Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie przeciwpożarowe oraz przebudowa Domu Studenckiego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostosowanie przeciwpożarowe oraz przebudowa Domu Studenckiego

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
powiat: Lublin
zamowienia@up.lublin.pl
https://uplublin.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/270062/dostosowanie-przeciwpozarowe-oraz-przebudowa-domu-studenckiego-eskulap-przy-ul-mariana-langiewicza-12-w-lublinie-na-dzialce-nr-2-20-obreb-26
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie przeciwpożarowe oraz przebudowa Domu Studenckiego Eskulap przy Ul. Mariana Langiewicza 12 w Lublinie na działce nr 2/20 obręb 26
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. ,,dostosowanie przeciwpożarowe oraz przebudowa Domu Studenckiego Eskulap przy Ul. Mariana Langiewicza 12 w Lublinie na działce nr 2/20 obręb 26.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
4. Jakość użytych materiałów:
1) użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
2) w przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SWZ przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt.2) oraz ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia liczonej od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert)

CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45311000-0, 45311200-2, 45315100-9, 45330000-9-, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00112840, EZ-p/TP/21/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://uplublin.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uplublin.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Elektronicznej Platformie pod adresem
https://uplublin.eb2b.com.pl/ (dalej jako ,,Platforma zakupowa", ,,Platforma" lub ,,System"), pod nazwą
postępowania wskazaną w tytule SWZ i pod numerem postępowania EZ-p/TP/20/2021. Korzystanie z
Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp. Ofertę
(zawierającą oświadczenia i dokumenty wymienione rozdz. XIX SWZ w pkt.5), Wykonawca składa
(wczytuje) na Platformie, w trakcie etapu składania ofert, w zakładce ,,Załączniki" poprzez wybranie
polecenia ,,Dodaj załącznik" i następnie wczytanie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. Oferta,
oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/osoby upoważnione. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu
elektronicznego: a) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis w formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES.
b) odnośnie podpisu osobistego (zaawansowanego podpisu elektronicznego składanego z
wykorzystaniem e-dowodu): - dla
dokumentów w formacie ,,pdf" lub ,,xml" zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
- dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub
otaczającym.
c) odnośnie podpisu zaufanego:
- wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu ,,xml". Zamawiający,
określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.: 1) stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s, 2) komputer klasy
PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel
IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowszewersje, 3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 11.0. 4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat
Reader dla plików w formacie .pdf). Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w
maksymalnym rozmiarze do 100 MB.
Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych zawarto w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO zawarta
została w Rozdziale XXXV SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://uplublin.eb2b.com.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-28 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zamawiającego pod adresem: https://uplublin.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w kwocie 140.000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 1 ustawy Pzp
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem ,,wadium w sprawie EZ-p/TP/21/2021".
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3
pkt. 2)-4), wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Informacje dotyczące zwrotu wadium i okoliczności, w których wadium zostaje zatrzymane zostały określone w art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: EZ-p/TP/21/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. ,,dostosowanie przeciwpożarowe oraz przebudowa Domu Studenckiego Eskulap przy ul. Mariana Langiewicza 12 w Lublinie na działce nr 2/20 obręb 26.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
4. Jakość użytych materiałów:
1) użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
2) w przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SWZ przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt.2) oraz ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia liczonej od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert)
4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość terminu gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w ww. zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

A/ doświadczenie:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
A1. jedną robotę budowlaną (w ramach jednej umowy o roboty budowlane) o wartości co najmniej 8.000.000,00 zł brutto, zawierającą w swoim zakresie wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego (lub obiektów budowlanych), w zakres których wchodziły roboty z branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej
LUB
A2. dwie roboty budowlane (w ramach odrębnych umów o roboty budowlane) o wartości co najmniej 4.000.000,00 zł. brutto każda, zawierające w swoich zakresach wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego (lub obiektów budowlanych), w zakres których wchodziły roboty z branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej
W przypadku wykazywania spełniania warunku o którym mowa w pkt. A2 Wykonawca (lub co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie lub co najmniej jeden z podmiotów udostępniających zasoby w tym zakresie) musi posiadać doświadczenie w zakresie wykonania 2 wskazanych robót.

B/ kwalifikacje zawodowe:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego kadrę kierowniczą posiadającą kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami budowlanymi branżowymi bez ograniczeń tj.:
a) kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń,
b) kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjno - budowlanymi bez ograniczeń
c) kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
d) kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
e) kierownik robót w branży drogowej posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, bez ograniczeń.
Pełnienie funkcji, o których mowa w pkt.B/ lit. a/ i b/ może być łączone przez jedną osobę posiadającą wymagane uprawnienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
b) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
? art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
? art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
? art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
? art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
? art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; na formularzu ,,Doświadczenie zawodowe" stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu ,,Potencjał kadrowy" stanowiącym załącznik Nr 7 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w kwocie 140.000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 1 ustawy Pzp
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem ,,wadium w sprawie EZ-p/TP/21/2021".
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3
pkt. 2)-4), wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Informacje dotyczące zwrotu wadium i okoliczności, w których wadium zostaje zatrzymane zostały określone w art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego
z wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z paragrafem 13 umowy, będącej załącznikiem nr 9 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość terminu gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-26

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.