Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kompleksowych obliczeń cieplnych, energetycznych i bilansowych, wykonanie...

Przedmiot:

Wykonanie kompleksowych obliczeń cieplnych, energetycznych i bilansowych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ryglice
ul. Rynek 9
33-160 Ryglice
powiat: tarnowski
14 654 10 19, 14 654 10 54, (14) 699-58-19, (14) 644-36-22
przetargi@ryglice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Ryglice
Wadium: ---
Nr telefonu: 14 654 10 19, 14 654
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi p.n.: ,,Wykonanie kompleksowych obliczeń cieplnych, energetycznych i bilansowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wprowadzonych nowoczesnych, niskoemisyjnych i energooszczędnych rozwiązań technologicznych celem dostosowania zaprojektowanego budynku przedszkola do wymogów przewidzianych dla obiektów niskoemisyjnych".

Burmistrz Ryglic zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. ,,Wykonanie kompleksowych obliczeń cieplnych, energetycznych i bilansowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wprowadzonych nowoczesnych, niskoemisyjnych i energooszczędnych rozwiązań technologicznych celem dostosowania zaprojektowanego budynku przedszkola do wymogów przewidzianych dla obiektów niskoemisyjnych":

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych obliczeń cieplnych, energetycznych i bilansowych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej dostosowanie zaprojektowanego budynku przedszkola do wymogów przewidzianych dla obiektów niskoemisyjnych zawartych w wytycznych technicznych stanowiących załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Opracowaną dokumentację rozwiązań nowoczesnych, niskoemisyjnych i energooszczędnych rozwiązań technologicznych uzgodnić należy z Projektantem pełniącym nadzór autorski dla inwestycji pn. ,,Budowa przedszkola wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 w m. Ryglice". Wprowadzone rozwiązania uwzględniać muszą technologie energooszczędne i niskoemisyjne oraz wykorzystywać odnawialne źródła energii. W zależności od przyjętych w dokumentacji zakresu i rozwiązań. Opracowana dokumentacja musi umożliwiać przygotowanie zamówienia na roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Dodatkowo w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest powołać niezależnego Weryfikatora/Sprawdzającego, który dokona sprawdzeń dokonanych obliczeń i potwierdzi ich poprawność. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu kopii umowy z niezależnym Weryfikatorem/Sprawdzającym, która zawierać musi zapis, iż przypadku wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem o dofinansowanie, co będzie się wiązało z koniecznością dostosowania przedstawionej dokumentacji do formy załączników wynikającej z wymogów dofinansowania, Weryfikator/Sprawdzający zobowiązuje się do podpisania załączników.
Obliczenia energetyczne, określone w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego, mogą sporządzić oraz dokonać niezależnego sprawdzenia i potwierdzenia ich poprawności, jedynie osoby uprawnione do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej, znajdujące się w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Dokumentacja projektowa ma zawierać komplet wymaganych uzgodnień (PSSE, PSP, BHP itd.). Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) Dokumentacja projektowa rozwiązań nowoczesnych, niskoemisyjnych i energooszczędnych rozwiązań technologicznych - 2 egz.
2) Kosztorys inwestorski - 1 egz.,
3) Kosztorys ofertowy - 1 egz.,
4) STWiORB - 1 egz.,
5) Pełna dokumentacja obliczeń cieplnych i energetycznych, w tym charakterystyki energetyczne Budynku referencyjnego oraz Budynku projektowanego - 2 szt.
6) W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych niżej wymienioną dokumentację:
a) Metrykę obliczeń cieplnych, energetycznych i bilansowych budynku (zgodnie z zał. nr 3 do Zapytania ofertowego - Wytyczne techniczne) - 2 szt.
b) jeżeli dotyczy rozwiązań przyjętych w projekcie, załącznik zawierający szczegółowe obliczeniowe uzasadnienie wraz z komentarzami dla przyjętego poziomu sprawności odzysku ciepła z powietrza wywiewanego zgodne z treścią Rozporządzenia w sprawie charakterystyki energetycznej i przywołanych w nim norm - 2 szt.
c) załącznik zawierający obliczenia i komentarze potrzebne do wykazania możliwości wyprodukowania i wykorzystania w przedsięwzięciu energii z OZE - 2 szt.
d) jeżeli dotyczy rozwiązań przyjętych w projekcie, pisemny dowód (np. oświadczenie wnioskodawcy) przedstawiający stanowisko operatora systemu dystrybucji (lub innego upoważnionego podmiotu) potwierdzający możliwość ,,magazynowania" w sieci elektroenergetycznej energii elektrycznej wyprodukowanej w projektowanym budynku - 2 szt.
7) Całość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie pozwalającym na przeszukiwanie elektroniczne, z uwzględnieniem zapisów ustawy o dostępności cyfrowej na nośniku np.płyta CD/DVD - 2 egz.
Na etapie uzgodnień z Zamawiającym przyjętych rozwiązań Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu projekt koncepcyjny celem akceptacji. Przedłożenie wstępnej koncepcji nastąpi w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający posiada nastepującą dokumentacje projektową podlegającą dostosowaniu do wymogów dla obiektów niskoemisyjnych:
a) Projekt budowlany dla pn.: ,,Budowa żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciągów pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice" - Tom 1, opracowany przez ARMAX Sp. z o.o., Ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice, grudzień 2019 r.
b) Projekt budowlany dla inwestycji pn.: ,,Budowa żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciągów pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice. Instalacje elektryczne" - Tom 2, opracowany przez ARMAX Sp. z o.o., Ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice, grudzień 2019 r.
c) Projekt budowlany dla inwestycji pn.: ,,Budowa żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciągów pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice. Instalacje sanitarne" - Tom 3, opracowany przez ARMAX Sp. z o.o., Ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice, grudzień 2019 r.
d) Projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: ,,Budowa żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciągów pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice", opracowany przez ARMAX Sp. z o.o., Ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice, październik 2019 r.
e) Projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: ,,Budowa żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciągów pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice. Instalacje sanitarne" - Tom 2, opracowany przez ARMAX Sp. z o.o., Ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice, grudzień 2019 r.
f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. ,,Budowa żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciągów pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice", opracowana przez ARMAX Sp. z o.o., Ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice, grudzień 2019 r.
g) Projekt budowlany - zamienny pn.: ,,Budowa przedszkola wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciągów pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice" -, opracowany przez ARMAX Sp. z o.o., Ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice, marzec 2021 r.
Dokumentacja projektowa dostępna na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/472895

UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny zgodnie z §17 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 378/2020 Burmistrza Ryglic Nr 23/2018 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Dokument nr: ZP.271.2.11.2021

Otwarcie ofert: 27.07.2021 r., godz. 11.30

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia ofert
Proszę o przedstawianie oferty cenowej w zamkniętym opakowaniu, wg zał. nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego i nadesłanie oferty do dnia 27.07.2021 r. do godz. 11.00 na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, 33-160 Ryglice, Ul. Rynek 9 lub złożenie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Ryglicach - parter budynku Urzędu.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji/wykonania zamówienia
- od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.

Wymagania:
3. Opis sposobu obliczania ceny
1) Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.
2) Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
3) Cenę ofertową należy podać na formularzu ofertowym - wzór załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy podać w zapisie liczbowym i słownie w złotych polskich. W sytuacji rozbieżności pomiędzy podaną ceną w zapisie liczbowym i słownie przyjmuje się za obowiązującą cenę podaną w zapisie słownym.
4) Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę.

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia - cena = waga 100.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczonych wg następującego wzoru:

Cn
P = ----------------------- x 100
Cb
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;
Cn - najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych badanych ofert;
Cb- cena brutto badanej oferty.
Pozostałe oferty sklasyfikowane zostaną zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia powierzona zostanie Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
2) Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4) Na ofertę składa się:
- Formularz ofertowy - wzór załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Opakowanie oferty winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane:
Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres
Urząd Miejski w Ryglicach
ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

,,Wykonanie kompleksowych obliczeń cieplnych, energetycznych i bilansowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wprowadzonych nowoczesnych, niskoemisyjnych i energooszczędnych rozwiązań technologicznych celem dostosowania zaprojektowanego budynku przedszkola do wymogów przewidzianych dla obiektów niskoemisyjnych",
postępowanie nr ZP.271.2.11.2021
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 27.07.2021 r., godz. 11.30
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 3 (sala konferencyjna) o godz. 11.30 w dniu 27.07.2021 r.

Uwagi:
8. W związku z wejściem w życie dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający przekazuje klauzulę informacyjną do wiadomości (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Kontakt:
7. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Katarzyna Niemiec - tel. (14) 699-58-19,
- w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia: Anna Mądel - tel. (14) 644-36-22.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.