Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapewnienie wsparcia przyrodniczego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zapewnienie wsparcia przyrodniczego

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie
Żelazna 59a
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
kzgw@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Żywcu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Na przedmiot zamówienia składa się zakres podstawowy oraz zakres realizowany w ramach prawa opcji w następujących zakresach:
a) zakres zamówienia podstawowego obejmuje:
1) Analizę planu utrzymaniowego ZZ w Żywcu wraz z wytypowaniem potencjalnie konfliktowych lokalizacji i przygotowaniem ekspertyz
2) Kompleksowe przygotowanie materiałów w celu dokonania zgłoszenia do RDOŚ z art. 118, przygotowanie wniosków o decyzje derogacyjne do RDOŚ/GDOŚ, wniosek o uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia działań
3) Pełnienie kontroli nad wykonywanymi pracami utrzymaniowymi oraz nad pracami polegającymi na usuwaniu skutków powodzi, tak aby zadania były realizowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi wraz ze wskazaniem czy konieczna jest obecność specjalistów wspomagających podczas trwania kontroli.
b) zakres zamówienia objętego prawem opcji obejmuje:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji, polegającego zwiększeniu zakresu umowy o wykonanie Inwentaryzacji przyrodniczych dla konfliktowych lokalizacji i ekspertyz w celu dokonania zgłoszenia do RDOŚ z art. 118.

CPV: 71313000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00112592, KR.ROZ.2810.87.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.przetargi.wody.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.przetargi.wody.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia - zwanej dalej ,,SWZ" - komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Uczestnictwo w postępowaniu przetargowym oznacza akceptację regulaminu Platformy. Platforma zakupowa wypełnia definicję strony internetowej, o której mowa w ustawie Pzp.
3.Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 - 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej ,,SWZ"), Wykonawca korzysta z zakładki ,,Zapytaj". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Zamawiający informuje, że adres e-mail: marzena.pomorska@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
11. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marzena Pomorska. Komunikacja z osobą wskazaną do kontaktu odbywa się poprzez Platformę.
12.Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy Ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania KR.ROZ.2810.87.2021 prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
i) nie przysługuje Państwu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-26 10:00
Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy www.przetargi.wody.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.87.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Na przedmiot zamówienia składa się zakres podstawowy oraz zakres realizowany w ramach prawa opcji w następujących zakresach:
a) zakres zamówienia podstawowego obejmuje:
1) Analizę planu utrzymaniowego ZZ w Żywcu wraz z wytypowaniem potencjalnie konfliktowych lokalizacji i przygotowaniem ekspertyz
2) Kompleksowe przygotowanie materiałów w celu dokonania zgłoszenia do RDOŚ z art. 118, przygotowanie wniosków o decyzje derogacyjne do RDOŚ/GDOŚ, wniosek o uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia działań
3) Pełnienie kontroli nad wykonywanymi pracami utrzymaniowymi oraz nad pracami polegającymi na usuwaniu skutków powodzi, tak aby zadania były realizowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi wraz ze wskazaniem czy konieczna jest obecność specjalistów wspomagających podczas trwania kontroli.
b) zakres zamówienia objętego prawem opcji obejmuje:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji, polegającego zwiększeniu zakresu umowy o wykonanie Inwentaryzacji przyrodniczych dla konfliktowych lokalizacji i ekspertyz w celu dokonania zgłoszenia do RDOŚ z art. 118.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji, polegającego zwiększeniu zakresu umowy o wykonanie Inwentaryzacji przyrodniczych dla konfliktowych lokalizacji i ekspertyz w celu dokonania zgłoszenia do RDOŚ z art. 118. Zakres prawa opcji - 10 inwentaryzacji.
Zasady realizacji zamówienia w ramach opcji:
a) Realizacja zamówienia w ramach opcji odbywa się na zasadach właściwych dla zamówienia podstawowego. Od momentu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
do przedmiotu zamówienia udzielanego w ramach opcji odnoszą się wszystkie zapisy umowy bezpośrednio regulujące kwestie opcji oraz regulujące sposób wykonania umowy oraz obowiązki Wykonawcy w sposób ogólny.
b) Zamawiający będzie składał Wykonawcy pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji ze wskazaniem co Wykonawca ma wykonać. Moment złożenia oświadczenia jest momentem uruchomienia opcji.
c) Rozliczenie przedmiotu umowy objętego zakresem zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi na podstawie cen jednostkowych określonych w wycenie ofertowej stanowiącej zał. nr 2 do SWZ.
d) Prawo opcji stanowi wyłączne uprawnienie Zamawiającego, a Wykonawcy nie służy roszczenie o wykonanie przez Zamawiającego tego prawa. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
e) Wykonawcy nie przysługuje prawo rezygnacji z realizacji opcji i nie może składać oferty jedynie w zakresie zamówienia podstawowego lub zamówienia podstawowego i tylko wybranego zakresu opcji. Wykonawca jest obowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, tj. zarówno zamówienia podstawowego, jak i objętego prawem opcji.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:

Cena - waga kryterium 60%
Doświadczenie koordynatora ds. Inwentaryzacji i wsparcia przyrodniczego - waga kryterium 40%

Każdy 1% wagi równy jest 1 pkt oceny oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora ds. Inwentaryzacji i wsparcia przyrodniczego
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie z dolności technicznej lub zawodowej.

Celem spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia i skieruje do jego realizacji osobę lub osoby posiadające kwalifikacje (wykształcenie i doświadczenie) konieczne do realizacji zamówienia, które pełnić będą niżej określone funkcje tj. :

a) koordynator ds. inwentaryzacji i wsparcia przyrodniczego - osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie ochrony środowiska o specjalności przyrodniczej (biologia, zoologia, ochrona środowiska lub pokrewne) oraz posiadać następujące doświadczenie polegające na:
- pełnieniu co najmniej 2 nadzorów przyrodniczych
oraz
- sporządzeniu co najmniej 2 inwentaryzacji w zakresie herpetologii / ichtiologii
b) specjalista ichtiolog - osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologii, zoologii lub rybactwa oraz posiadać doświadczenie polegające na sporządzeniu co najmniej 2 inwentaryzacji w dziedzinie ichtiologii.
c) specjalista dendrolog - osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia lub botanika/leśnictwo oraz posiadać doświadczenie polegające na sporządzeniu co najmniej 2 inwentaryzacji w dziedzinie dendrologii.
d) specjalista malakolog - osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia/zoologia, posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej
1 inwentaryzacji dot. występowania skójki gruboskorupowej (unio crassus) w rzekach
lub potokach lub musi wykazać się autorstwem co najmniej 1 opracowania (np. artykuł naukowy), w zakresie występowania skójki gruboskorupowej w ciekach wodnych.
e) specjalista entomolog - osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia, leśnictwo oraz posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej
2 inwentaryzacji w dziedzinie entomologii.
f) specjalista chiropterolog (specjalista od nietoperzy) osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia/zoologia/leśnictwo oraz posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 inwentaryzacji dot. występowania nietoperzy.
g) specjalista ornitolog - osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia/zoologia/leśnictwo oraz posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu
co najmniej 2 inwentaryzacji w dziedzinie ornitologii.
h) specjalista herpetolog (specjalista od płazów i gadów) - osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia/ zoologia, posiadać doświadczenie polegające
na wykonaniu co najmniej 2 inwentaryzacji w dziedzinie herpetologii.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia zawierający informacje dotyczące ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie dysponowania tymi osobami
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
I. Oferta:
1) Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 3 do SWZ,
2) wycena ofertowa zgodna z treścią Załącznika nr 4 do SWZ.

II. Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:
2.1 pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;
2.2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust.1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2.3 Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
2.4 dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
2.4.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2.4.2 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
2.4.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
2.6 dokument Self cleaning - w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni, że spełnił łącznie następujące przesłanki z art. 110 ust. 2 pzp:
1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, lub zamawiającym;
3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b. zreorganizował personel,
c. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów

III. Wykonawca zagraniczny:
Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymogów w zakresie składanych dokumentów przez wykonawcę zagranicznego
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
3 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
4 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.2.2 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu), pod rygorem nieważności.
2. Strony, poza zmianami przewidzianymi w art. 455 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują możliwość zmiany terminu wykonania umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
a) z powodu wydłużenia lub skrócenia czasu realizacji robót utrzymaniowych podlegających wsparciu przyrodniczemu - o liczbę dni, o którą nastąpiła zmiana terminu realizacji robót,
b) z powodu zmiany przepisów prawa istotnie wpływających na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy.
3. Zmiany będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione z wyżej wymienionych okoliczności.
4. Strony przewidują także możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy:
a) zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót o okres niemieszczący się w zwykłym ryzyku kontraktowym. Za okres taki uznaje się wydłużenie realizacji robót o ponad 3 miesiące względem daty zakończenia usługi wskazanej w § 3 ust. 2 w brzmieniu z dnia podpisania umowy;
b) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt a Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Do wniosku Wykonawca załączy dowody potwierdzające wzrost kosztów realizacji umowy; wynagrodzenie może zostać zwiększone jedynie w granicach faktycznego wzrostu kosztów realizacji zadania, wynikających z wydłużenia terminu realizacji umowy.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian w umowie i sporządzenie podpisanego przez strony protokołu określającego przyczyny zmiany oraz zakres zmian. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:

Cena - waga kryterium 60%
Doświadczenie koordynatora ds. Inwentaryzacji i wsparcia przyrodniczego - waga kryterium 40%

Każdy 1% wagi równy jest 1 pkt oceny oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora ds. Inwentaryzacji i wsparcia przyrodniczego
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-24

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.