Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
450z dziś
4975z ostatnich 7 dni
19840z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa kotłowni węglowej na gazową

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ŁĘKNICA
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica
powiat: żarski
683624718, faks 683624701
m.perczynski@umleknica.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/481796
Województwo: lubuskie
Miasto: Łęknica
Wadium: 3000,00 zł
Nr telefonu: 683624718, faks 6836
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej ZSP w Łęknicy przy Ul. Wojska Polskiego 19A
Krótki opis przedmiotu zamówienia

6.1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej ZSP w Łęknicy przy Ul. Wojska Polskiego 19A polegającą na zastąpieniu istniejących źródeł ciepła na paliwo stałe kotłami gazowymi.
6.1.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja projektowa sporządzona przez Grzegorza Kęsickiego działającego pod firmą Projektowanie i Nadzór Grzegorz Kęsicki, Ul. Strumykowa 23d/14, 65-101 Zielona Góra, na którą składają się następujące opracowania (dokumentacja stanowi odrębny plik o nazwie Dokumentacja projektowa.zip):
a) Projekt budowlany PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY ZSP W ŁĘKNICY w branży sanitarnej;
b) Projekt budowlany PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY ZSP W ŁĘKNICY w branży elektrycznej;
c) Ekspertyza techniczna - pożarowo-budowlana,
d) STWiORB branży sanitarnej i budowlanej oraz elektrycznej;
e) Przedmiar robót.
6.1.3. Wszystkie elementy Dokumentacji projektowej należy rozpatrywać łącznie (w razie rozbieżności pierwszeństwo mają rozwiązania części rysunkowej). Niezależnie od rozwiązań Dokumentacji projektowej, pierwszeństwo nad nią mają zapisy Rozdziału 4 SWZ.
6.1.4. Załączony przedmiar robót służy jedynie celom informacyjnym/poglądowym. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót według dokumentacji projektowej. W związku z ryczałtowym charakterem umowy, w przypadku wystąpienia w trakcie wykonania robót, większej ilości robót niż wynikająca z pozycji przedmiarowej, robót tych nie uznaje się za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
6.1.5. Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej są podane przykładowo. Użycie/wskazanie ich w dokumentacji projektowej służy jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, jeśli zastosowanie ich w żaden sposób negatywnie nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchylenia podstawowych parametrów i wielkości - 5%.
6.1.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określono w Rozdziale 4 oraz w projekcie umowy, stanowiącym Rozdział 5 niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
6.1.7. Ogólny zakres robót:
1) Przedmiotem inwestycji są roboty instalacyjne polegające na wykonaniu wymiany urządzeń istniejącej kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej ZSP w Łęknicy przy Ul. Wojska Polskiego 19A. Obecnie w kotłowni zainstalowane są dwa kotły węglowe o mocy 300 kW;
2) Roboty obejmują prace demontażowe: należy zdemontować wszystkie instalacje technologiczne kotłowni z kotłami, wymiennikami JAD, stabilizatorem cwu, wkładami kominowymi itp.;
3) Do całorocznej produkcji cwu zaprojektowano powietrzną pompę ciepła o pojemności 251 litrów współpracującą z podgrzewaczem cwu ze stali nierdzewnej o pojemności 500 litrów. Dogrzew cwu wspomagany będzie poprzez projektowany podwójny stojący kondensacyjny kocioł gazowy ze stali nierdzewnej o mocy 2x160 kW, TV/TR = 50/30°C, lub dwa kotły stojące o mocy 160 kW każdy z automatyką pogodową dla trzech obwodów grzewczych z mieszaczami oraz dwóch obiegów stałotemperaturowych do przygotowania cwu i nagrzewnic sali gimnastycznej. Kocioł przystosowany do gazu ziemnego GZ-50 z modulowanym palnikiem o zakresie modulacji od 20-100% z wymiennikiem z stali nierdzewnej. Klasa efektywności energetycznej minimum A. Kocioł musi posiadać automatyczną regulację procesu spalania. Układ grzewczy pracować będzie w obiegu wymuszonym, zamkniętym, dwururowym. Czynnikiem grzewczym będzie woda o parametrach 70/50oC. Kocioł ma mieć hydrauliczne orurowanie systemowe do instalacji kotła podwójnego. W przypadku kotłów pojedynczych wspólny system spalinowy jak dla kotła podwójnego;
4) Układ grzewczy będzie pracował z trzema obiegami grzewczymi z zaworami trójdrożnymi na obiegach instalacji c.o. Obieg podgrzewacza cwu będzie obiegiem o stałych parametrach do szczytowego przygotowania c.w.u;
8) Rurociągi grzewcze należy wykonać z rur stalowych węglowych pokrytych na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku. Montaż instalacji oparty jest na technice ,,Press";
9) Nawiew powietrza za pomocą projektowanego kanału 40/40 cm z blachy tytan-cynk j. Wywiew z kotłowni poprzez istniejący ceramiczny kanał. Spaliny należy odprowadzić nowym wkładem spalinowym dla kotłów kondensacyjnych dn 200mm ze stali kwasoodpornej;
10) Wykonawca dostarczy i zamontuje zamiast urządzeń opisanych w projekcie budowlanym i przedmiarze jako kuchenki/kuchnie gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem) dwie patelnie gazowe;
11) Instalacja gazowa zostanie włączona do istniejącej szafki gazowej zlokalizowanej na ścianie budynku. Obiekt wyposażony będzie w dwie instalacje - pierwsza dla kotłowni i druga dla kuchni. Projektowane instalacje zaprojektowano z rur stalowych bez szwu gatunku R lub R35 łączonych przez spawanie, prowadzonych natynkowo;
12) W miejsce istniejącej tablicy rozdzielczej elektrycznej należy zabudować projektowaną rozdzielnię kotłowni gazowej RK. Przy wejściu do pomieszczenia kotłowni zabudować Awaryjny Wyłącznik Prądu ,,AWP". Dla zasilania rozdzielni kotłowni RK należy wykorzystać obecne zasilanie rozdzielni kotłowni. Należy wykonać oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne, gniazda wtyczkowe 230V i 24V, oraz instalację logiczną kotłów. Należy wykonać system bezpieczeństwa polegający na odcięciu dopływu gazu i sygnalizacji stanu zagrożenia przez Aktywny System Bezpieczeństwa instalacji gazowej.
13) Miejsca demontażu urządzeń oraz miejsca po przejściach demontowanej instalacji przez przegrody budowlane należy wypełnić nawiązując do materiałów istniejących. Tynki na ścianach i sufitach w miejscach demontażu urządzeń należy uzupełnić i zaszpachlować na gładko. Należy wykonać malowanie ścian i sufitów kotłowni. Należy wymienić 2 szt. drzwi na drzwi o odporności EI60 oraz okno na okno o odporności EI60. Należy Rozebrać fundamenty kotłów. Należy wymienić posadzkę z płytek gres. Należy pomalować ściany i sufit kotłowni.
14) Nie dokonano podziału zamówienia na części z uwagi na konieczność skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Wykonanie całości zamówienia na podstawie jednego kontraktu gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie z uwagi na konieczność koordynacji robót. Brak podziału wynika również z konieczności przekazania placu budowy (jeden obiekt) jednemu wykonawcy, procedur dotyczących prób szczelności. Instalacja w ramach zadania stanowi kompleksowe rozwiązanie, co przy podziale zamówienia mogłoby niekorzystnie wpływać na kooperacyjność urządzeń oraz korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych.

CPV: 45331110-0, 45311200-2, 45331100-7, 45410000-4, 45421130-4, 45431200-9, 45442110-1

Dokument nr: 2021/BZP 00112849, RGN.271.23.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/leknica
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Strona internetowa
prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/leknica;
2) Strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: https://platformazakupowa.pl/ pod
adresem postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/481796 . Dostęp możliwy jest również
bezpośrednio poprzez stronę prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/leknica lub
poprzez pasek wyszukiwania na stronie https://platformazakupowa.pl/ .
3) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/) pod
adresem postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/479067 oraz pod adresem Platformy
Zakupowej Gminy Łęknica https://platformazakupowa.pl/pn/leknica. Zamawiający nie dopuszcza
innych środków komunikacji elektronicznej.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/leknica;
2. Strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: https://platformazakupowa.pl/ pod adresem postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/481796 . Dostęp możliwy jest również bezpośrednio poprzez stronę prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/leknica lub
poprzez pasek wyszukiwania na stronie https://platformazakupowa.pl/ .
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/) pod adresem postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/479067 oraz pod adresem Platformy Zakupowej Gminy Łęknica https://platformazakupowa.pl/pn/leknica. Zamawiający nie dopuszcza innych środków komunikacji elektronicznej.
4. Wymagania dotyczące korespondencji elektronicznej:
1) Platforma Zakupowa Gminy Łęknica pozwala na przesyłanie: formularza oferty: pytań do treści SWZ;
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego; podmiotowych środków dowodowych, oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w
postępowaniu; odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Pzp, wniosków,
informacji, oświadczeń Wykonawcy, odwołania - za pośrednictwem formularza ,,Wyślij wiadomość do
zamawiającego".
2) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ poprzez kliknięcie przycisku
,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".
3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/ . Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
"Komunikaty".
4) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania:
a) akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl/ określone w Regulaminie
zamieszczonym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce
,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view .
5) Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się
w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
6) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/ , tj.:
a) dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) posiadanie skrzynki poczty elektronicznej,
c) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
e) włączona obsługa JavaScript,
f) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8) Formaty plików powinny być zgodne z rozporządzeniem
Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2247).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łęknicy z siedzibą przy Ul. Żurawskiej
1, 68 - 208 Łęknica;
2) z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Łęknicy można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@umleknica.pl, tel. 68 362 47 02 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
8) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/481796
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-28 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, to jest umieścić na https://platformazakupowa.pl/ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/481796

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGN.271.23.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6.1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej ZSP w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 19A polegającą na zastąpieniu istniejących źródeł ciepła na paliwo stałe kotłami gazowymi.
6.1.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja projektowa sporządzona przez Grzegorza Kęsickiego działającego pod firmą Projektowanie i Nadzór Grzegorz Kęsicki, ul. Strumykowa 23d/14, 65-101 Zielona Góra, na którą składają się następujące opracowania (dokumentacja stanowi odrębny plik o nazwie Dokumentacja projektowa.zip):
a) Projekt budowlany PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY ZSP W ŁĘKNICY w branży sanitarnej;
b) Projekt budowlany PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY ZSP W ŁĘKNICY w branży elektrycznej;
c) Ekspertyza techniczna - pożarowo-budowlana,
d) STWiORB branży sanitarnej i budowlanej oraz elektrycznej;
e) Przedmiar robót.
6.1.3. Wszystkie elementy Dokumentacji projektowej należy rozpatrywać łącznie (w razie rozbieżności pierwszeństwo mają rozwiązania części rysunkowej). Niezależnie od rozwiązań Dokumentacji projektowej, pierwszeństwo nad nią mają zapisy Rozdziału 4 SWZ.
6.1.4. Załączony przedmiar robót służy jedynie celom informacyjnym/poglądowym. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót według dokumentacji projektowej. W związku z ryczałtowym charakterem umowy, w przypadku wystąpienia w trakcie wykonania robót, większej ilości robót niż wynikająca z pozycji przedmiarowej, robót tych nie uznaje się za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
6.1.5. Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej są podane przykładowo. Użycie/wskazanie ich w dokumentacji projektowej służy jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, jeśli zastosowanie ich w żaden sposób negatywnie nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchylenia podstawowych parametrów i wielkości - 5%.
6.1.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określono w Rozdziale 4 oraz w projekcie umowy, stanowiącym Rozdział 5 niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
6.1.7. Ogólny zakres robót:
1) Przedmiotem inwestycji są roboty instalacyjne polegające na wykonaniu wymiany urządzeń istniejącej kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej ZSP w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 19A. Obecnie w kotłowni zainstalowane są dwa kotły węglowe o mocy 300 kW;
2) Roboty obejmują prace demontażowe: należy zdemontować wszystkie instalacje technologiczne kotłowni z kotłami, wymiennikami JAD, stabilizatorem cwu, wkładami kominowymi itp.;
3) Do całorocznej produkcji cwu zaprojektowano powietrzną pompę ciepła o pojemności 251 litrów współpracującą z podgrzewaczem cwu ze stali nierdzewnej o pojemności 500 litrów. Dogrzew cwu wspomagany będzie poprzez projektowany podwójny stojący kondensacyjny kocioł gazowy ze stali nierdzewnej o mocy 2x160 kW, TV/TR = 50/30°C, lub dwa kotły stojące o mocy 160 kW każdy z automatyką pogodową dla trzech obwodów grzewczych z mieszaczami oraz dwóch obiegów stałotemperaturowych do przygotowania cwu i nagrzewnic sali gimnastycznej. Kocioł przystosowany do gazu ziemnego GZ-50 z modulowanym palnikiem o zakresie modulacji od 20-100% z wymiennikiem z stali nierdzewnej. Klasa efektywności energetycznej minimum A. Kocioł musi posiadać automatyczną regulację procesu spalania. Układ grzewczy pracować będzie w obiegu wymuszonym, zamkniętym, dwururowym. Czynnikiem grzewczym będzie woda o parametrach 70/50oC. Kocioł ma mieć hydrauliczne orurowanie systemowe do instalacji kotła podwójnego. W przypadku kotłów pojedynczych wspólny system spalinowy jak dla kotła podwójnego;
4) Układ grzewczy będzie pracował z trzema obiegami grzewczymi z zaworami trójdrożnymi na obiegach instalacji c.o. Obieg podgrzewacza cwu będzie obiegiem o stałych parametrach do szczytowego przygotowania c.w.u;
8) Rurociągi grzewcze należy wykonać z rur stalowych węglowych pokrytych na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku. Montaż instalacji oparty jest na technice ,,Press";
9) Nawiew powietrza za pomocą projektowanego kanału 40/40 cm z blachy tytan-cynk j. Wywiew z kotłowni poprzez istniejący ceramiczny kanał. Spaliny należy odprowadzić nowym wkładem spalinowym dla kotłów kondensacyjnych dn 200mm ze stali kwasoodpornej;
10) Wykonawca dostarczy i zamontuje zamiast urządzeń opisanych w projekcie budowlanym i przedmiarze jako kuchenki/kuchnie gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem) dwie patelnie gazowe;
11) Instalacja gazowa zostanie włączona do istniejącej szafki gazowej zlokalizowanej na ścianie budynku. Obiekt wyposażony będzie w dwie instalacje - pierwsza dla kotłowni i druga dla kuchni. Projektowane instalacje zaprojektowano z rur stalowych bez szwu gatunku R lub R35 łączonych przez spawanie, prowadzonych natynkowo;
12) W miejsce istniejącej tablicy rozdzielczej elektrycznej należy zabudować projektowaną rozdzielnię kotłowni gazowej RK. Przy wejściu do pomieszczenia kotłowni zabudować Awaryjny Wyłącznik Prądu ,,AWP". Dla zasilania rozdzielni kotłowni RK należy wykorzystać obecne zasilanie rozdzielni kotłowni. Należy wykonać oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne, gniazda wtyczkowe 230V i 24V, oraz instalację logiczną kotłów. Należy wykonać system bezpieczeństwa polegający na odcięciu dopływu gazu i sygnalizacji stanu zagrożenia przez Aktywny System Bezpieczeństwa instalacji gazowej.
13) Miejsca demontażu urządzeń oraz miejsca po przejściach demontowanej instalacji przez przegrody budowlane należy wypełnić nawiązując do materiałów istniejących. Tynki na ścianach i sufitach w miejscach demontażu urządzeń należy uzupełnić i zaszpachlować na gładko. Należy wykonać malowanie ścian i sufitów kotłowni. Należy wymienić 2 szt. drzwi na drzwi o odporności EI60 oraz okno na okno o odporności EI60. Należy Rozebrać fundamenty kotłów. Należy wymienić posadzkę z płytek gres. Należy pomalować ściany i sufit kotłowni.
14) Nie dokonano podziału zamówienia na części z uwagi na konieczność skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Wykonanie całości zamówienia na podstawie jednego kontraktu gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie z uwagi na konieczność koordynacji robót. Brak podziału wynika również z konieczności przekazania placu budowy (jeden obiekt) jednemu wykonawcy, procedur dotyczących prób szczelności. Instalacja w ramach zadania stanowi kompleksowe rozwiązanie, co przy podziale zamówienia mogłoby niekorzystnie wpływać na kooperacyjność urządzeń oraz korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45410000-4 - Tynkowanie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442110-1 - Malowanie budynków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + G + R
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena"
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Gwarancja jakości"
R - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano - montażowych oraz w zakresie pracy zamontowanych urządzeń".
2. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta wykonawcy wynosi 100,00 punktów. Punkty wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W sytuacji gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 34
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano - montażowych oraz w zakresie pracy zamontowanych urządzeń podany w dniach roboczych
4.3.6.) Waga: 6
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) w celu potwierdzenia umocowania do podpisania oferty - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 16.6. ppkt 1) IDW;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień pkt. 19.3. IDW;
5) oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. 10.2. i 13.3. IDW.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w następujący sposób w następujących przypadkach:
1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi w przypadkach:
- klęski żywiołowej,
- uniemożliwiającymi przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
b) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
c) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 ust. 12 projektu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony,
d) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, o których mowa w § 1 ust. 10 projektu umowy.
2) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, o których mowa w § 1 ust. 10 projektu umowy.
b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których mowa w § 1 ust. 11 projektu umowy.
c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 12 projektu umowy
3) Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 4 projektu umowy;
b) ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 5 projektu umowy;
c) realizacji robót dodatkowych, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 6 projektu umowy;
d) zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z § 5 ust.4 lub 6 projektu umowy.
3. Wszelkie zmiany projektu umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.4. W razie wzrostu ustawowej wysokości podatku VAT, zmiana wynagrodzenia nastąpi poprzez zastosowanie nowej stawki tego podatku na podstawie wynagrodzenia netto wykonawcy.
5. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz b musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu Kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzonego przez Inspektora nadzoru - w zakresie wpływu tych okoliczności oraz dat zaistnienia i zakończenia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + G + R
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena"
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Gwarancja jakości"
R - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano - montażowych oraz w zakresie pracy zamontowanych urządzeń".
2. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta wykonawcy wynosi 100,00 punktów. Punkty wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W sytuacji gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 34
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano - montażowych oraz w zakresie pracy zamontowanych urządzeń podany w dniach roboczych
4.3.6.) Waga: 6
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-26

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.