Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa alejek parkowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa alejek parkowych

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Września
Ratuszowa 1
62-300 Września
powiat: wrzesiński
+48 61 640 41 51, faks +48 640 40 44
przetarg@wrzesnia.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/483071
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Września
Wadium: 5.000 zł
Nr telefonu: +48 61 640 41 51, fa
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa alejek parkowych przy Ul. Harcerskiej we Wrześni
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni alejek parkowych przy Ul. Harcerskiej we Wrześni wg opisu rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przekazanych przez Zamawiającego wraz z SIWZ.
2. Zakres rzeczowy zamówienia:
- roboty pomiarowe wraz z geodezyjna dokumentacją powykonawczą - 1 kpl,
- roboty rozbiórkowe (nawierzchnia mineralno-asfaltowa, płytki chodnikowe) - 695 m2,
- korytowanie - 176 m3,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie - 880 m2,
- krawężniki betonowe wystające na ławie betonowej - 59 mb,
- ułożenie obrzeża stalowego na zakład - 600 mb,
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm - 865 m2,
- podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5mm - warstwa dolna nośna o grubości 15 cm - 865 m2,
- podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5mm - warstwa górna wyrównująca o grubości 8 cm - 865 m2,
- nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno - epoksydowa o gr. 2,5 cm. Mieszanka kruszyw naturalnych i żywicy epoksydowej (bezbarwnej i mrozoodpornej) - 865 m2.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności:
a) opisy rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
c) przedmiary robót.

CPV: 45233253-7

Dokument nr: 2021/BZP 00112538, ZP-271 / 25 / WIK-RI / 2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/wrzesnia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/wrzesnia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/wrzesnia "wyślij wiadomość"
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, Ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września,
2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni jest Pani Magdalena Środoń, email:
iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c i art. 9 ust.1 i ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów
obsługujących te organy i związki,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w
pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
9) Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/483071
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 10:45
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/wrzesnia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-271 / 25 / WIK-RI / 2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni alejek parkowych przy ul. Harcerskiej we Wrześni wg opisu rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przekazanych przez Zamawiającego wraz z SIWZ.
2. Zakres rzeczowy zamówienia:
- roboty pomiarowe wraz z geodezyjna dokumentacją powykonawczą - 1 kpl,
- roboty rozbiórkowe (nawierzchnia mineralno-asfaltowa, płytki chodnikowe) - 695 m2,
- korytowanie - 176 m3,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie - 880 m2,
- krawężniki betonowe wystające na ławie betonowej - 59 mb,
- ułożenie obrzeża stalowego na zakład - 600 mb,
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm - 865 m2,
- podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5mm - warstwa dolna nośna o grubości 15 cm - 865 m2,
- podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5mm - warstwa górna wyrównująca o grubości 8 cm - 865 m2,
- nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno - epoksydowa o gr. 2,5 cm. Mieszanka kruszyw naturalnych i żywicy epoksydowej (bezbarwnej i mrozoodpornej) - 865 m2.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności:
a) opisy rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
c) przedmiary robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający zgodnie z art. 127 ust. 1 skorzysta z dokumentów bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków; 2) oświadczenie odpowiednio: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się (jeżeli dotyczy) / podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1d do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 1a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2) kosztorys ofertowy opracowany wg zaleceń rozdziału XII SWZ zgodnie z załączonym przez Zamawiającego przedmiarem robót;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1b do SWZ;
5) oświadczenie o udziale podwykonawców przy realizacji zamówienia - wzór formularza stanowi załącznik nr 1c do SWZ.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom winien dołączyć do oferty oświadczenie o podwykonawcach - załącznik nr 1c do SWZ;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty załączają:
- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp .
Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub podpisem osobistym.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu, gradu utrzymujących się minimum przez 7 dni oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres;
b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej;
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób po stronie Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
e) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
2) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia,
3) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia,
4) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna,
5) zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy;
6) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.