamowienia-publiczne/ponizej-progow-unijnych.htmlview=przetarg&id=5055
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert (wraz z załączonymi do niej dokumentami, w tym m.in. oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP) - za pośrednictwem systemów miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) i ePUAP (https://epuap.gov.pl /wps/portal). Komunikacja w pozostałym zakresie - za pośrednictwem poczty e-mail (adres: postepowanie33.21@zdw.krakow.pl).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej (drogą elektroniczną): a) systemów miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/ portal), b) poczty elektronicznej (adres e-mail: postepowanie33.21@zdw.krakow.pl). Szczegółowe informacje na temat trybu komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zawarte są w cz. IV SWZ. Zamawiający wymaga, aby dokumenty składane w postępowaniu przez Wykonawców były opatrywane wymaganym
podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) - zgodnie z informacjami określonymi w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w cz. VI SIWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w cz. VI SIWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-27 10:00
Miejsce składania ofert: systemy miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/ portal)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-33/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 969 o długości 580 m (odc. 080 km 0+800 - km 1+380) w m. Krośnica.
Zadanie obejmuje:
- zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja),
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. do 4 cm,
- korytowanie w celu wzmocnienia krawędzi jezdni,
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego mechanicznie jako wzmocnienie krawędzi jezdni,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej,
- wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej,
- wykonanie warstwy wzmacniającej z siatki szklano węglowej na połączeniu istniejącej jezdni poszerzenia,
- wykonanie warstwy wiążącej,
- wykonanie warstwy ścieralnej,
- uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania,
- czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów,
- remont dróg gminnych w granicach pasa drogowego DW 969,
- remont zjazdów w granicach pasa drogowego DW 969,
- wykonanie ścieku ulicznego z dwóch rzędów kostki na ławie betonowej w km 0+850 - km 1+380 na długości 530 m,
- demontaż barier drogowych,
- montaż barier drogowych,
- cięcia pielęgnacyjne drzew,
- zabezpieczenie i ewentualna przebudowa uzbrojenia terenu, kolidującego z prowadzonymi robotami wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu: nowe oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- inne roboty wynikające z projektów wykonawczych i docelowej organizacji ruchu,
- roboty wykończeniowe i porządkowe,
- wyznaczenie i montaż nowych słupków U-1,
- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena - 60 %, okres gwarancji i rękojmi - 20 % oraz dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy - 20 %.
W kryterium okres gwarancji i rękojmi ocenie podlegać będzie długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady zaoferowana przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy - w stosunku do długości przedziału określającego dopuszczalne limity okresu gwarancji i rękojmi określone przez Zamawiającego, tj. minimalny okres gwarancji i rękojmi, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, natomiast maksymalny okres gwarancji i rękojmi, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 72 miesiące licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Przedmiotowe kryterium nie dotyczy gwarancji i rękojmi udzielanej na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, dla którego okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
W kryterium dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy ocenie podlegać będzie wykazanie dodatkowego doświadczenia osoby podanej na stanowisko Kierownika budowy związanego z pełnieniem funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót) przy realizacji zakończonych robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, odbudowie, przebudowie lub remoncie dróg publicznych klasy co najmniej Z lub dróg równoważnych tej klasie (ponad doświadczenie wymagane dla tej osoby w ramach warunku udziału w postępowaniu określonego w cz. II pkt 3.1.4.2. SWZ). Doświadczenie osoby podanej na stanowisko Kierownika budowy wykazywane w ramach przytoczonego warunku udziału w postępowaniu oraz w ramach niniejszego kryterium nie może się dublować (tzn. w ramach kryterium odnośnie tej osoby można wykazać jedynie doświadczenie związane ze sprawowaniem funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót) na innych robotach niż wskazywane w ramach warunku).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym -Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający w tym zakresie określa następujące minimalne poziomy zdolności:
4.1) Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, rozbudowę, odbudowę, przebudowę lub remont drogi publicznej drogi klasy co najmniej Z lub drogi równoważnej tej klasie o wartości robót w tym zakresie nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto.
UWAGA! Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).
4.2) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY, która posiada:
o odpowiednie względem przedmiotu zamówienia wykonawcze uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne),
o doświadczenie polegające na sprawowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót) przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie, odbudowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej drogi klasy co najmniej Z lub drogi równoważnej tej klasie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP - w zakresie określonym w cz. II pkt 2.1. SWZ. Przedmiotowe oświadczenie winno zostać złożone wraz z ofertą na formularzu udostępnionym w ramach SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP - w zakresie określonym w cz. II pkt 3.1. SWZ. Przedmiotowe oświadczenie winno zostać złożone wraz z ofertą na formularzu udostępnionym w ramach SWZ. 2) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże roboty budowlane określone w warunku wskazanym w cz. II pkt 3.1.4.1. SWZ oraz złoży dowody, że roboty te zostały wykonane należycie. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, przedmiotowy wykaz winien dotyczyć jedynie robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Przedmiotowy wykaz winien zostać złożony na formularzuudostępnionym w ramach SWZ i w trybie tam wskazanym (na wezwanie Zamawiającego). 3) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w cz. II pkt 3.1.4.2. SWZ oraz poda informacje ich dotyczące (w zakresie określonym w tym wykazie) niezbędne celem weryfikacji spełniania przez Wykonawcę tego warunku. Przedmiotowy wykaz winien zostać złożony na formularzuudostępnionym w ramach SWZ i w trybie tam wskazanym (na wezwanie Zamawiającego).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty składane wraz z ofertą (oprócz dokumentów wskazanych wyżej) - zgodnie z zapisami SWZ: a) oświadczenie wstępne dotyczące podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), b) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), c) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby (osób) reprezentujących Wykonawcę / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / podmiot trzeci (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Przewiduje się dokonywanie zmian umowy w zakresie dopuszczalnym zgodnie z regulacjami ustawy UZP oraz postanowieniami umownymi zawartymi w zał. nr 8 SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena - 60 %, okres gwarancji i rękojmi - 20 % oraz dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy - 20 %.
W kryterium okres gwarancji i rękojmi ocenie podlegać będzie długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady zaoferowana przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy - w stosunku do długości przedziału określającego dopuszczalne limity okresu gwarancji i rękojmi określone przez Zamawiającego, tj. minimalny okres gwarancji i rękojmi, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, natomiast maksymalny okres gwarancji i rękojmi, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 72 miesiące licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Przedmiotowe kryterium nie dotyczy gwarancji i rękojmi udzielanej na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, dla którego okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Termin związania ofertą: do 2021-08-25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.