Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - rozbudowa o zespół kogeneracyjny

Przedmiot:

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - rozbudowa o zespół kogeneracyjny

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu"
Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1
63-200 Jarocin
powiat: jarociński
Tel.: +48 535157419
kaniewska@jarjarocin.pl
https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/33251/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Jarocin
Wadium: 100 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 535157419
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin - Wielkopolskie Centrum Recyklingu". Zadanie nr 3A: Część biologiczna - rozbudowa o zespół kogeneracyjny

Numer referencyjny: ZGO/ZP/13/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa części biologicznej ZZO Jarocin o dodatkowy zespół kogeneracyjny wraz z instalacją doczyszczania biogazu. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, z zastrzeżeniem wydanej dla inwestycji decyzji środowiskowe, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, przeprowadzenia rozruchów próbnych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji opisanej w niniejszym PFU.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45222000 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45252000 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262300 Betonowanie
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
45320000 Roboty izolacyjne
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
45233250 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

,,ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu"

Witaszyczki, Ul. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa części biologicznej ZZO Jarocin o dodatkowy zespół kogeneracyjny wraz z instalacją doczyszczania biogazu. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, z zastrzeżeniem wydanej dla inwestycji decyzji środowiskowe, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, przeprowadzenia rozruchów próbnych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji opisanej w niniejszym PFU.

2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p.

5. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań przedstawiono we wzorze umowy.

6. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera PFU, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

7. Jeśli w PFU, na rysunkach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 p.z.p., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności FV ,, TF" / Waga: 25.00
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na zespół kogeneracyjny wraz z instalacją doczyszczania biogazu - ,,G" / Waga: 15.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0004/19-00 Projektu ,,Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin - Wielkopolskie Centrum Recyklingu" w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 100 000,00 PLN. Wadium należy wnieść zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. XV SWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy p.z.p., tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Przetarg nieograniczony.

6. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty:

1) Zamawiający informuje, że odbycie wizji lokalnej istnieje w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym.

2) Wizja lokalna obejmie miejsce realizacji przedmiotu zamówienia, w celu oszacowania przez Wykonawców, na ich własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty.

3) Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie wizji lokalnej jest Pan Michał Kaczmarek, tel. nr 512-204-213. Podczas wizji lokalnej nie będą przyjmowane żadne zapytania ani udzielane żadne wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zapytania takie należy kierować do Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy.

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

5) Wszelkie koszty związane z przyjazdem na miejsce realizacji zamówienia,

Z wizją lokalną oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez prawa ich zwrotu od Zamawiającego.

6) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 uPzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej, w przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.

7) Dokumentem potwierdzającym odbycie wizji lokalnej jest protokół z wizji lokalnej sporządzony przez zamawiającego, z podpisami przedstawicieli potencjalnych oferentów, którzy wzięli udział w wizji lokalnej.

CPV: 45111291, 45330000, 45331000, 79421200, 45331100, 45222000, 45331200, 45332200, 45332300, 45310000, 45311000, 45252000

Dokument nr: 349667-2021, ZGO/ZP/13/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://jarocin.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/33251/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

,,ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu"

Witaszyczki, Ul. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2021

Kontakt:
,,ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu"
Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1
Jarocin
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
63-200
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Kaniewska
E-mail: kaniewska@jarjarocin.pl
Tel.: +48 535157419

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.