Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Dziennego Domu SENIOR+ w...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Dziennego Domu SENIOR+ w Podlesiu Machowskim

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pilzno
Rynek 6
39-220 Pilzno
powiat: dębicki
przetargi@gminapilzno.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Pilzno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Dziennego Domu SENIOR+ w Podlesiu Machowskim
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa budynku:
- budynek drewniany, parterowy,
- powierzchnia zabudowy: 287,00 m2.
Zakres robót:
- kompleksowy remont pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- miejscowa wymiana więźby dachowej,
- ocieplenie ścian,
- dostawa i montaż wyposażenia kuchni,
- pochylnia dla osób niepełnosprawnych,
- miejsca postojowe o nawierzchni z kruszywa.
Roboty o szacunkowej wartości ok. 635 000 zł netto.

CPV: 45210000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00112233, IZP.271.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie, przy użyciu
poniższych środków komunikacji elektronicznej:
- ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal - bezpośrednio, lub za pośrednictwem: miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- poczta elektroniczna (za wyjątkiem złożenia oferty oraz dokumentów razem z nią składanych, których
nie można składać za pomocą poczty elektronicznej).
W przypadku ePUAP (bezpośrednio lub za pośrednictwem miniPortalu) komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji (za wyjątkiem złożenia oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego ,,Formularza do komunikacji" udostępnionego w ePUAP (Katalog spraw, Inne sprawy
urzędowe, Zamówienia publiczne). Dokumenty i oświadczenia elektroniczne, lub elektroniczne ich
kopie, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów i oświadczeń elektronicznych, lub
elektronicznych ich kopii, za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej:
przetargi@gminapilzno.pl.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452).
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej, w formacie danych: doc, docx, pdf lub innym
ogólnie dostępnym formacie oraz musi być podpisana (opatrzona) kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy ePUAP i w związku
z powyższym Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" (znajdującego się w:
Katalog spraw, Inne sprawy urzędowe, Zamówienia publiczne). Ofertę należy złożyć w/w formularzem.
Oferta musi być zaszyfrowana. Zaszyfrowana oferta stanowi załącznik do przedmiotowego formularza.
Formularz udostępniany jest również za pośrednictwem miniPortalu
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 11:00
Miejsce składania ofert: skrzynka ePUAP: /GminaPilzno/SkrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa budynku:
- budynek drewniany, parterowy,
- powierzchnia zabudowy: 287,00 m2.
Zakres robót:
- kompleksowy remont pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- miejscowa wymiana więźby dachowej,
- ocieplenie ścian,
- dostawa i montaż wyposażenia kuchni,
- pochylnia dla osób niepełnosprawnych,
- miejsca postojowe o nawierzchni z kruszywa.
Roboty o szacunkowej wartości ok. 635 000 zł netto.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na całość przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem urządzeń i wyposażenia kuchni) - przedłużenie okresu gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolność techniczna:
a) doświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca ma wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wykonał (zakończył) robotę budowlaną, polegającą
na budowie/przebudowie/remoncie budynku, o wartości co najmniej 200 000 zł netto;

W odniesieniu do w/w warunku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.

Udostępnienie zasobów:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W/w zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wystąpi do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej, Zamawiający wymaga złożenia następującego podmiotowego środka dowodowego:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
W/w okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, w/w wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca składa w/w przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
j.w.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy (podmioty współdziałające w ramach konsorcjum, podmioty współdziałające w ramach spółki cywilnej) mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Do oferty składanej przez wykonawców ma być dołączone pełnomocnictwo dla pełnomocnika wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Ewentualnie można złożyć umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo.
3) W przypadku braku wskazania, korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalne są m. in. zmiany: zakresu zamówienia, terminu wykonania, wynagrodzenia.
Wszystkie zmiany wraz z warunkami ich wprowadzenia określone są w SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na całość przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem urządzeń i wyposażenia kuchni) - przedłużenie okresu gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-27

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.