Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie bieżących usług serwisowo - konserwacyjnych lokalnych kotłowni gazowych

Przedmiot:

Świadczenie bieżących usług serwisowo - konserwacyjnych lokalnych kotłowni gazowych

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. Czestochowa
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
(34) 3682461, Fax: 34 365 12 90
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: (34) 3682461, Fax: 3
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o.
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
II. Przedmiot zamówienia:
,,Świadczenie bieżących usług serwisowo - konserwacyjnych lokalnych kotłowni gazowych
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
,,TBS" Sp. z o.o. w Częstochowie.
Sezon 2021/2022"
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bieżących usług serwisowo - konserwacyjnych lokalnych
kotłowni gazowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. w Częstochowie. Sezon 2021/2022, w lokalizacjach:
a) A1.NMP24,
b) Irzykowskiego 1,
c) Krakowska 45,
d) Limanowskiego 57,
e) Ogrodowa 15,
2. Ogólne wymagania dotyczące zakresu prac, obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy obejmują:
a) całodobową konserwację kotłowni w zakresie technologii i aparatury kontrolno-pomiarowej w czasie
sezonu grzewczego,
b) bieżące usuwanie nieprawidłowości pracy kotłowni i stwierdzonych usterek,
c) bieżącą konserwację urządzeń i armatury w kotłowni,
d) bieżące utrzymywanie pomieszczeń i urządzeń w czystości,
e) Wykonawca poda numery telefonów kontaktowych do pracowników odpowiedzialnych
za eksploatację i konserwację kotłowni,
f) dwukrotny odczyt w ciągu miesiąca parametrów pracy kotłowni, odnotowany w książce kotłowni.
3. Rzeczowy zakres czynności związany z bieżącą konserwacją kotłowni:
a) napełnianie instalacji wewnętrznej i kotłowni, sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń
(spawanych, gwintowanych i kołnierzowych),
b) odpowietrzenie układu kotłowni, w tym pompy obiegowej i odmulaczy,
c) sprawdzenie układu ciśnień z uwzględnieniem naczynia wzbiorczego przeponowego,
d) sprawdzenie kierunku obrotów pompy obiegowej,
e) sprawdzenie pracy zaworu regulacyjnego wraz z napędem oraz regulatora pogodowego,
f) sprawdzenie automatycznego układu uzupełniania wody w instalacji c.o.
g) okresowa kontrola prawidłowości otwarcia zaworów bezpieczeństwa przy udziale przedstawiciela
Urzędu Dozoru Technicznego,
h) po wykonaniu w/w czynności uruchomienie kotłowni do pracy ciągłej w sezonie grzewczym,
i) zatrzymanie pracy kotłowni po zakończeniu sezonu grzewczego i zakonserwowanie jej do przerwy
letniej lub w przypadku przerw wynikłych z awarii.
4. Zakres czynności Wykonawcy w czasie trwania sezonu grzewczego:
a) bieżąca kontrola kotłowni przy udziale upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub danego
Oddziału Eksploatacji, zgodnie z ustalonym harmonogramem, pod względem utrzymania
właściwych parametrów techniczno-eksploatacyjnych a w szczególności:
- regulacja przepływów czynnika grzewczego,
- korygowanie krzywej grzania w regulatorze pogodowym,
- sprawdzanie i regulacja pracy reduktora ciśnieniowego na uzupełnianiu wody do instalacji c.o.
b) czyszczenie filtrów siatkowych i filtroodmulników,
c) usuwanie przecieków i nieszczelności na połączeniach gwintowanych i kołnierzowych,
d) bieżąca konserwacja urządzeń technologicznych i energetycznych w kotłowni,
e) wymiana izolacji zniszczonej lub uszkodzonej w trakcie wykonywania prac konserwacyjno-
remontowych przez służby Wykonawcy,
f) w przypadkach awaryjnych zrzucanie wody z instalacji wewnętrznej c.o. na wniosek
Zamawiającego,
g) Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu na bieżąco konieczność zakupu oleju opałowego z
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
5. Zakres robót jakie należy wykonać w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zawarty został w
szczegółowym zakresie robót, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2021 r. o godz. 11;15

Składanie ofert:
1. Ofertę należy składać :
a) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. Ul. POW 24,
42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
b) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2021 r. godz. 9:00,
c) w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres
Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na:
,,Świadczenie bieżących usług serwisowo - konserwacyjnych lokalnych kotłowni gazowych w
budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS"
Sp. z o.o. w Częstochowie. Sezon 2021/2022"

Miejsce i termin realizacji:
IV. Terminy wykonania zamówienia:
a) od rozpoczęcia sezonu grzewczego 2021 r. do zakończenia sezonu grzewczego
2022 r. w przypadku kotłowni położonych przy Ul. Limanowskiego 57. Ul. Ogrodowej 15.
Al. NMP 24.
b) od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. w przypadku kotłowni położonej przy Ul. Irzykowskiego 1 oraz
ul. Krakowskiej 45.

Wymagania:
6. Każda oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona w
osobnej zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty :
1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Wykaz wykonanych usług polegających na świadczeniu bieżących usług Serwisowo - konserwacyjnych
lokalnych kotłowni gazowych, które Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
na minimalną kwotę 60.000,00 netto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł) Zawierający: daty rozpoczęcia
i zakończenia wykonywania usługi, zakres usługi, adres obiektu i nazwa inwestora,
na rzecz którego usługa została wykonana, wartości netto usługi. Do wykazu powinny być dołączone
dowody (referencje) potwierdzające, że usługi zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo
ukończone (załącznik nr 2).
Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania robót wykraczających poza zakres
zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu robót należy wpisać wartość robót netto zgodnych z
zakresem zamówienia.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
' 4. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
5. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem-terminu składania ofert lub
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.
6. Wykaz osób zdolnych do wykonania Zamówienia, którymi dysponuje Wykonawca, a które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:
a) co najmniej dwiema osobami ze świadectwem kwalifikacyjnym D w zakresie eksploatacji urządzeń i
instalacji energetycznych z uprawnieniami dozoru nad pracami konserwacyjnymi i naprawczymi
urządzeń i instalacji wodnych c.o. (do 100°C),
b) co najmniej trzema osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne E w zakresie eksploatacji
urządzeń i instalacji energetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac konserwacyjnych i
naprawczych urządzeń i instalacji wodnych c.o. (do 100°C)
z informacjami na temat ich kwalifikacji (uprawnień) niezbędnych do realizacji zamówienia, zakresu
wykonywanych przez nich czynności (rola w realizacji zadania) oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
Uwaga:
Wykonawca którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, dostarczy Zamawiającemu
przed podpisaniem umowy:
a) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopie świadectw
kwalifikacyjnych D w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych
z uprawnieniami dozoru nad pracami konserwacyjnymi i naprawczymi urządzeń i instalacji
wodnych c.o. (do 100°C dla co najmniej dwóch osób uczestniczących w wykonywaniu
zamówienia,
b) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopie świadectw
kwalifikacyjnych E w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych
z uprawnieniami do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych urządzeń i instalacji
wodnych c.o. (do 100°C) dla co najmniej trzech osób uczestniczących w wykonaniu
zamówienia.
7. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną
60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zl).
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
1) kserokopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku, jeżeli do oferty został załączony inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony,
2) dowód opłacenia polisy,
*W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione
na spółkę, jak i na każdego z jej wspólników lub oświadczenia dotyczące spółki i jej wspólników.
Dokumenty wymienione w pkt V. 1, 2, 6 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone w oryginale
oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty, natomiast dowody (referencje), o
których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za
zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wymienione w pkt V.3 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych za
zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem ża'zgodność z oryginałem
lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V.4 i 5 mogą być złożone w formie oryginałów łub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za
zgodność z oryginałem w przypadku składania przez Wykonawcę zaświadczeń, natomiast
oświadczenia własne Wykonawcy muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y
uprawnioną/-e do podpisania oferty.
Dokument wymieniony w pkt V. 7 może być złożony w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z
oryginałem lub w formie oryginału.
VIII. Kryteria oceny ofert:
1. Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:
Kryterium A - oferowana cena dla kotłowni gazowej - ryczałt (brutto) zł./ m-c - 90%
Kryterium K - wartość stawki roboczogodziny (brutto) -10%
2. Sposób oceny ofert:
Wyliczenie punktów celem wyboru najkorzystniejszej oferty dokonane zostanie z zastosowaniem
powyższych wag i wzoru:
5. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który
uzyska najwyższą ilość punktów.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w
obrocie gospodarczym.
5. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy winno być przedstawione w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy
dołączyć w oryginale właściwe umocowanie prawne.
7. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie wymagane
dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.
8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
10. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Uwagi:
Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00

Kontakt:
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Artur Wróbel - tel. 34 368 24 61 wew. 29 ,informacje techniczne, referat DTCO.
2. Agata Kot - tel. 34 368 24 61 wew. 61, zamówienia, referat DTIZ.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.