Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Trawniki
Trawniki 605
21-044 Trawniki
powiat: świdnicki (lubelski)
Tel.: +48 815856018, Faks: +48 815856018
gerardkowalczyk@trawniki.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Trawniki
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 815856018,
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Trawniki

Numer referencyjny: RRG.271.4.2021
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy opraw wraz z osprzętem, materiałami instalacyjnymi oraz zainstalowaniu dostarczonych opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem LED, wymiana szaf oświetleniowych na wybranym obszarze Gminy Trawniki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71355200 Wykonywanie badań
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Trawniki

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki realizowana w ramach współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności obejmuje m.in.:

1)wykonanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja SA Rejon Lublin - Teren, przed rozpoczęciem instalacji oraz zawarcie umowy z OSD o współpracy przy modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego,

2)demontaż 684 szt. istniejących opraw,

3)dostawę opraw oświetleniowych ulicznych, zgodnych ze złożoną ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 740 szt. opraw ulicznych LED (w tym: 684 szt. - modernizacja istniejących opraw + 56 szt. opraw dowieszonych na istniejących liniach), posiadających funkcjonalność zmiennego profilu mocy oraz grupowej, zmiany profilu mocy. Poziom zaprogramowania zasilacza cyklu 24 h dostarczanej oprawy winien uwzględniać zarówno wymogi normy oświetlenia ulic PN-EN 13201 lub równoważnego systemu odniesienia jak również wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007, poz.623, z późn. zm.),

4)instalację dostarczonych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach zgodnie z "Opisem wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego w Gminie Trawniki" (tabele), w ilości 740 szt.

5)montaż przewodów zasilających (oprawa - zabezpieczenie) o długości ok. 4 m na komplet dla słupów linii napowietrznej i ok. 12 m na komplet dla słupów linii kablowej,

6)montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw. Dla linii napowietrznej oraz dla linii kablowej: wkładka topikowa 4A,

7)wymianę zacisków prądowych AL/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych. Przy złączu na linii nieizolowanej zastosować zacisk przystosowany do montażu na liniach nieizolowanych, przy złączu na linii izolowanej zacisk przystosowany do montażu na linii izolowanej,

8)wymianę wysięgników na ocynkowane jednoramienne dla opraw modernizowanych na liniach napowietrznych o parametrach geometrycznych wynikających z obliczeń fotometrycznych, zamocowany na szczycie a w uzasadnionych przypadkach, kiedy montaż na szczycie jest niemożliwy do boku słupa w ilości 668 szt.

9)dostawę i instalację 47 szt. szafek oświetleniowych wyposażonych w zegary sterujące oświetleniem z możliwością zdalnego dostępu (np. Internet) do opraw oświetleniowych oraz ich grupowego programowania, układ kompensacji mocy biernej, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C, układ "soft start" oraz z wyniesienie 11 szt. układów pomiarowych poza obszar stacji transformatorowych,

10)montaż i uruchomienie systemu sterowania i zarządzania oświetleniem dla opraw z możliwością przesyłania danych pomiędzy oprawami a centrum zarządzania wraz z oprogramowaniem do zarządzania. Wymagania techniczne i funkcjonalność opraw oświetleniowych oraz elementów systemu nadzorowania i zarządzania oświetleniem opisane zostały w załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający wymaga, aby oferta systemu sterowania zawierała na okres gwarancji koszty: licencji, uruchomienia, konfiguracji oraz szkolenia pracowników do jego obsługi,

11)wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,

12)wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli,

13)wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dla wskazanych przez Zamawiającego pięciu odcinków modernizowanego oświetlenia, a w przypadku, kiedy którykolwiek z pomiarów natężenia oświetlenia nie potwierdzi poziomów ze złożonej oferty, przeprowadzenie 100 % kontroli natężenia modernizowanego oświetlenia objętego projektem, na koszt Wykonawcy-w terminie nie dłuższym niż 14 dni,

Dalsza opis w sekcji III.1.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez Wykonawcę (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzględnienia tzw. zmiennego profilu mocy, tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24h) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem L80B10 zastosowanych w oprawie ulicznej źródeł światła LED, potwierdzona sprawozdaniem z badania LM80-08 źródeł światła LED dla temperatury Ts (Tc) =55oC oraz 85oC, wraz z prognozą, zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21, lub dokumentem równoważnym / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki nr RPLU.05.05.00-06-0021/19 współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 31520000, 45311100, 45311200, 45316110, 71355200

Dokument nr: 353005-2021, RRG.271.4.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2021
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce ,,Deszyfrowanie" na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=437

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Trawniki

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2021

Kontakt:
Gmina Trawniki
Trawniki 605
Trawniki
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
21-044
Polska
Osoba do kontaktów: Gerard Kowalczyk
E-mail: gerardkowalczyk@trawniki.pl
Tel.: +48 815856018
Faks: +48 815856018

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.