Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Brwinów
Grodziska 12
05-840 Brwinów
powiat: pruszkowski
227382567, faks 227295940
halina.bak@brwinow.pl
https://ugb.ezamawiajacy.pl/pn/ugb/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Brwinów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 227382567, faks 2272
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji energetycznej kompleksu szkolnego ZSO przy Ul. Żwirowej 16 w Brwinowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację energetyczną kompleksu szkolnego ZSO przy Ul. Żwirowej 16 w Brwinowie.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji oraz w SKRÓCONYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) załączniku nr 5 do SWZ w tym:
2.1. Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji (budowlanej i instalacyjnej) budynków ZSO w Brwinowie w zakresie projektowym,
2.2. Analiza udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji (PFU, koncepcja, ZZK, audyty) pod kątem wprowadzenia ewentualnych zmian w zakresie budowlanym i instalacyjnym w porozumieniu
z Zamawiającym, przy udziale Użytkownika,
2.3. Wykonanie niezbędnych ekspertyz (np. ekspertyza techniczna, mykologiczna, pożarowa), analiz, badań (opinia geotechniczna), opinii, odkrywek,
2.4. Wystąpienie do UG Brwinów z wnioskiem o uzyskanie rozszerzenia posiadanej przez Zamawiającego Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o budowę łącznika napowietrznego. W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami, (w tym mapami ze Starostwa Pruszkowskiego),
2.5. Wykonanie koncepcji w zakresie budowlanym, instalacyjnym, elewacji z kolorystyką i uzgodnienie jej
z Zamawiającym,
2.6. Wykonanie mapy do celów projektowych,
2.7. Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego z wymaganymi uzgodnieniami,
2.8. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności,
2.9. Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego,
2.10. Wykonanie projektu elewacji budynków ZSO w Brwinowie wraz z kolorystyką,
2.11. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach,
2.12. Wykonanie przedmiarów robót we wszystkich branżach,
2.13. Wykonanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach,
2.14. Wykonanie ZZK,
2.15. Sporządzenie planu BIOZ,
2.16. Wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej.
3. Dokumentacja budowlana winna zawierać wszelkie wymagane i konieczne opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje, sprawdzenia.
4. Wszystkie koszty opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, sprawdzeń i zatwierdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów - obciążają Wykonawcę.
5. Zamawiający zaprasza na wizję lokalną na terenie ZSO przy Ul. Żwirowej 16 w Brwinowie w dniu 20.07.2021 r. o godz. 12.00. Miejsce spotkania: główne wejście do ZSO od Ul. Sportowej. Obecność nie jest obowiązkowa. Z wizji zostanie sporządzona informacja zawierająca pytania zadane podczas wizji, która wraz z odpowiedziami zostanie zamieszczona na Platformie zakupowej.
6. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 60-miesięcznej rękojmi za wady licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

CPV: 71220000-6, 71240000-2, 71250000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00112239, ZP.271.38.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ugb.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ugb.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia /art. 117 ust. 4 Pzp/, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
2. Komunikacja elektroniczna w zakresie przekazywania sobie przez strony postępowania informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień - za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://ugb.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja". 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w wyznaczonym terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień przyjmuje się datę ich złożenia na Platformie zakupowej. 4.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Przez opcję ,,zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki Korespondencja": w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
4.1. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom. 4.2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 4.1, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom. 4.3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 4.1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom. 4.4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4.1, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ. 5. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający udostępnia na Platformie Zakupowej.
6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.: 6.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
6.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 6.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 6.4. Włączona obsługa JavaScript; 6.5.Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: oadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brwinów, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie, Ul. Grodziska 12 05-840 Brwinów, adres e-mail: brwinow@brwinow.pl, oinspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Brwinów: tel. 22 738 25 69 lub adres e-mail: iod@brwinow.pl,
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym; oodbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2021 poz.1129), dalej ,,ustawa Pzp"; oPani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z realizacją i rozliczeniem umowy dotacyjnej. Przekazanie danych osobowych do instytucji dotujących dotyczyć może wyłącznie danych niezbędnych do prawidłowego wykonania i rozliczenia umowy dotacyjnej;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; oobowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ow odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; oposiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; o nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
o odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Brwinów oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy Ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Brwinów prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://ugb.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ugb.ezamawiajacy.pl/pn/ugb/demand/notice/publicpzp/current /list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-26 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z wymaganymi załącznikami w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem https://ugb.ezamawiajacy.pl w zakładce "OFERTY"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Wymagania:
1.Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr rachunku: 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (jako plik elektroniczny).
6. Oferta Wykonawca, który nie wniesie wadium, wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.38.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 239365,91 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację energetyczną kompleksu szkolnego ZSO przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji oraz w SKRÓCONYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) załączniku nr 5 do SWZ w tym:
2.1. Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji (budowlanej i instalacyjnej) budynków ZSO w Brwinowie w zakresie projektowym,
2.2. Analiza udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji (PFU, koncepcja, ZZK, audyty) pod kątem wprowadzenia ewentualnych zmian w zakresie budowlanym i instalacyjnym w porozumieniu
z Zamawiającym, przy udziale Użytkownika,
2.3. Wykonanie niezbędnych ekspertyz (np. ekspertyza techniczna, mykologiczna, pożarowa), analiz, badań (opinia geotechniczna), opinii, odkrywek,
2.4. Wystąpienie do UG Brwinów z wnioskiem o uzyskanie rozszerzenia posiadanej przez Zamawiającego Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o budowę łącznika napowietrznego. W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami, (w tym mapami ze Starostwa Pruszkowskiego),
2.5. Wykonanie koncepcji w zakresie budowlanym, instalacyjnym, elewacji z kolorystyką i uzgodnienie jej
z Zamawiającym,
2.6. Wykonanie mapy do celów projektowych,
2.7. Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego z wymaganymi uzgodnieniami,
2.8. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności,
2.9. Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego,
2.10. Wykonanie projektu elewacji budynków ZSO w Brwinowie wraz z kolorystyką,
2.11. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach,
2.12. Wykonanie przedmiarów robót we wszystkich branżach,
2.13. Wykonanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach,
2.14. Wykonanie ZZK,
2.15. Sporządzenie planu BIOZ,
2.16. Wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej.
3. Dokumentacja budowlana winna zawierać wszelkie wymagane i konieczne opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje, sprawdzenia.
4. Wszystkie koszty opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, sprawdzeń i zatwierdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów - obciążają Wykonawcę.
5. Zamawiający zaprasza na wizję lokalną na terenie ZSO przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie w dniu 20.07.2021 r. o godz. 12.00. Miejsce spotkania: główne wejście do ZSO od ul. Sportowej. Obecność nie jest obowiązkowa. Z wizji zostanie sporządzona informacja zawierająca pytania zadane podczas wizji, która wraz z odpowiedziami zostanie zamieszczona na Platformie zakupowej.
6. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 60-miesięcznej rękojmi za wady licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe osób pełniących funkcje projektantów
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku.
2) dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
3) dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50.000,00 zł.
4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonanie co najmniej:
- jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku oświaty, na który uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz projektów wykonawczych,
- jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu kubaturowego o kubaturze co najmniej 3.000 m3, na który uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz projektów wykonawczych.
b) będzie dysponował w realizacji zamówienia osobami w specjalnościach:
A. projektant architektury: min. jedna osoba posiadająca
A1 - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
(A2) - doświadczenie jako projektant w zakresie projektowania obiektów kubaturowych polegające na wykonaniu projektów budowlanych i wykonawczych:
- min. jednego projektu budowy budynku oświaty,
- oraz min. jednego projektu budowy (nadbudowy lub rozbudowy) lub przebudowy obiektu kubaturowego;
B. projektant konstrukcji: min. jedna osoba posiadająca
B1 - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
(B2) - doświadczenie jako projektant w zakresie projektowania obiektów kubaturowych polegające na wykonaniu projektów budowlanych i wykonawczych budynków o kubaturze co najmniej 3.000 m3 każdy:
- min. jednego projektu budowy lub nadbudowy, lub rozbudowy,
- min. jednego projektu przebudowy.
C. projektant w branży sanitarnej: min. jedna osoba posiadająca
C1 - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
(C2) - doświadczenie jako projektant w zakresie projektowania instalacji w obiektach kubaturowych polegające na wykonaniu projektów budowlanych i wykonawczych:
- min. jednego projektu budowy obiektu kubaturowego;
- min. jednego projektu przebudowy lub remontu obiektu kubaturowego;
D. projektant w branży elektrycznej: min. jedna osoba posiadająca
D1 - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
(D2) - doświadczenie jako projektant w zakresie projektowania instalacji w obiektach kubaturowych polegające na wykonaniu projektów budowlanych i wykonawczych:
- min. dwóch projektów przebudowy lub remontu obiektu kubaturowego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej warz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, w zakresie art. 108 ust.1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Z-du Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnej lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami, lub zawarł porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 i art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wymaganej wysokości, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wzory ww. wykazów zamawiający prześle wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej wraz z wezwaniem , o którym mowa w ust. 2.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr rachunku: 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (jako plik elektroniczny).
6. Oferta Wykonawca, który nie wniesie wadium, wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X ust. 1.2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 117 Pzp warunek udziału, o którym mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt 4) jest spełniony jeżeli Wykonawca, ubiegający się o zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami, i który dostarcza potencjał na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, ma obowiązek osobiście wykonać tę część zamówienia, dla której te zdolności są wymagane.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Zamawiający w stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych,
2) zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy), na którego zasobach Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, a nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,
3) w przypadku konieczności zmiany projektanta przedstawionego w ofercie - Wykonawca może dokonać zmiany tej osoby jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę na następujących warunkach:
a. Wykonawca proponuje zmianę ww. osoby w szczególności w razie: śmierci, choroby lub zdarzeń losowych, niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy, rezygnacji tej osoby lub utraty przez nią wymaganych uprawnień,
b. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany będzie do zmiany ww. osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego,
c. w przypadku zmiany ww. osoby, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do umowy,
d. Wykonawca zobowiązany jest zmienić osobę wykonująca zamówienie zgodnie
z wnioskiem Zamawiającego w terminie wskazanym w jego wniosku, pod rygorem uznania umowy za nienależycie wykonaną.
4) jeżeli konieczność zmiany terminu oddania dokumentacji projektowej wynikła z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności została wymuszona oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ,
5) zmiany sposobu realizacji umowy w sytuacji zmian przepisów prawa lub pojawienia się nowych interpretacji i wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe osób pełniących funkcje projektantów
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-24

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.