Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi gminnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SĘPOPOL
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol
powiat: bartoszycki
897613181, faks 896790821
sepopol@sepopol.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/482417
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Sępopol
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 897613181, faks 8967
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa drogi gminnej Nr 12103N (dr. pow. nr 1392N - Smolanka kol.)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi (stan obecny to droga gruntowa) gminnej nr 121013N ( dr. pow. nr 1392N - Smolanka kol.) na działce nr 30-11/6 gminy Sępopol w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" i pełnienie nadzoru autorskiego.
- Zamówienie obejmuje (dotyczy branży drogowej):
1) sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń,
2) sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich występujących branż,
3) wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w południowej części Gminy Sępopol. W zakresie opracowania znajduje się droga gminna o nawierzchni gruntowej zlokalizowana na działce nr 30-11/6 gmina Sępopol.

1.Budowana droga stanowi połączenie miejscowości Smolanka kol. z drogą powiatową nr 1392N Bartoszyce - Szylina - Smolanka, która bezpośrednio łączy miejscowość Smolanka kol. z miastem Sępopol (stolicą gminy) oraz miastem Bartoszyce (stolicą powiatu)
Droga objęta opracowaniem jest drogą dojazdową do miejscowości Smolanka kol.
Droga położona na działce nr 30-11/6 posiada bezpośrednie połączenie z DP 1392N Bartoszyce - Szylina - Smolanka, która łączy tą miejscowość z miastem Sępopol i dalej z miastem Bartoszyce.
Przyjęto następujące parametry przekrojów normalnych:
- szerokość jezdni - 2,7 m - płyty drogowe betonowe
- długość odcinka do budowy - 1 002 m
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Konstrukcja nawierzchni jezdni:
? płyty drogowe betonowe 1.00 m x 3,00 m gr. 15 cm
? podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
? podbudowa z kruszywa 0-31,5 niezwiązanego c50/30 gr. 15 cm
2) Budowa kanału technologicznego - opis kanału stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
3) Zamawiający wymaga po zakończeniu inwestycji Projekt Stałej Organizacji Ruchu.
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych, którym jest Starosta Bartoszycki.
Projekt stałej organizacji ruchu, powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (j t. Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze zm.), oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.).
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 7 do SWZ).
4.Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty w zakresie jakości zastosowanych materiałów oraz techniki wykonania robót. Termin gwarancji liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
Na zrealizowany przedmiot umowy wykonawca sam określa okres gwarancji przy uwzględnieniu minimum 36 wymaganego miesięczny okresu gwarancji jakości wykonanych prac, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
Okres gwarancji wykonawca proponuje w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, zgodnie z rozdz. 15.

CPV: 45233120-6, 45111000-8, 45232451-8, 45233200-1

Dokument nr: 2021/BZP 00111666, Or.III.271.1.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/482417
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/482417
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) stały dostęp do sieci Interenet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 KB/S,
2) komputer klasy PC lub MAC o następnej konfiguracji: pamięć min. 2GBRAM, procesor Instal IV GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Interenet Explorer minimalna wersja 10 0,
4) włączona obsługa JawaScipt,
5) zainstalowany program Adabe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowane wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.
2) komputer klasy PC lub MAC o następnej konfiguracji: pamięć min. 2GBRAM, procesor Instal IV GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Interenet Explorer minimalna wersja 10 0,
4) włączona obsługa JawaScipt,
5) zainstalowany program Adabe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowane wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sępopolu jest Burmistrz Sępopola, działający w imieniu Gminy Sępopol dane adresowe: 11-210 Sępopol, Ul. 11 Listopada 7.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: jod@jgconsulting.net.pl lub pisemnie na adres Administratora danych,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz ary. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej zwaną ,,ustawą".
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy z uwzględnieniem obowiązków Zamawiającego wynikających z uregulowań systemowych.
2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
3.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
4.Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
23.5. Nie Przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż na podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/482417
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/482417

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Or.III.271.1.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi (stan obecny to droga gruntowa) gminnej nr 121013N ( dr. pow. nr 1392N - Smolanka kol.) na działce nr 30-11/6 gminy Sępopol w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" i pełnienie nadzoru autorskiego.
- Zamówienie obejmuje (dotyczy branży drogowej):
1) sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń,
2) sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich występujących branż,
3) wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w południowej części Gminy Sępopol. W zakresie opracowania znajduje się droga gminna o nawierzchni gruntowej zlokalizowana na działce nr 30-11/6 gmina Sępopol.

1.Budowana droga stanowi połączenie miejscowości Smolanka kol. z drogą powiatową nr 1392N Bartoszyce - Szylina - Smolanka, która bezpośrednio łączy miejscowość Smolanka kol. z miastem Sępopol (stolicą gminy) oraz miastem Bartoszyce (stolicą powiatu)
Droga objęta opracowaniem jest drogą dojazdową do miejscowości Smolanka kol.
Droga położona na działce nr 30-11/6 posiada bezpośrednie połączenie z DP 1392N Bartoszyce - Szylina - Smolanka, która łączy tą miejscowość z miastem Sępopol i dalej z miastem Bartoszyce.
Przyjęto następujące parametry przekrojów normalnych:
- szerokość jezdni - 2,7 m - płyty drogowe betonowe
- długość odcinka do budowy - 1 002 m
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Konstrukcja nawierzchni jezdni:
? płyty drogowe betonowe 1.00 m x 3,00 m gr. 15 cm
? podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
? podbudowa z kruszywa 0-31,5 niezwiązanego c50/30 gr. 15 cm
2) Budowa kanału technologicznego - opis kanału stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
3) Zamawiający wymaga po zakończeniu inwestycji Projekt Stałej Organizacji Ruchu.
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych, którym jest Starosta Bartoszycki.
Projekt stałej organizacji ruchu, powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (j t. Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze zm.), oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.).
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 7 do SWZ).
4.Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty w zakresie jakości zastosowanych materiałów oraz techniki wykonania robót. Termin gwarancji liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
Na zrealizowany przedmiot umowy wykonawca sam określa okres gwarancji przy uwzględnieniu minimum 36 wymaganego miesięczny okresu gwarancji jakości wykonanych prac, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
Okres gwarancji wykonawca proponuje w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, zgodnie z rozdz. 15.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarantowaną na jedną i wszystkie zdarzenia na kwotę, minimum 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Polisa musi być ważna lub odnawialna przez cały okres trwania realizacji zamówienia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a. doświadczenie zawodowe - dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej jedna robotę związaną z wykonaniem przedmiotu zamówienia (tj. budowie, przebudowie, remoncie drogi z nawierzchni bitumicznej, płyt drogowych betonowych lub z kostki betonowej) w wysokości minimum 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ.
5) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów potwierdzających, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Polisa musi być ważna lub odnawialna przez cały okres trwania realizacji zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z przedłożonym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.