Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa łazienki

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa łazienki

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Niżański
Pl. Wolności 2
37-400 Nisko
powiat: niżański
158412700, faks 156872449
boi@powiatnizanski.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nisko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 158412700, faks 1568
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa łazienki w budynku użyteczności publicznej, budynek dydaktyczny Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej (dawne warsztaty) w Nisku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa łazienki w budynku użyteczności publicznej, budynek dydaktyczny Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej (dawne warsztaty) Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty remontowe - roboty murowe, roboty remontowe - tynki okładziny i malowanie, roboty remontowe - podłoża i posadzki, stolarka drzwiowa, wyposażenie sanitariatu, roboty porządkowe, roboty demontażowe instalacji wodnych, roboty demontażowe instalacji kanalizacji sanitarnej, montaż instalacji wodnych, montaż instalacji kanalizacyjnej, rozbudowa tablicy TB-Parter, obwód oświetlenia ogólnego i awaryjnego, instalacja przyzywowa, obwody gniazd wtyczkowych. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót stanowiących załączniki do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, bezpieczeństwa budowy oraz przyszłej eksploatacji, przy zachowaniu wszelkiej jakości zastosowanych materiałów i rozwiązań oraz w sposób zapewniający przyszłe bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie obiektu zgodnie z jego planowanym przeznaczeniem.

CPV: 45100000-8, 45111300-1, 45262300-4, 45262520-2, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9-, 45410000-4, 45421000-4, 45432100-5

Dokument nr: 2021/BZP 00112858, GM.272.23.2021.I

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.powiatnizanski.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: gm@powiatnizanski.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Zamawiający zaleca format .pdf. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX pkt 1 SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: gm@powiatnizanski.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji ,,Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0, Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20, Microsoft Edge. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ - załącznik nr 8 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań lub na stronie głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w Rozdziale XXIV SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w Rozdziale XXIV SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-28 10:00
Miejsce składania ofert: Oferta wraz z załączonymi dokumentami i oświadczeniami składana jest za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP i udostępnionego przez miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GM.272.23.2021.I
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa łazienki w budynku użyteczności publicznej, budynek dydaktyczny Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej (dawne warsztaty) Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty remontowe - roboty murowe, roboty remontowe - tynki okładziny i malowanie, roboty remontowe - podłoża i posadzki, stolarka drzwiowa, wyposażenie sanitariatu, roboty porządkowe, roboty demontażowe instalacji wodnych, roboty demontażowe instalacji kanalizacji sanitarnej, montaż instalacji wodnych, montaż instalacji kanalizacyjnej, rozbudowa tablicy TB-Parter, obwód oświetlenia ogólnego i awaryjnego, instalacja przyzywowa, obwody gniazd wtyczkowych. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót stanowiących załączniki do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, bezpieczeństwa budowy oraz przyszłej eksploatacji, przy zachowaniu wszelkiej jakości zastosowanych materiałów i rozwiązań oraz w sposób zapewniający przyszłe bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie obiektu zgodnie z jego planowanym przeznaczeniem.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262300-4 - Betonowanie

45262520-2 - Roboty murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
CENA - waga kryterium 60%
DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY - 40%
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następującego wzoru:
Cena (koszt):
Liczba punktów = (najniższa zaoferowana cena/cena oferty badanej) x 100 x 60%
Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady:
Liczba punktów = (okres gwarancji i rękojmi w badanej ofercie/najdłuższy zaoferowany okres gwarancji) x 100 x 40%
Okres gwarancji należy podać w pełnych latach - nie krócej niż 3 lata i nie dłużej niż 5 lat.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunków:
a) Kadra
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacja zamówienia tj.
? co najmniej jedną osobą - kierownik budowy, posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które uprawniają do kierowania robotami budowlanym bez ograniczeń,
? co najmniej jedną osobą - kierownik robót, posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (branża sanitarna), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi,
? co najmniej jedną osobą - kierownik robót, posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (branża elektryczna), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości - wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa pkt 4 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz ofertowy, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale X pkt 3 SWZ, dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie
zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku o którym mowa w pkt 3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 7 do SWZ. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale IX SWZ - załącznik nr 2a do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku o którym mowa w pkt 3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 7 do SWZ. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w § 14 projektu umowy. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
CENA - waga kryterium 60%
DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY - 40%
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następującego wzoru:
Cena (koszt):
Liczba punktów = (najniższa zaoferowana cena/cena oferty badanej) x 100 x 60%
Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady:
Liczba punktów = (okres gwarancji i rękojmi w badanej ofercie/najdłuższy zaoferowany okres gwarancji) x 100 x 40%
Okres gwarancji należy podać w pełnych latach - nie krócej niż 3 lata i nie dłużej niż 5 lat.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-26

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.