Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa monitoringu wizyjnego

Przedmiot:

Obsługa monitoringu wizyjnego

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Oddział KWK Sośnica
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
powiat: Katowice
32/ 757-2990, 32/717-8393
przetargi@pgg.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 32/ 757-2990, 32/717
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa monitoringu wizyjnego w Polskiej Grupie Górniczej
S.A. Oddział KWK Sośnica.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr Ido SIWZ.

Dokument nr: 412100431/01

Otwarcie ofert: XIX. Otwarcie ofert i termin aukcji elektronicznej.
1. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w dniu 28.07.2021r. o godz. 9:15.

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć za pomocą narzędzi umieszczonych na platformie Elektronicznego
Formularza Ofertowego w terminie do dnia 28.07.2021 r. do godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
1) Wymagany okres realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy.
2) Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia nie wcześniej niż od 01.10.2021r.

Wymagania:
II. Informacje podstawowe:
1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami sporządza się
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie:
https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
2) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień
publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem.
3) Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ustępie 2, dostępny jest dla Wykonawców na stronie
internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Profilu Nabywcy.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
6) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez
podwykonawców i żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.
X. Wadium.
1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 500,00 zł.
2) Jeżeli w okresie 3 lat licząc od terminu składania ofert wykonawca w innym postępowaniu
prowadzonym przez Polską Grupę Górniczą S.A. odmówił zawarcia umowy z przyczyn leżących
po jego stronie lub wycofał ofertę (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień lub
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego), zobowiązany jest wnieść wadium
w powiększonej wysokości, tj. 7 000,00 zł.
3) Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
4) Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.
5) Wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia.
6) Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na rachunek bankowy konto Santander Bank
Polska S.A. nr rachunku 96 1090 1186 0000 0001 4694 7197 do dnia składania ofert do godz.
9:00 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: ,,Wadium na przetarg nr 412100431 pn: ,,Obsługa
monitoringu wizyjnego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica".
Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
7) Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo
tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania
ofert. Dokument potwierdzający złożenie wadium należy dołączyć do oferty.
8) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienia żądano)
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
9) Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
W przypadku złożenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, złożonego w postaci:
- elektronicznej, zwrot wadium nastąpi poprzez złożenie oświadczenia zamawiającego
o zwolnieniu wadium.
- pisemnej - zwrot wadium nastąpi poprzez odesłanie do Wykonawcy lub poinformowanie
go o możliwości odbioru wadium w określonym terminie. W przypadku nieodebrania przez
Wykonawcę dokument zostanie dołączony do dokumentacji postępowania i zarchiwizowany
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu to Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane i pomniejszonymi o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
11) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) Wykonawca wycofał ofertę po terminie otwarcia ofert
d) Wykonawca zmienił ofertę, przy czym przez zmianę oferty nie należy rozumieć:
- zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku
negocjacji/licytacji ustnej/aukcji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że nie mogą one być
mniej korzystne niż w złożonej ofercie,
- zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień
ostatecznych prowadzonych po negocjacjach/licytacji ustnej/aukcji elektronicznej,
- zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert.
e) Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie, o którym mowa w §39 i 40
XVII. Termin związania ofertą.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 90 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2) Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
3) System Elektronicznego Formularza Ofertowego nie dopuszcza możliwości złożenia oferty po
upływie terminu składania ofert.
4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5) Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert skutkuje odrzuceniem oferty.
6) Przez zmianę oferty nie należy rozumieć:
a) zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji z
zastrzeżeniem że nie mogą one być mniej korzystne niż w złożonej ofercie,
b) zmian - składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień
ostatecznych prowadzonych po negocjacjach / aukcji elektronicznej
c) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert.
2. Aukcja elektroniczna rozpocznie się niezwłocznie po niejawnym otwarciu ofert. Przewidywane
rozpoczęcie aukcji japońskiej nastąpi po otwarciu ofert.
3. Informacje o rozpoczęciu aukcji oferenci otrzymują drogą mailową na adresy wskazane
w ofercie a aukcja przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.
4. Informacja z niejawnego otwarcia ofert zostanie opublikowana w Profilu nabywcy po
przeprowadzeniu aukcji i zawierać będzie informacje dotyczące nazw oraz adresów
Wykonawców, a także informacje dotyczące cen, terminów wykonania zamówienia, okresów
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Po zakończeniu aukcji Zamawiający opublikuje w Profilu nabywcy nazwę Wykonawcy, który
złożył najkorzystniejszą ofertę w toku aukcji bez podawania uzyskanej ceny.
XX. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji
w postępowaniu.
1) Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:
Wykonawcy z Zamawiającym:
zapytania do STWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści ofert, dokumentów,
pozostałe oświadczenia i wnioski:
- drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza
Ofertowego
Zamawiającego z Wykonawcami:
zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:
- drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza
Ofertowego lub adres mailowy wskazany w ofercie;
- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
internetowej w profilu nabywcy www.konjoracia.pgg.pl/doslawcv/prz.etargi
2) Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania
informacji przesłanej drogą elektroniczną.
4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez narzędzia
umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego. Zamawiający niezwłocznie

Kontakt:
Osobami udzielającymi informacji ze strony Zamawiającego są:
a) w sprawach formalnych Joanna Długosz-Frączek tel. +48/32/ 757-2990
b) w sprawach merytorycznych Marzena Felberg tel.+48/32/717-8393
godziny pracy: 6:30-13:30.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.