Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
789z dziś
5312z ostatnich 7 dni
18408z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pilzno
Rynek 6
39-220 Pilzno
powiat: dębicki
przetargi@gminapilzno.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Pilzno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Lipinach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont pomieszczeń kuchni oraz remont dachu i tarasu.
Szacunkowa wartość w/w robót: 100 000 zł.

CPV: 45210000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00112767, IZP.271.8.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie, przy użyciu
poniższych środków komunikacji elektronicznej:
- ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal - bezpośrednio, lub za pośrednictwem: miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- poczta elektroniczna (za wyjątkiem złożenia oferty oraz dokumentów razem z nią składanych, których
nie można składać za pomocą poczty elektronicznej).
W przypadku ePUAP (bezpośrednio lub za pośrednictwem miniPortalu) komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji (za wyjątkiem złożenia oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego ,,Formularza do komunikacji" udostępnionego w ePUAP (Katalog spraw, Inne sprawy
urzędowe, Zamówienia publiczne). Dokumenty i oświadczenia elektroniczne, lub elektroniczne ich
kopie, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów i oświadczeń elektronicznych, lub
elektronicznych ich kopii, za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej:
przetargi@gminapilzno.pl.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452).
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej, w formacie danych: doc, docx, pdf lub innym
ogólnie dostępnym formacie oraz musi być podpisana (opatrzona) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy ePUAP i w związku
z powyższym Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" (znajdującego się w:
Katalog spraw, Inne sprawy urzędowe, Zamówienia publiczne). Ofertę należy złożyć w/w formularzem.
Oferta musi być zaszyfrowana. Zaszyfrowana oferta stanowi załącznik do przedmiotowego formularza.
Formularz udostępniany jest również za pośrednictwem miniPortalu
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-28 10:00
Miejsce składania ofert: skrzynka ePUAP: /GminaPilzno/SkrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont pomieszczeń kuchni oraz remont dachu i tarasu.
Szacunkowa wartość w/w robót: 100 000 zł.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na całość przedmiotu zamówienia - przedłużenie okresu gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy (podmioty współdziałające w ramach konsorcjum, podmioty współdziałające w ramach spółki cywilnej) mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Do oferty składanej przez wykonawców ma być dołączone pełnomocnictwo dla pełnomocnika wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Ewentualnie można złożyć umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo.
3) W przypadku braku wskazania, korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalne są m. in. zmiany: zakresu zamówienia, terminu wykonania, wynagrodzenia.
Wszystkie zmiany wraz z warunkami ich wprowadzenia określone są w SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na całość przedmiotu zamówienia - przedłużenie okresu gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.