Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana pokrycia dachu

Przedmiot:

Wymiana pokrycia dachu

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Żagań
ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań
powiat: żagański
tel. 68 458 48 14
Województwo: lubuskie
Miasto: Żagań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 458 48 14
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wymiana pokrycia dachu
na budynku mieszkalnym Pożarów 15, gmina Żagań".
Opis przedmiotu zamówienia:
wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym nr 15 w m. Pożarów obejmuje min.:
1) rozebranie istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej;
2) wymianę istniejących łat dachowych na nowe;
3) nałożenie folii dachowej paroprzepuszczalnej;
4) wykonanie regulacji i poziomowania krokwi pod pokrycie dachowe;
5) wykonanie impregnacji ogniochronnej konstrukcji dachowej;
6) ułożenie pokrycia z nowej dachówki ceramicznej -zakładkowej w kolorze czerwonym;
7) ułożenie gąsiorów ceramicznych w tym samym kolorze;
8) wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynk-tytan powlekanej w kolorze dachówki (pas
nadrynnowy, kosze oraz obróbki kominów i ściem szczytowych);
9) zamontowanie rynien dachowych z blachy cynk-tytan;
10) zamontowanie rur spustowych z blachy cynk-tytan;
11) ułożenie betonowych wodościeków pod rurami spustowymi;
12) wykonanie naprawy spękań murów zewnętrznych;
13) wymiana deskowania podłogi strychu;
prace należy wykonać zgodnie z:
1) projektem budowlanym;
2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;
3) przedmiarem robót,
stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: GKR.7021.43.202 LAR

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.08.2021 r. o godz. 13:15

Specyfikacja:
7. W celu dokonania wizji w terenie należy kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy
Żagań, tel. nr 68 458 48 14 lub 68 458 48 11

Składanie ofert:
3. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Żagań, Ul. Armii Krajowej 9,
68-100 Żagań, pokój
nr 9, w terminie do dnia 9.08.2021 r. do godz. 13;00

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 19.11.2021 r.

Wymagania:
2. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona czytelnie, bez skreśleń.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie.
Na kopercie należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
,,Oferta na wykonanie zadania pn.: Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym
Pożarów 15, gmina Żagań".
5. Uwagi:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania umowy
o wykonanie zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny
brutto).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
UWAGA: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie poręczenia lub
gwarancji powinno zawierać następujące elementy:
a) nazwę Wykonawcy, beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich
siedzib;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
c) kwotę gwarancji;
d) termin ważności gwarancji:
- termin ważności musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy
oraz 30 dni po jego zakończeniu;
- termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi
obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu;
e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz
Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 15 dni, kwoty gwarancji po otrzymaniu
pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że
Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań
wynikających z umowy.
W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji nie zawierającej wymienionych
wyżej elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający
uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji, należy uzyskać od Zamawiającego
akceptację jej treści, w szczególności w zakresie cech określonych w niniejszym punkcie.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem
na wskazany przez Zamawiającego nr konta - 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407
z dopiskiem ,,Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot.: Wymiana pokrycia dachu na
budynku mieszkalnym Pożarów 15, gmina Żagań".

Kontakt:
6. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienie: Anetta Raniczkowska, tel. 68 458 48 14

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.