Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa istniejących klatek schodowych w celu dostosowania do warunków p.poż

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa istniejących klatek schodowych w celu dostosowania do warunków p.poż

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE
ul. Kościelna 12
56-500 Syców
powiat: oleśnicki
sekretariat@losycow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Syców
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa istniejących klatek schodowych w celu dostosowania do warunków p.poż
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa istniejących klatek schodowych w celu dostosowania budynku do aktualnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Planuje się wykonanie działań w następujących obszarach oznaczonych na projekcie:
1) przestrzeń kotłowni i magazyn opału (zadanie realizowane przez Zamawiającego na podstawie odrębnego postępowania przetargowego - nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu)
2) Klatka schodowa w skrzydle zachodnim.
Zamknięcie klatki schodowej za po pomocą ścian z bloczków SILKA lub pustak ceramiczny -12cm otynkowane obustronnie ? Drzwi wejściowe do budynku wyposażyć w mechanizm napowietrzający ? Drzwi na poziomie piwnicy wymienić na drzwi w odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem, na pozostałych poziomach wprowadzić samozamykacze ? do przebudowy otworów drzwiowych na poziomie piwnicy wykorzystać bloczki SILKA lub ceramiczne otynkowane tynkiem maszynowym obustronnie. ? Montaż okna oddymiającego, ścienne okno oddymiające - otwierane na zewnątrz pow. oddymiania =1,15m2 (minimalna powierzchnia oddymiania wynosi 5% maksymalnej powierzchni rzutu klatki schodowej); proponowane rozwiązanie: ścienne okno oddymiające 2300x1500mm - otwierane na zewnątrz, Aa=1,17m2 pow. oddymiająca
3) klatka schodowa w skrzydle wschodnim
Konstrukcja schodów prowadzących z parteru na piętro zabezpieczona płytą gipsowo-włóknową do odporności ogniowej co najmniej R60, proponowane rozwiązanie systemowe ? wyposażenie klatki schodowej w drzwi w klasie odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem, szerokość otworów drzwiowych podano na rysunku ? do zabudowy otworów okiennych i okienek wydawczych na poziomie piwnicy wykorzystać bloczki SILKA lub ceramiczne otynkowane obustronnie. ? do przebudowy otworów drzwiowych wykorzystać bloczki SILKA lub ceramiczne otynkowane tynkiem maszynowym obustronnie. ? Okna na klatce schodowej na parterze wyposażyć w mechanizm umożliwiający napowietrzanie ? Montaż okna oddymiającego, ścienne okno oddymiające - otwierane na zewnątrz pow. oddymiania = 1,30m2 (minimalna powierzchnia oddymiania wynosi 5% maksymalnej powierzchni rzutu klatki schodowej); proponowane rozwiązanie: ścienne okno oddymiające 1340X980mm - otwierane na zewnątrz, Aa=0,65m2 pow. oddymiająca ? Drzwi wewnątrz klatki schodowej wymienić na drzwi w odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem dymoszczelne ? Powyższe działania mają za zadanie wydzielenie pożarowe klatki schodowej w skrzydle wschodnim od poziomu parteru do drugiego piętra, przegrody istniejące mają odporność ogniową REI 60
4) Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa wykonana m.in. przez Obsługa Inwestycji Budowlanych M&S biuro / pracownia: Ul. Kilińskiego 4d/3 56-400 Oleśnica, stanowiąca załącznik do niniejszej SWZ.
5) Zamówienie jest/nie jest podzielone na części.
6) Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45200000-9

CPV: 45200000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00111636, LO.323.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 14:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania, e-mail: sekretariat@losycow.pl,
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisano
w SWZ oraz na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z załącznikiem nr 8
do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z załącznikiem nr 8
do SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-27 14:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 500,00 PLN (sześć tysięcy), w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:
1) w pieniądzu;
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy Oddział w Sycowie, nr 11 9584 0008 2006 0600 4567 0009 wpisując tytuł przelewu: wadium i numer postępowania (nr sprawy)
3. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
4. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać co najmniej poniższe warunki:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp;
2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta;
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
7) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie, ul. Kościelna 12, 56-500 Syców;
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: LO.323.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa istniejących klatek schodowych w celu dostosowania budynku do aktualnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Planuje się wykonanie działań w następujących obszarach oznaczonych na projekcie:
1) przestrzeń kotłowni i magazyn opału (zadanie realizowane przez Zamawiającego na podstawie odrębnego postępowania przetargowego - nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu)
2) Klatka schodowa w skrzydle zachodnim.
Zamknięcie klatki schodowej za po pomocą ścian z bloczków SILKA lub pustak ceramiczny -12cm otynkowane obustronnie ? Drzwi wejściowe do budynku wyposażyć w mechanizm napowietrzający ? Drzwi na poziomie piwnicy wymienić na drzwi w odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem, na pozostałych poziomach wprowadzić samozamykacze ? do przebudowy otworów drzwiowych na poziomie piwnicy wykorzystać bloczki SILKA lub ceramiczne otynkowane tynkiem maszynowym obustronnie. ? Montaż okna oddymiającego, ścienne okno oddymiające - otwierane na zewnątrz pow. oddymiania =1,15m2 (minimalna powierzchnia oddymiania wynosi 5% maksymalnej powierzchni rzutu klatki schodowej); proponowane rozwiązanie: ścienne okno oddymiające 2300x1500mm - otwierane na zewnątrz, Aa=1,17m2 pow. oddymiająca
3) klatka schodowa w skrzydle wschodnim
Konstrukcja schodów prowadzących z parteru na piętro zabezpieczona płytą gipsowo-włóknową do odporności ogniowej co najmniej R60, proponowane rozwiązanie systemowe ? wyposażenie klatki schodowej w drzwi w klasie odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem, szerokość otworów drzwiowych podano na rysunku ? do zabudowy otworów okiennych i okienek wydawczych na poziomie piwnicy wykorzystać bloczki SILKA lub ceramiczne otynkowane obustronnie. ? do przebudowy otworów drzwiowych wykorzystać bloczki SILKA lub ceramiczne otynkowane tynkiem maszynowym obustronnie. ? Okna na klatce schodowej na parterze wyposażyć w mechanizm umożliwiający napowietrzanie ? Montaż okna oddymiającego, ścienne okno oddymiające - otwierane na zewnątrz pow. oddymiania = 1,30m2 (minimalna powierzchnia oddymiania wynosi 5% maksymalnej powierzchni rzutu klatki schodowej); proponowane rozwiązanie: ścienne okno oddymiające 1340X980mm - otwierane na zewnątrz, Aa=0,65m2 pow. oddymiająca ? Drzwi wewnątrz klatki schodowej wymienić na drzwi w odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem dymoszczelne ? Powyższe działania mają za zadanie wydzielenie pożarowe klatki schodowej w skrzydle wschodnim od poziomu parteru do drugiego piętra, przegrody istniejące mają odporność ogniową REI 60
4) Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa wykonana m.in. przez Obsługa Inwestycji Budowlanych M&S biuro / pracownia: ul. Kilińskiego 4d/3 56-400 Oleśnica, stanowiąca załącznik do niniejszej SWZ.
5) Zamówienie jest/nie jest podzielone na części.
6) Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45200000-9
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa łączna
liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia na wykonany pełny zakres prac
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 pzp, zgodnie z rozdz. XI SIWZ
2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
3. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - minimum 1 zadanie w zakresie obejmujące swym zakresem remont lub przebudowę lub budowę dowolnego budynku o wartości co najmniej 200 000.00 PLN brutto
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się dysponowaniem (dysponuje lub będzie dysponował oraz wskaże podstawę do dysponowania): - minimum 1 osobą posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności umożliwiającej realizację zadania, tj. specjalności konstrukcyjnej bez ograniczneń
c) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a)
Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej - według załącznika nr 7 do SWZ; b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu określonych w SWZ: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty - według załącznika nr 4 do SWZ; b) Wykaz osób, skierowanych przezWykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 5 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;2)
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;3) Oświadczenie Wykonawcy o
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -
wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków stanowi Załącznik nr 3
do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;4) Następujące
podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe: zgodnie z rozdz. XIV SWZ5) Dokument wadium
6) Zobowiązanie podmiotu(ów) trzeciego(ich) - jeśli dotyczy 7) inne dokumenty wymienione w
SWZ - jeśli dotyczy, 8) formularz ofertowy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 500,00 PLN (sześć tysięcy), w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:
1) w pieniądzu;
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy Oddział w Sycowie, nr 11 9584 0008 2006 0600 4567 0009 wpisując tytuł przelewu: wadium i numer postępowania (nr sprawy)
3. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
4. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać co najmniej poniższe warunki:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp;
2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta;
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
7) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie, ul. Kościelna 12, 56-500 Syców;
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z
postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:a) Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, żąda kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców przed zawarciem umowy,b) Wykonawcy ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wskazano we wzorze umowy - załącznik do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa łączna
liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia na wykonany pełny zakres prac
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.