Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
777z dziś
5300z ostatnich 7 dni
18396z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja kotłowni gazowej wraz z obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym

Przedmiot:

Modernizacja kotłowni gazowej wraz z obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
powiat: Warszawa
22 363 71 00
beata.mozdzierz@pgnig.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 22 363 71 00
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania
Modernizacja kotłowni gazowej w Zabrzu Ul. Mikulczycka 5 wraz z obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym
Przedmiot zamówienia
Modernizacja kotłowni gazowej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w budynku biurowym w Zabrzu, Ul. Mikulczycka 5 wraz z niezbędną infrastrukturą gazową, cuw i co. oraz z prowadzeniem obsługi serwisowej kotłowni w okresie gwarancyjnym. Przedmiot zakupu będzie realizowany w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj".

Dokument nr: NP/OD/21/5781/OD/WAOG

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
26.07.2021 09:15
Otwarcie ofert następuje za pomocą Modułu EKZD.

Specyfikacja:
Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
przetargi.pgnig.pl

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
26.07.2021 09:00
Ofertę wraz z załącznikami Wykonawca składa w formie elektronicznej, opatrzonej Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w § 4 Regulaminu postępowania za pośrednictwem Modułu EKZD (Moduł Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA) w sposób określony w § 11 Regulaminu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
pożądany
Termin realizacji przedmiotu zakupu:
1) 20 dni roboczych od daty podpisania Umowy - na wykonanie i akceptację projektu budowlano-wykonawczego przez Zamawiającego;
2) 20 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania terenu budowy - realizacja prac budowlano-montażowych;
3) 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, bez uwag - obsługa gwarancyjna kotłowni (serwis, przeglądy).
Miejsce realizacji zamówienia
41-800 Zabrze, Ul. Mikulczycka 5 (bud. 02)

Wymagania:
Informacje na temat wadium
Wadium w wysokości: brak danych PLN. Forma wnoszenia wadium:
Kryteria oceny ofert
Cena brutto, Waga(%): 100

Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Warunki udziału w postępowaniu
Ofertę w Postępowaniu złożyć może Wykonawca, który:
1.1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje:
1.1.1. osobą/osobami posiadającą/cymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalnościach:
a) architektonicznej,
b) konstrukcyjno - budowlanej,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

posiadającymi aktualną przynależność do właściwej Izby samorządu zawodowego (Okręgowa Izba Architektów/ Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa).
1.1.2. osobą wskazaną na stanowisko kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

Na potwierdzenie uprawnień określonych w pkt 1.1.1.-1.1.2. każdej ze wskazanych osób, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię Decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczeń o aktualnej przynależności odpowiednio do Okręgowej Izby Architektów/Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa każdej z osób.
Informację o osobach wymienionych w pkt 1.1.1.-1.1.2. posiadających w/w uprawnienia należy przedstawić wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 7 do Regulaminu postępowania, a kserokopie uprawnień oraz kopie zaświadczeń potwierdzających aktualną przynależności do właściwej Okręgowej Izby Architektów/Inżynierów Budownictwa każdej ze wskazanych osób dołączyć do oferty.
1.1.3. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia energetyczne SEP G1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.04.2003 (Dz. U. nr 89 poz. 828).
Informację o osobie/osobach wymienionych w pkt 1.1.3. posiadających w/w uprawnienia należy przedstawić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Regulaminu postępowania, a kserokopie uprawnień dołączyć do oferty.
Wykonawca może wykazać, że dysponuje jedną osobą posiadającą wszystkie uprawnienia wymienione w pkt 1.1.1.-1.1.3. powyżej lub że dysponuje kilkoma osobami, które łącznie legitymują się uprawnieniami opisanymi w pkt 1.1.1.-1.1.3. powyżej.

1.2. posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zakupu,
Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca przedłoży:
a) wykaz wykonanych w latach 2018-2021, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch 2 projektów budowlano-wykonawczych opracowanych dla modernizacji/remontu/budowy kotłowni gazowych w budynku użyteczności publicznej o powierzchni min. 1000 m2 każdy, wykonanych na rzecz dwóch różnych klientów wraz z podaniem powierzchni pomieszczeń, daty i miejsca wykonania, nazwy klienta oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie (referencje).
Wykaz zrealizowanych prac projektowych należy przedstawić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Regulaminu postępowania. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie tych prac - Referencje lub Oświadczenie.

b) wykaz wykonanych w latach 2016-2021, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlano-montażowych i instalacyjnych polegających na modernizacji (remoncie, budowie) kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej o wartości min. 200 tys. złotych brutto każda, wykonanych na rzecz dwóch różnych klientów, wraz z podaniem ich wartości brutto, daty i miejsca wykonania, nazwy klienta oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje).
Wykaz zrealizowanych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych należy przedstawić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do Regulaminu postępowania. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie tych robót - Referencje lub Oświadczenie.
1.3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zakupu,
1.4. nie podlega wykluczeniu z Postępowania.
Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Inne uwagi
Podręcznik Użytkownika Portalu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami (EKZD) dostępny jest na stronie https://przetargi.pgnig.pl/
Termin związania ofertą
24.09.2021

Kontakt:
beata.mozdzierz@pgnig.pl; magdalena zdziennicka@pgnig.pl
22 363 71 00
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Beata Moździerz, Magdalena Zdziennicka (w terminie 30.07.-06.08.2021)

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.