Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i montaż instalacji alarmowej wraz z monitoringiem

Przedmiot:

Zakup i montaż instalacji alarmowej wraz z monitoringiem

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: EURO INVEST DORADZTWO GOSPODARCZE MARCIN ZDZIECHOWSKI
gen. Lucjana Żeligowskiego 43A lok 4
90-644 Łódź
powiat: Łódź
604178252
marcin.z@eig.net.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58818
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: 604178252
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.02.03.01-10-0145/20 - Dywersyfikacja działalności EIDG w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19

Część 1
Zakup i montaż instalacji alarmowej wraz z monitoringiem
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji alarmowej wraz z monitoringiem w biurze w którym świadczone będą usługi finansowo-księgowo-kadrowe. Prace mają na celu zapewniania ochrony mienia a także bezpieczeństwa danych przechowywanych w tym poufnych danych klientów, a także osób (czujnik dymu). Prace instalacyjne systemu alarmowego wraz z monitoringiem powadzone będą w lokalu o powierzchni ok 122,99 m2, znajdującym się w kamienicy przy Ul. Zielonej 25 lok 45 w Łodzi. W zakres przedmiot zamówienia wchodzi:
1. Zakup i dostawa niezbędnego do montażu systemu alarmowego na który składają się:
- centrala alarmowa
- czujnik ruchu wewnętrznego - dla 5 pomieszczeń i ewentualnie czujnik otwarcia
- czujnik gazu, dymu,
- sygnalizator
- elementy montażowe, instalacyjne i inne niezbędne
- system monitoringu / kamery
- możliwość podłączenia centrali alarmowej do dowolnych wybranych przez Zamawiającego agencji ochrony
2. Montaż systemu alarmowego
3. Konfiguracja systemu
4. Przeprowadzenie testów i prób funkcjonalnych zamontowanego systemu;
Pozostałe informacje:
o Dokumentacja projektowa inwestycji stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, jest integralną częścią opis przedmiotu zamówienia. Obejmuje ona dokumentację techniczną ELEKTRYKA Dokumentacja techniczna wykonawcza stanowi integralną cześć opisu przedmiotu zamówienia.
o W przypadku gdy z opisu przedmiotu zamówienia - załączonej dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 wynika, iż Zamawiający/projektant opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła użył nazwy konkretnego produktu, normy jakościowej lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego/projektanta, pod warunkiem, że będą one posiadały nie gorsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów. Należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.
o Wszystkie instalacje i urządzenia po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia będą stanowiły własność Zamawiającego.
o Po wykonanych pracach montażowych należy sprzęt zaprogramować skonfigurować i uruchomić.
o Wszelki dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy.
o Po zakończeniu prac związanych z montażem systemu alarmowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a. licencje, certyfikaty i nośniki danych z zainstalowanym oprogramowaniem,
b. hasła dostępu do zabudowanych systemów,
o Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami przy spełnianiu zasad BHP, przepisami prawa budowlanego, ustawy o odpadach;
o Wykonawca wykona prace przy pomocy własnego sprzętu, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności, przeszkolone w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt i narzędzia;
o Prace winny być prowadzone pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Wykonawcę, posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do kierowania przedmiotowymi pracami;
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli na każdym etapie wykonywania prac przez swoich przedstawicieli, co do zgodności realizacji przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego;
o Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 24 -miesięcznej gwarancji. na wykonane prace, jak również na dostarczone urządzenia. W ramach gwarancji Wykonawca ma obowiązek usunąć nieodpłatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu zamówienia, których istnienie zostało ujawnione po odbiorze końcowym.
o Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia w/w umowy.
Okres gwarancji
co najmniej 24 miesiące na wykonane prace, jak również na dostarczone urządzenia

CPV: 35121700-5, 45312000-7

Dokument nr: 2021-12703-58818

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Polesie
Miejscowość
Łódź
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany Termin realizacji zamówienia : max 14 tygodni od daty podpisania umowy
Gotowość do wejścia i przygotowania instalacji - 7 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
POZOSTAŁE INFORMACJE
o Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Złożenie oferty częściowej bądź wariantowej powoduje jej wykluczenie z udziału w postępowaniu.
o Wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszym zapytaniu, a parametry urządzeń należy traktować jako parametry minimalne.
o Zamawiający dopuszcza odrzucenie ofert zawierające rażące błędy w ofercie lub niezrozumienie zapytania;
o Otwarcie ofert nastąpi 27.07.2021 r.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania, tj. niespełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
o W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia postępowania ofertowego na każdym jego etapie, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnieniu postępowania, w sytuacji gdy cena najkorzystniejszej oferty spełniającej zapisy zapytania ofertowego lub oferta spełniająca zapisy zapytania ofertowego z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania postępowanie ofertowego o czym poinformuje podając przedłużony termin w bazie konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszcza się podmioty posiadające uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych powyżej Oferent zobowiązany jest wypełnić Oświadczenie nr 1 zawarte w załączniku nr 2- Formularzu ofertowym.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszcza się podmioty posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych powyżej Oferent zobowiązany jest wypełnić Oświadczenie nr 1 zawarte w załączniku nr 2- Formularzu ofertowym.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszcza się podmioty dysponujące potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia
Na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych powyżej Oferent zobowiązany jest wypełnić Oświadczenie nr 1 zawarte w załączniku nr 2- Formularzu ofertowym.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszcza się podmioty dysponujące osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia
Na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych powyżej Oferent zobowiązany jest wypełnić Oświadczenie nr 1 zawarte w załączniku nr 2- Formularzu ofertowym.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszcza się podmioty znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne oraz upadłościowe.
Na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych powyżej Oferent zobowiązany jest wypełnić Oświadczenie nr 1 zawarte w załączniku nr 2- Formularzu ofertowym.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę stanowi wypełniony Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy zawierający m.in:
- pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
- cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT, za przedmiot zamówienia
- termin ważności oferty (wymagany minimum 60 dni),
- termin wykonania zamówienia (realizacji umowy)
- uzupełnione oświadczenie nr 1 zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
- uzupełnione oświadczenie nr 2 zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy musi być opatrzony datą i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.
TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2021 r.
- w formie elektronicznej (skan Załącznika nr 2- formularza ofertowego podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres mailowy: marcin.z@eig.net.pl z tytułem wiadomości ,,instalacja alarmowa wraz z monitoringiem "
Lub
- osobiście lub listownie (wypełniony Załącznik nr 2- Formularz Ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji zgodnie z dokumentacją rejestrową) na adres Zamawiającego: EURO INVEST DORADZTWO GOSPODARCZE MARCIN ZDZIECHOWSKI, 90-644 Łódź ul gen. Lucjana Żeligowskiego, nr 43A lok 4z opisem na kopercie ,,instalacja alarmowa wraz z monitoringiem ".
Lub
- poprzez bazę konkurencyjności BK2021 (skan załącznika nr 2- formularza ofertowego podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji)
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (przygotowana zgodnie
z ,,Opisem sposobu przygotowania oferty") wpłynie na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie, zostanie złożona przez BK 2021 lub wpłynie osobiście/listownie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenie z postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie nr 2 zawarte w Załączniku nr 2- Formularz ofertowy.
o Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu związania ofertą. Brak zgody na przedłużenie powyższego terminu spowoduje odrzucenie oferty.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytania w ramach postępowania ofertowego należy kierować tylko i wyłącznie za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności BK2021. Pytanie można składać max do 23.07.2021 godzi 12:00
KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Łączna cena netto - 100%
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S - suma uzyskanych punktów,
C - punkty za cenę netto,
Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT, wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN (w tym w razie konieczności po przeliczeniu ceny wykazanej w walucie obcej według zasad opisanych powyżej). Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.
Punkty Łącznie = Kryterium I
Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-12
Data ostatniej zmiany
2021-07-12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
C = ( Cmin / Cof..) x 100
gdzie:
Cmin - najniższa cena netto spośród wszystkich złożonych ofert
Cof. - zaoferowana cena netto danej oferty
C - ilość punktów za cenę netto przyznanych danej ofercie

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marcin Zdziechowski
tel.: 604178252
e-mail: marcin.z@eig.net.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.