Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych - budowa Centrum Badawczo Rozwojowego

Przedmiot:

Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych - budowa Centrum Badawczo Rozwojowego

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Medyczne Gizińscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Leśna 9A
85-631 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
607688751
cbr@gizinscy.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58854
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: 607688751
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Centrum Medyczne Gizińscy Sp. z o. o.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0189/19 - Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego Centrum Medycznego Gizińscy w zakresie diagnostyki i nowych algorytmów postępowania w leczeniu lekoopornych i wymagających przewlekłego leczenia poważnych zabur

Opis
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z zakresem rzeczowym projektu ,,Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego Centrum Medycznego Gizińscy w zakresie diagnostyki i nowych algorytmów postępowania w leczeniu lekoopornych i wymagających przewlekłego leczenia poważnych zaburzeń psychicznych", jak niżej.
- roboty budowlane i wykończeniowe
- instalacje wod-kan i co
- instalacje elektryczne.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zawierającą:
o Tom I - Architektura
o Tom II - Konstrukcja
o Tom III - Instalacje sanitarne
o Tom V - Instalacje elektryczne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji budowlanej i projektowej dostępnej w siedzibie Zamawiającego wskazanej w niniejszym Zapytaniu.
Dokumentacja budowlana i projektowa zostanie udostępniona Oferentowi w formie elektronicznej pod warunkiem, że Oferent prześle mailem (cbr@gizinscy.pl) skan oświadczenia, że udostępniona elektronicznie dokumentacja wykorzystana będzie wyłącznie dla potrzeb złożenia oferty w przetargu, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta (wzór oświadczenia w załączeniu do zapytania).
Przedmiar robot należy traktować jako materiał pomocniczy.
Podstawą wyceny są prace ujęte w Projekcie Budowlanym oraz w Projekcie Wykonawczym.
Za przyjęte do wyceny rodzaje oraz ilości robót odpowiada Oferent.
Przedmiotowy zakres prac będący przedmiotem zamówienia jest częścią projektu pt. ,,Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego Centrum Medycznego Gizińscy w zakresie diagnostyki i nowych algorytmów postępowania w leczeniu lekoopornych i wymagających przewlekłego leczenia poważnych zaburzeń psychicznych" realizowanego w ramach 2 Osi Priorytetowej - Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu 01.06.2020 r. do 31.12.2022 r.
W związku z powyższym Zamawiający wymaga od Wykonawcy współdziałania w czasie realizacji inwestycji, aby zostały zachowane wszystkie przedstawione we wniosku o dofinansowanie działania i kroki wraz z ich terminem realizacji oraz warunkami dotyczącymi wysokości dofinansowania i sposobu jego rozliczenia z instytucją udzielającą dofinansowania. W przypadku utraty części lub całości dofinansowania z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczania dodatkowych kar.

CPV: 45000000-7, 45311000-0, 45330000-9

Dokument nr: 2021-25631-58854, 1/2021/2.1POIR

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-28

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Gmina
Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
a) zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych (§12 ust. 3 i następne Umowy), które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
d) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
iii. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 lit. d.
3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania Umowy, sposobu wykonania Umowy oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych,
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone powyżej będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym z terminem wykonania Umowy, sposobem wykonania Umowy lub wysokością wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Wykonawca, jeśli uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcy z przywołaniem właściwych postanowień Umowy oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany Umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku o zmianę Umowy przez Zamawiającego.
6. Do każdego wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest nadto przedłożyć:
a) wyszczególnienie składników wynagrodzenia, które ulegają zmianie,
b) wyszczególnienie kosztów wykonania zamówienia przed i po zmianie,
c) podanie faktycznej i prawnej podstawy zmiany danego kosztu,
d) kalkulację kosztów wykonania przedmiotu umowy po zmianie,
e) wskazanie daty, od której koszty wykonanie przedmiotu umowy uległy zmianie.
7. Strony postanawiają, iż kalkulacja nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa powyżej będzie się opierała wyłącznie o stawki i ceny jednostkowe w wysokości nie wyższej niż stawki i ceny przyjęte przez Wykonawcę w Ofercie z zastrzeżeniem zmian tych stawek i cen w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku braku w Ofercie odpowiednich stawek i cen jednostkowych, zmiana wysokości Wynagrodzenia zostanie ustalona w drodze negocjacji Stron na podstawie złożonej przez Wykonawcę kalkulacji nie odbiegającej od przeciętnych cen rynkowych.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków kompletne warunki zawarto w załączonym do niniejszego ogłoszenia zapytaniu ofertowym.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca winien wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, lub w okresie krótszym, jeżeli okres prowadzenia działalności nie obejmuje 5 lat, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na remoncie, budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku, w którym świadczone są usługi medyczne, z zakresu ochrony i służby zdrowia. Przez zamówienie wykonane należy rozumieć:
a) zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
b) zamówienie zakończone w w/w okresie, którego rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi wykaz:
- zatrudnionych osób nadzoru przewidzianego do realizacji zamówienia z podaniem posiadanych uprawnień oraz doświadczenia zawodowego,
- wykonanych j/w zamówień.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia:
- winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000 zł (dwa miliony złotych),
- wykazywać dodatni wynik finansowy za lata 2019 - 2020,
- nie powinien zalegać z należnościami na rzecz ZUS i Skarbu Państwa.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi:
- stosowne dokumenty finansowe (np. bilans i rachunek zysków i strat) za ostanie dwa lata działalności gospodarczej, obejmujące lata 2019 -2020, dokumentujące dodatni wynik z działalności gospodarczej w każdym roku,
- aktualne (nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia oferty) zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Udział podwykonawców w realizacji zamówienia wymaga zgody Zamawiającego.
Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść dokumentów składających się na zapytanie ofertowe. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią zapytania ofertowego oraz zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji zapytania na każdym etapie jego realizacji, bez podania przyczyny anulacji.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Formularz ofertowy.
Oświadczenie o braku powiązań.
Oświadczenie oferenta o wykorzystaniu dokumentacji wyłącznie dla potrzeb złożenia oferty.
Wykaz zatrudnionych osób nadzoru przewidzianego do realizacji zamówienia z podaniem posiadanych uprawnień oraz doświadczenia zawodowego, zgodnie z punktem III 1 zapytania ofertowego,
Oświadczenie o wykonanych zamówieniach, zgodnie z punktem III 1 zapytania ofertowego
Dokumenty finansowe (np. bilans i rachunek zysków i strat) za ostanie dwa lata działalności gospodarczej, obejmujące lata 2019 -2020, dokumentujące dodatni wynik z działalności gospodarczej w każdym roku, zgodnie z punktem III 2 zapytania ofertowego;
Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego (nie starsze niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty), zgodnie z punktem III 2 zapytania ofertowego;
Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS (nie starsze niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty), zgodnie z punktem III 2 zapytania ofertowego;
Polisa OC zgodnie z punktem III 2 zapytania ofertowego;

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-12
Data ostatniej zmiany
2021-07-12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) Kryterium cena oferty (brutto - z podatkiem VAT) oceniane będzie wg wzoru:
P1 =Cn/Cb x 100 x 80%
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium cena oferty (brutto - z podatkiem VAT)
Cn - najniższa cena
Cb - cena oferty badanej
100 - maksymalna liczba punktów
80 % - procentowe znaczenie kryterium
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
termin realizacji zamówienia (max 15 miesięcy)
Kryterium oceniane wg wzoru:
P2 =Tn/Tb x 100 x 10%
gdzie
P2 - liczba pkt
Tn - termin najkrótszy wyrażony w miesiącach
Tb - termin określony w badanej ofercie wyrażony w miesiącach
100 - maksymalna liczba punktów
10% - procentowe znaczenie kryterium
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
okres gwarancji nie krótszy niż 36 m-cy.
Kryterium oceniane wg wzoru:
P3 =Gb/Gn x 100 x 10%
gdzie:
P3 - liczba pkt
Gn - najdłuższy okres gwarancji wyrażony w latach
Gb - okres gwarancji podany w badanej ofercie
100 - maksymalna liczba punktów
10% - procentowe znaczenie kryterium

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Michał Malak
tel.: 607688751
e-mail: cbr@gizinscy.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.