Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odtworzenie powłok malarskich konstrukcji stalowych elewacji

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Odtworzenie powłok malarskich konstrukcji stalowych elewacji

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi
Targowa 1/3
90-022 Łódź
powiat: Łódź
zamowienia@ec1lodz.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/483093
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odtworzenie powłok malarskich konstrukcji stalowych elewacji bud. Kotłowni i Pompowni oraz wymiana zdegradowanych biologicznie elementów drewnianych konstrukcji i balustrad Chłodni.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu powłok malarskich konstrukcji stalowych elewacji budynku Kotłowni i Pompowni wraz z konstrukcją stalową schodów zewnętrznych do Pompowni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym opis wymagań jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia oraz zakres realizacji i odbioru określa
dla części nr 1 :
1) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a do SWZ,
2) projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 2a do SWZ.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania minimalne których spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie opisanych wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zdegradowanych biologicznie elementów drewnianych konstrukcji i balustrad Chłodni w budynkach należących do kompleksu ,,EC1 Łódź Miasto Kultury" w Łodzi, Ul. Targowa 1/3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym opis wymagań jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia oraz zakres realizacji i odbioru określa:
dla części nr 2:
1) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1b do SWZ,
2) projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 2b do SWZ.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania minimalne których spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie opisanych wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

CPV: 45442100-8, 45442000-7, 45442180-2, 45420000-7, 45000000-7, 45247240-4, 45262000-1, 45421000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00112902, 230/DTOK/TP/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 12:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W
postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452), dalej ,,rozporządzenie w sprawie
wymagań technicznych oraz środków komunikacji", za pośrednictwem Platformy zakupowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz. 2) Zamawiający dopuszcza, aby w przedmiotowym
postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, dla których nie ma obowiązku
składania w formie elektronicznej poprzez Platformę zakupową, przekazywane były przez
Wykonawców elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@ec1lodz.pl. W przypadku, gdy
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą
elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W
przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema,
że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę, zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.3) Ofertę oraz
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania należy złożyć pod rygorem nieważności w
formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione).4) Wymagania umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl : a.stały dostęp do sieci Internet o gwarat. przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s, b.komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesorIntel IV 2 GHZ lub
jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje, c.zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0., d.włączona obsługa JavaScript, e.zainstalowany program Adobe Acrobat
Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f.Platformazakupowa.pl działa według standardu
przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g.Oznacz. czasu odbioru danych przez platformę zakup. stanowi datę oraz dokł. czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokal. serwera synchronizowanego z zegarem Gł. Urz. Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w pkt. XIX.2. SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w pkt. XIX.2. SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/483093
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 12:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.