Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie Pawilonu do ochrony przeciwpożarowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostosowanie Pawilonu do ochrony przeciwpożarowej

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
Bema 1
24-100 Puławy
powiat: puławski
zp@szpitalpulawy.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: 30 000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie Pawilonu "B" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do ochrony przeciwpożarowej.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostosowanie Pawilonu "B" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowe opisy techniczne sposobu wykonania robót zawarte są w Załączniku nr 8 do SWZ.

CPV: 45343000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00111234, ZM 19/230/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.szpitalpulawy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://login.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zp@szpitalpulawy.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany , wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: pdf, doc, docx, rtf, xps, odt.
6. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ powinien być skierowany przy użyciu, mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/portal za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" lub poczty email zp@szpitalpulawy.pl. Pytania należy przesyłać w wersji edytowalnej.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020 poz. 2452).
8. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
- w sprawach merytorycznych - Piotr Mańka tel. 728 379 500,
- w sprawach formalnych - Małgorzata Dzięglewska tel. 506 642 542,
e-mail: zp@szpitalpulawy.pl.
9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania lub jednej ze wskazanych wyżej form porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP i znak sprawy albo TED i znak sprawy lub ID postępowania i znak sprawy).
11. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 08:00
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy wczytać na miniPortalu na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu na konto Zamawiającego: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
rachunek Zamawiającego prowadzony w Bank Millennium S.A. 52 1160 2202 0000 0000 9840 8599.
Uznanie konta Zamawiającego winno nastąpić najpóźniej do daty złożenia oferty. - na przelewie należy
umieścić informację "wadium - ZM 19/230/2021".
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 29
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 z
późn. zm.)
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie
pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W
przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny
dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców,
którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja
Musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące
elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji(zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formie: ,,od dnia......-do dnia.....",
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w
sytuacji określonych w art. 98 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej
pośrednictwa podmiotów trzecich.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz
z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia)
Formę wniesienia wadium w postaci innej niż pieniężna podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie przedstawiciel podmiotu wystawiającego dany dokument. Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZM 19/230/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostosowanie Pawilonu "B" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowe opisy techniczne sposobu wykonania robót zawarte są w Załączniku nr 8 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na modernizacji budynku o wartości nie niższej niż 900 000,00 zł., (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do swz;
b) warunek spełni Wykonawca, który wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie /rozbudowie /nadbudowie budynku, klasyfikowanego w Sekcji 1 Dział 12 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w tym jednej z Klasy 1264, z wyłączeniem ,,Budynków przemysłowych i magazynowych" (Grupa 125), ,,pozostałych budynków niemieszkalnych" (grupa 127). Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do swz;

c) wykaz zawierający, co najmniej po jednej osobie uprawnionej do pełnienia funkcji zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) kierownika:
1/ budowy o w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
2/ robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do swz;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu na konto Zamawiającego: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
rachunek Zamawiającego prowadzony w Bank Millennium S.A. 52 1160 2202 0000 0000 9840 8599.
Uznanie konta Zamawiającego winno nastąpić najpóźniej do daty złożenia oferty. - na przelewie należy
umieścić informację "wadium - ZM 19/230/2021".
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 29
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 z
późn. zm.)
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie
pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W
przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny
dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców,
którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja
Musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące
elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji(zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formie: ,,od dnia......-do dnia.....",
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w
sytuacji określonych w art. 98 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej
pośrednictwa podmiotów trzecich.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz
z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia)
Formę wniesienia wadium w postaci innej niż pieniężna podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie przedstawiciel podmiotu wystawiającego dany dokument. Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej swz.
2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach:
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak:
a) zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany terminu,
b) konieczność wykonania robót dodatkowych,
c) brak dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (m.in. trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,
3) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
4) zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 wzoru umowy związana
z koniecznością rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia
o wartość wynikającą z kosztorysu.
3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
4. W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny netto.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-10-28

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.