Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Układ nadzoru i sterowania wraz z wymianą serwerów i dostosowaniem pomieszczeń...

Przedmiot:

Układ nadzoru i sterowania wraz z wymianą serwerów i dostosowaniem pomieszczeń teletechnicznych

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Energia Odnawialna S.A. w Warszawie
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 224331356, Faks: +48 226242555
malgorzata.swiderska@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 100 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 224331356,
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ESP Porąbka-Żar - Układ nadzoru i sterowania wraz z wymianą serwerów i dostosowaniem pomieszczeń teletechnicznych

Numer referencyjny: POST/EOD/EOD/BM/00179/2021
II.1.2)Główny kod CPV
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego zadania pod nazwą ,,ESP Porąbka-Żar - Układ nadzoru i sterowania wraz z wymianą serwerów i dostosowaniem pomieszczeń teletechnicznych".

2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych rozwiązań technicznych w stosunku do wymienionych w załączonej dokumentacji technicznej. Zamawiający wskazał w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ opis i wymogi równoważności stanowiące kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne zobowiązany jest wypełnić tabelę zawartą w pkt 23 Formularza oferty - Wykaz wyrobów równoważnych oraz przedstawić opis zawierający zaoferowane rozwiązanie techniczne, z którego będzie wynikało spełnienie wymogów równoważności oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia (wymaganie zawarte w pkt 19.4.7 SWZ).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ESP Porąbka Żar, Międzybrodzie Bialskie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego zadania pod nazwą ,,ESP Porąbka-Żar - Układ nadzoru i sterowania wraz z wymianą serwerów i dostosowaniem pomieszczeń teletechnicznych".

2. Przedmiot zakupu obejmuje:

2.1. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przystosowania istniejących pomieszczeń na potrzeby pomieszczeń teletechnicznych w których będą pracowały serwery i inne urządzenia komunikacyjne ESP Porąbka-Żar;

2.2. Dostawę kompleksowego wyposażenia pomieszczeń teletechnicznych;

2.3. Dostawę serwerów, oprogramowania i licencji niezbędnych do wykonania migracji istniejącego Układu Nadzoru i Sterowania na platformę ASIX firmy Askom Sp. z o.o.

2.4. Uzyskanie stabilnego systemu nadzoru i sterowania, zmniejszenie liczby usterek systemu oraz utrzymanie dyspozycyjności na jak najwyższym poziomie.

2.5. Zachowanie wszystkich dotychczasowych funkcjonalności systemu Scada.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany wziąć udział w wizji lokalnej w celu zbadania przedmiotu umowy i jego otoczenia oraz uzyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Udział w wizji lokalnej jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty.

2. Szczegółowe informacje nt. wizji lokalnej zostały zawarte w pkt 3 SWZ.

CPV: 51900000

Dokument nr: 354958-2021, POST/EOD/EOD/BM/00179/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 14:15
Miejsce:

1. Zamawiający, przed otwarciem ofert, udostępni na str. internetowej prowadzonego postępowania inf. o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.Otwarcie Ofert nastąpi przy użyciu Systemu zakupowego GK PGE. W przyp. awarii Systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

3.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

3.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ESP Porąbka Żar, Międzybrodzie Bialskie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2021

Kontakt:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-876
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Świderska
E-mail: malgorzata.swiderska@gkpge.pl
Tel.: +48 224331356
Faks: +48 226242555

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.