Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
445z dziś
4982z ostatnich 7 dni
19176z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ocieplenia ścian szczytowych

Przedmiot:

Wykonanie ocieplenia ścian szczytowych

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze
ul. Poniatowskiego 14A
59-400 Jawor
powiat: jaworski
tel.76/870-27-42 wew. 20,
sekretariat@zlkjawor.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jawor
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.76/870-27-42 wew
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie ocieplenia ścian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Starojaworskiej 121 a-c

w Jaworze.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do Zapytania Ofertowego.

Dokument nr: ZLK.261.22.2021.RW

Składanie ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zlkjawor.pl
Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy Zamawiającemu przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@zlkjawor.pl do godz. 10:00 dnia 28.07.2021 r. informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.
- poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze Ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14a, 59-400 Jawor do dnia 27.08.2021 roku do godz. 9:00. wraz z załączoną kserokopią odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 wrzesień 2021 r.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.. Wartość zamówienia jest niższa od wartości wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

4 Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełniają następujące warunki dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Posiadania doświadczenia: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie co najmniej jedną robotę o wartości minimum 55 000 PLN brutto polegającą na: wykonaniu remontu elewacji lub inną zbliżoną swoim zakresem - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2.
Uwaga !

- Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane.

- Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, składa swoje oświadczenie świadczące o wykonaniu usług należycie.

- W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

Posiadania zdolności technicznej: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3.
V. WKAZ OŚWIADCZEŃ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych,
Wykaz osób,
Kserokopia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ,
Inne.....
VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
UWAGA: Oferty złożone na adres poczty elektronicznej inny niż wskazany w pkt VII ppkt 1 Zapytania ofertowego zostaną odrzucone przez Zamawiającego jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego.

Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków. Do szyfrowania plików zawierających ofertę można użyć darmowego oprogramowania do archiwizacji 7-zip, które można pobrać m.in. ze strony: http//7-zip.org.pl,
Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie zostanie zaszyfrowania nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

,,WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIAN SZCZYTOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STAROJAWORSKIEJ 121 A-C W JAWORZE."

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 03.08.2021r. a wynik postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazany Oferentom.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena - 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
Zasady oceny ofert wg kryterium ,,Cena":

W przypadku kryterium "Cena" ilość punktów wynikającą z działania:

Ci

Pi(C) = -------------- x 100

C min

gdzie:

Pi(C) - Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena"

Cmin - Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu *

Ci - Cena oferty badanej

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub za pośrednictwem faksu.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Pan Andrzej Mróz pod numerem telefonu 76/870-27-42 wew. 20,

oraz adresem email: andrzej.mroz@zlkjawor.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.