Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
919z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20372z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane (renowacja ogrodzeń, roboty brukarskie i inne)

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Roboty budowlane (renowacja ogrodzeń, roboty brukarskie i inne)

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU
ul. Zygmunta Noskowskiego 23
61-705 Poznań
powiat: Poznań
zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl
https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/pn/przetargi-wsse-poznan/demand/notice/public/33770/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane (renowacja ogrodzeń, roboty brukarskie i inne)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuję roboty budowlane (renowacja ogrodzeń, roboty brukarskie i inne oraz
remont schodów).
W zakres zadania wchodzi:
- remont ogrodzenia posesji Nowowiejskiego 21 i 23 (zgodnie z zakresem określonym w
przedmiarze robót, z wyłączeniem pozycji dotyczących ogrodzenia posesji przy ulicy
Nowowiejskiego) wraz z iniekcją (wtórną hydroizolacją poziomą przeciw wilgoci podciąganej
kapilarnie w technologii kremów iniekcyjnych) na odcinku 70,0 mb na odcinku wskazanym przez
Zamawiającego (odrębny kosztorys z pozycją dotyczącą iniekcji - wycena jednostkowa);
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się przedmiarach robót, dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót (załączniki nr 2, 3 i 4 do SWZ).
Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem robót, ich
lokalizacją, wizja lokalna możliwa do przeprowadzenia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z
Zamawiającym (e-mail: zamówienia.publiczne@wssepoznan.pl).

Zamówienie obejmuję roboty budowlane (renowacja ogrodzeń, roboty brukarskie i inne oraz
remont schodów).
W zakres zadania wchodzi:
- remont (przywrócenie do stanu pierwotnego) nawierzchni z kostki betonowej na posesjach przy
ulicy Noskowskiego 23, Libelta 36 i os. Przyjaźni 118;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się przedmiarach robót, dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót (załączniki nr 2, 3 i 4 do SWZ).
Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem robót, ich
lokalizacją, wizja lokalna możliwa do przeprowadzenia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z
Zamawiającym (e-mail: zamówienia.publiczne@wssepoznan.pl).

Zamówienie obejmuję roboty budowlane (renowacja ogrodzeń, roboty brukarskie i inne oraz
remont schodów).
W zakres zadania wchodzi:
- remont schodów wejściowych do budynku na posesji Nowowiejskiego 60 (od podwórza -
wejście główne).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się przedmiarach robót, dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót (załączniki nr 2, 3 i 4 do SWZ).
Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem robót, ich
lokalizacją, wizja lokalna możliwa do przeprowadzenia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z
Zamawiającym (e-mail: zamówienia.publiczne@wssepoznan.pl).

CPV: 45453000-7, 45223500-1, 45233200-1, 45342000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00111476, EA-ZP.272.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się na pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego.
Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl
2. Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową. Pytania należy kierować na adres zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczy.
3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań w obu powyższych formach bez konieczności podpisywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, opisane zostały
w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego, która jest dostępna pod adresem https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl
5. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl, zgodnie
z poniższą kolejnością. Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną
w systemie zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, wybiera polecenie ,,zarejestruj się". Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
6. Pozostałą, korespondencję (tj. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje) związane z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać drogą mailową na adres zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczy.
7. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową Zamawiającego lub na pocztę elektroniczną.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań;
? kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, e-mail: iod@wssepoznan.pl, tel. 61 85 44 891;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (renowacja ogrodzeń, roboty brukarskie i inne);
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),
dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_____________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/pn/przetargi-wsse-poznan/demand/notice/public/33770/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-28 09:00
Miejsce składania ofert: https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.