Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja rurociągów pod filtrami żwirowymi

Przedmiot:

Modernizacja rurociągów pod filtrami żwirowymi

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o
Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
powiat: dębicki
+48 14 670 68 46, +48 14 670 68 34
krzysztof.przybylowicz@wodociagi.debickie.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58438
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dębica
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 14 670 68 46, +4
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIS.02.03.00-00-0019/17 - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków.

Opis
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać modernizację niżej wymienionych istniejących rurociągów technologicznych (bez armatury):
1) rurociągów wody surowej DN 400 DN 300 mm wraz z kształtkami.
2) rurociągów wody czystej DN 400, DN 300, DN 200, DN 250, DN 150 mm wraz z kształtkami.
3) rurociągów wody płucznej DN 500 mm wraz z kształtkami.
4) rurociągów wody popłucznej DN 500 mm wraz z kształtkami.
5) rurociągów sprężonego powietrza do płukania filtrów DN 150, DN 200 mm wraz z kształtkami.
polegającej na ich oczyszczeniu poprzez piaskowanie na mokro celem usunięcia skorodowanej warstwy metalu oraz łuszczącej się farby oraz ich zabezpieczenie poprzez malowanie.
Ponadto należy odnowić pomieszczenia galerii filtrów żwirowych: roboty malarskie wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów oraz czyszczenie i malowanie stalowych podestów.
Zakresem opracowania objęto rurociągi wody surowej, wody czystej, wody płucznej i popłucznej oraz sprężonego powietrza, malowanie ścian i sufitów oraz czyszczenie i malowanie stalowych podestów.
Wszystkie rurociągi w galerii filtrów żwirowych są rurociągami stalowymi, spawanymi, łączonymi kołnierzowo.
Kształtki (trójniki, kolana, króćce) wykonane są również z rur stalowych. Remont rur i kształtek podyktowana jest głownie ich stanem technicznym oraz walorami higieniczno-estetycznymi.
Prace należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi:
1) Istniejące rurociągi oraz kształtki w galerii rurociągów filtrów żwirowych wraz z pozostałymi elementami metalowymi (podesty, kraty, podpory, uchwyty, opaski, itp.) należy poddać czyszczeniu poprzez piaskowanie na mokro (czyszczenie strumieniowe ścierne w osłonie wody) celem usunięcia skorodowanej warstwy metalu oraz łuszczącej się farby.
UWAGA: Wszelkie ewentualne nieszczelności powstałe na rurociągach na skutek czyszczenia należy usunąć.
2) Przed nałożeniem powłok malarskich należy odpowiednio przygotować powierzchnię stalową. Stopień przygotowania min. Sa 2,5 (wg PN - ISO 8501-1).
3) Kolory rurociągów dostosować zgodnie z polską normą PN-70/N-01270/01-14: ,,Wytyczne znakowania rurociągów lub równoważnej. Należy również czytelnie oznakować rurociągi zgodnie z ich przeznaczeniem (woda surowa, woda czysta, woda płuczna, woda popłuczna, sprężone powietrze) i kierunkiem przepływu.
4) Należy zastosować system malarski (czas oczekiwania trwałości powłoki: długi (H)) dla kategorii korozyjności C3 (wg. EN ISO 12944-5:2018) lub równoważnej.
5) Przed przystąpieniem do prac należy odpowiednio zabezpieczyć ściany, posadzki, istniejące instalacje oraz urządzenia znajdujące się w rejonie wykonywanych robót.
6) w galerii rurociągów filtrów żwirowych należy wykonać malowanie powierzchni ścian i sufitów:
o przygotowanie powierzchni pod malowanie: przecieranie istniejących tynków wewnętrznych malowanych farbą emulsyjną, z zaprawieniem rys i drobnych ubytków w tynku,
o gruntowanie podłoża ścian i sufitów preparatem głęboko penetrującym,
o impregnacja grzybobójcza,
o malowanie: 2-krotne malowanie ścian farbą białą emulsyjną, a w miejscach po zaciekach przy rurociągach 3-krotne oraz 2-krotne malowanie farbami olejnymi, kolor szary, lamperii analogicznie do istniejących,
o czyszczenie i 2-krotne malowanie farbą ftalową, kolor szary, elementów metalowych (kraty podestowe, balustrady, konstrukcje podpierające podesty, drzwi stalowe, wystające ze ścian włazy rewizyjne rurociągów).
Wymóg nieprzerwanej dostawy wody do odbiorców wymusza konieczność pracy min. 4 z istniejących ośmiu filtrów, w związku z tym prace przy renowacji rurociągów należy rozplanować w dwóch etapach. Istnieje techniczna możliwość wyłączenia z eksploatacji naprzemiennie 4 filtrów.
Należy wziąć pod uwagę zwiększoną wilgotność powietrza w galerii filtrów, która może powodować zjawisko skraplania się wody na niektórych odcinkach rurociągów, utrudniając prace malarskie.
Podczas piaskowania zwrócić szczególna uwagę na wrażliwe elementy elektryczne napędów przepustnic, takich jak: wskaźniki położenia, przewody elektryczne, dławiki oraz znajdującą się w pobliżu instalację oświetleniową i szafy sterownicze. Wszelkie wymienione elementy odpowiednio zabezpieczyć przed działaniem pyłu.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z:
1) przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
2) Załączonymi rysunkami poszczególnych rurociągów:
o Rysunek nr 1 - Rurociągi sprężonego powietrza - rzut i przekrój
o Rysunek nr 2 - Rurociąg woda surowa - rzut i przekrój
o Rysunek nr 3 - Rurociąg woda płuczna - rzut i przekrój
o Rysunek nr 4 - Rurociąg woda czysta i spusty - rzut i przekrój
o Rysunek nr 5 - Rurociąg woda popłuczna - rzut i przekrój
3) Załączone Przedmiary robót, załącznik nr 4 do części III SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i mogą być jedynie pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Umowy (zgodnie z §4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania) nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów i sprzętu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
Okres gwarancji
minimum 36 miesięcy

CPV: 45232150-8, 45232430-5

Dokument nr: 2021-3258-58438, IS.261.22.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-13

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
dębicki
Gmina
Dębica
Miejscowość
Dębica

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
1. Przedmiot: roboty budowlane w zakresie: modernizacji rurociągów do przesyłu wody, uzdatniania wody.
2. Wielkości lub zakresu zamówienia: do 50% wartości zamówienia podstawowego.
3. Warunki na jakich zostaną udzielone: zamówienia zostaną udzielne w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia ilości wykonania przedmiotowych robót, których nie udało się przewidzieć na etapie ogłaszania postępowania oraz realizacji inwestycji przewidzianych w planie inwestycyjnym Zamawiającego pod warunkiem posiadania środków finansowych na ich realizację.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o długość okresu, w jakim wykonywanie robót było wstrzymane wskutek przeszkody spowodowanej:
a) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego potwierdzonym pisemnie pod warunkiem wystąpienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
b) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,
np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.;
c) działaniem Siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody i utrudnienia
w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie;
d) warunkami atmosferycznymi: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 7 dni - z wyłączeniem występowania tego zjawiska w okresie od 1 listopada do 1 marca;
e) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego;
f) następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy;
g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
h) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;
2) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty - nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;
3) zmiany terminów płatności wynagrodzenia wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy,
a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia
w większej kwocie Wykonawcy;
4) zmiany zakresu rzeczowego i/lub sposobu wykonania Umowy:
a) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na: zmiany obowiązującego prawa, zaprzestanie produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, pojawienie się na rynku - po zawarciu Umowy - materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji niewskazanych w ofercie i SIWZ, zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów, czy zmniejszenie kosztów eksploatacji;
b) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z uwagi na ograniczenie możliwości finansowych Zamawiającego lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót okaże się zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy
o zakres podany w Wykazie Cen robót budowlanych. Konsekwencją ograniczenia zakresu rzeczowego będzie pomniejszenie wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 1) o kwotę stanowiącą równowartość niewykonywanych przez Wykonawcę robót podaną w Wykazie cen robót budowlanych;
c) w zakresie wykonania świadczeń zamiennych (robót zamiennych), których wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w Ofercie np. w przypadku konieczności zrealizowania części przedmiotu umowy metodą wykopu;
d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
a) w przypadku konieczności pokrycia dodatkowych kosztów związanych z wprowadzeniem nowszych technologii niż zakładane w ofercie lub zwiększenia ilości elementów poza te przewidziane w ofercie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego w szczególności dla kosztów eksploatacji;
b) w przypadkach określonych w pkt 4) możliwa jest również, powiązana ze zmianą zakresu rzeczowego i/lub sposobu wykonania Umowy, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana wysokości wynagrodzenia;
6) w przypadku zmiany Umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie to ustalone zostanie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie
z postanowieniami § 27;
7) pozostałe zmiany:
a) zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki VAT;
b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian Wytycznych POIŚ i zmian podpisanej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu;
c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.;
d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;
e) wydłużenie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, o dowolny okres.
Ciąg dalszy warunków zmiany umowy znajdują się w Części II SIWZ we Wzorze umowy art. 25
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, że w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, których przedmiotem było piaskowanie na mokro oraz malowanie elementów stalowych.
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu
o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu
o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW;
2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (pkt. 9.1.2.), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW;
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów:
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW.
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jednocześnie w celu uniknięcia konfliktu interesów, z udzielenia zamówienia Zamawiający wykluczy podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt9.3. i 9.4 IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu trzeciego.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Z uwagi na okoliczności wywołane pandemią COVID-19, które mogą powodować różnorodne, poważne trudności związane między innymi z pełnym lub częściowym zamknięciem albo poważnym ograniczeniem działania instytucji państwowych i urzędów nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach uzyskanie zarówno przez Wykonawców krajowych, jak i zagranicznych, dokumentów wskazanych w pkt. 9.4.2 może okazać się niemożliwe. W takiej sytuacji zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie Wykonawcy. W celu skorzystania z możliwości zastąpienia dokumentu oświadczeniem Wykonawcy, na zasadach wskazanych powyżej, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że zaistniałe w związku z pandemią COVID-19 okoliczności skutkują obiektywnie brakiem możliwości uzyskania wymaganego dokumentu przez Wykonawcę. W każdym przypadku Zamawiający zbada, czy Wykonawca rzeczywiście nie mógł uzyskać konkretnego dokumentu w danym urzędzie lub instytucji z tego powodu, że dokumentów z przyczyn wywołanych przez pandemię COVID-19 nie wydawano.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-13
Data ostatniej zmiany
2021-07-13

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 90% = 90 pkt.
Oferty zostaną przeliczone według wzoru:
najniższa oferowana cena
C= ---------------------------------------- x 90 pkt
cena ocenianej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji i rękojmi - 10% = 10 pkt
Punkty za kryterium przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi zostaną przyznane wg schematu:
36-47 miesięcy - 0 pkt
48-59 miesięcy - 5 pkt
60 miesięcy i więcej - 10 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Krzysztof Przybyłowicz
tel.: +48 14 670 68 46
e-mail: krzysztof.przybylowicz@wodociagi.debickie.pl
Lucyna Grych-Kusek
tel.: +48 14 670 68 34
e-mail: lucyna.grych@wodociagi.debickie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.