Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
powiat: Katowice
tel. (032) 25 86 281 do 5 (wew. 535).
hglatka@gddkia.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (032) 25 86 281
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK 44 w miejscowości Bieruń (rejon Ul. Granitowej, Warszawskiej oraz Mieszka I)- cicha nawierzchnia".

W Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia zawarto szczegóły dotyczące zamówienia.

Dokument nr: O.KA.I-4.2415.......2021

Składanie ofert:
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad , Oddział w Katowicach, Ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, sekretariat- pokój 103

lub na adres e-mail: hglatka@gddkia.gov.pl
do dnia 28.07.2021r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Okres realizacji Usługi wynosi 125 miesięcy, w tym:
a) 5 miesięcy w okresie realizacji i rozliczenia zadania, począwszy od dnia wskazanego w pisemnym poleceniu rozpoczęcia Usługi,
b) 120 miesięcy w okresie rękojmi i gwarancji liczony od dnia odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach zadania.

Do czasu realizacji robót budowlanych w ramach zadania nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem w ramach Zadania wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Wymagania:
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie (jeżeli dotyczy) nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Inne dane:

a) Kryteria oceny oferty: 100% cena
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C =
C min
x 100 pkt

C o

gdzie:
C min
- cena brutto oferty najtańszej (zł)

C o
- cena brutto oferty ocenianej (zł)

b) Wymagania, które winien spełnić Wykonawca:
1. Potencjał kadrowy

Wykonawca musi wykazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w Formularzu ,,Potencjał Kadrowy", którego wzór stanowi załącznik Nr 4, legitymującą się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca na funkcję wymienioną poniżej wskaże osobę, która spełnia następujące wymagania:

Osoba proponowana do pełnienia funkcji:

Inspektor nadzoru robót drogowych

wymagana liczba osób: 1

minimalne kwalifikacje:
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

minimalne doświadczenie:
Doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przy realizacji lub nadzorze nad realizacją co najmniej 2 zadań obejmujących lub polegających na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. G i wartości robót co najmniej 800.000,00 PLN (słownie złotych: osiemset tysięcy PLN) brutto i obejmujących swym zakresem wykonanie warstwy ścieralnej na ww. drodze lub ulicy klasy co najmniej G
- na stanowisku/stanowiskach:

Inspektora nadzoru dla robót drogowych
lub
Kierownika budowy
lub
Kierownika robót drogowych.

Zamawiający wymaga, aby na zadaniach o których mowa powyżej, wymieniona osoba zajmowała ww. stanowiska przez okres minimum 5 miesięcy (na każdym zadaniu).

Za drogę lub ulice Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dni 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. , poz. 470).
Jako jedno zadanie należy rozumieć jedną umowę (zamówienie) potwierdzające powyższe wymagania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.

Niniejsze zamówienie jest: poniżej 130.000,00 zł (netto).

Oferty należy przesłać na załączonym Formularzu ofertowym (stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia) wraz z Formularzem cenowym (stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia) oraz Formularzem Potencjał kadrowy (stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia).
Najpóźniej w dniu podpisania Umowy należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu udokumentowania właściwej reprezentacji Wykonawcy lub inny dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty cenowej.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę: Hanna Głatka, Wydział Monitoringu Inwestycji Drogowych tel. (032) 25 86 281 do 5 (wew. 535).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.