Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku administracyjnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa budynku administracyjnego

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KOŁACZYCE
ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
powiat: jasielski
marzena.knap@kolaczyce.itl.pl
https://kolaczyce-itl.logintrade.net/zapytania_email,51105,a7a468ea0e03045083a336266b46b0de.html
Województwo: podkarpackie
Miasto: Kołaczyce
Wadium: 1 500,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i kanalizacji deszczowej".

Opis ogólny:
Zadanie realizowane w związku ustawą z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu przez podmioty publiczne dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Zadanie obejmuje:
- przebudowę istniejącego sanitariatu na WC dla niepełnosprawnych
- wykucia, zamurowania i poszerzenia otworów drzwiowych
- wydzielenie korytarza oraz stanowiska dla obsługi niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem dla osób z potrzebami (tablica z rozkładem pomieszczeń z opisem w języku Braille'a; specjalne ścieżki dotykowe na posadzkach; oznakowanie drzwi szklonych)
- dostosowanie posadzek dla potrzeb niepełnosprawnych
- demontaż istniejącego garażu (blaszaka) oraz istniejącej nawierzchni betonowej
- wykonanie podjazdu (pochylni z pochwytami)
- wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej wraz z wydzieleniem stanowiska (miejsca parkingowego) dla niepełnosprawnych
- przebudowę bramy ogrodzeniowej na bramę przesuwną

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00111761, IKM.271.1.11.2021.SM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 10:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kolaczyce-itl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kolaczyce-itl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej.
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
o Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
o Google Chrome 31
o Mozilla Firefox 26
o Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
o dostęp do sieci Internet
o zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
o obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - Ajar
o włączona obsługa JavaScript
o zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
o zainstalowany Acrobat Reader
o zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
o dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
o dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
o dla Windows 8: Internet Explorer 11
o dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
o Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
o Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
o Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
o Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas,
w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę ,,Złóż ofertę". W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kolaczyce-itl.logintrade.net/zapytania_email,51105,a7a468ea0e03045083a336266b46b0de.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 10:00
Miejsce składania ofert: https://kolaczyce-itl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IKM.271.1.11.2021.SM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i kanalizacji deszczowej".

Opis ogólny:
Zadanie realizowane w związku ustawą z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu przez podmioty publiczne dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Zadanie obejmuje:
- przebudowę istniejącego sanitariatu na WC dla niepełnosprawnych
- wykucia, zamurowania i poszerzenia otworów drzwiowych
- wydzielenie korytarza oraz stanowiska dla obsługi niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem dla osób z potrzebami (tablica z rozkładem pomieszczeń z opisem w języku Braille'a; specjalne ścieżki dotykowe na posadzkach; oznakowanie drzwi szklonych)
- dostosowanie posadzek dla potrzeb niepełnosprawnych
- demontaż istniejącego garażu (blaszaka) oraz istniejącej nawierzchni betonowej
- wykonanie podjazdu (pochylni z pochwytami)
- wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej wraz z wydzieleniem stanowiska (miejsca parkingowego) dla niepełnosprawnych
- przebudowę bramy ogrodzeniowej na bramę przesuwną
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że:
? wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty związane z budową, rozbudową, przebudową budynku w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia na kwotę brutto min 100 000,00 zł każda brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
? skierują do realizacji zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego:
- minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ
2. Warunki zmian treści umowy zostały określone w projekcie umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-26

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.