Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont kotłowni gazowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont kotłowni gazowej

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
powiat: Warszawa
022 277 35 00, faks 022 277 35 67
wawer.zgn@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 022 277 35 00, faks
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont kotłowni gazowej w budynku użytkowym przy Ul. Włókienniczej 54 w Warszawie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:
- demontaż i rozebranie dwóch kotłów,
- demontaż rurociągów stalowych,
- montaż trzech kotłów gazowych jednofunkcyjnych
- montaż pompy obiegowej do c.o.,
- montaż rurociągów stalowych,
- montaż rurociągów kanalizacji grawitacyjnej,
- montaż instalacji elektrycznej i automatyki kotłowej,
- roboty porządkowe, wywóz gruzu.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonać zgodnie z:
- Kosztorysem ofertowym,
- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;
- Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w opisie przedmiotu zamówienia.

CPV: 42515000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00113309, 341/NZ/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zgn-wawer.ezamawiający.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgn-wawer.ezamawiający.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5.6. Zamawiający poniżej wskazuje informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), dotyczące systemu dostępnego, pod adresem wskazanym w pkt. 5.2 SWZ. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
5 6.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
5.6.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
5.6.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
5.6.4. Włączona obsługa JavaScript;
5.6.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani danych osobowych, podlegających przetwarzaniu jest: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, adres: Ul. Trakt Lubelski 353 04-667 Warszawa, zwany dalej ZGN Wawer lub Administratorem.
2. Administrator przetwarza Pani dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, Nr PESEL i Nr NIP, niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, której będzie/jest Pani Stroną.
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.
4. W związku z przetwarzaniem Pani danych osobowych przysługują Pani następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
? dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
? osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
? osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
? dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
? dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
? osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
? przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
? Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
? osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
? przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
? prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 10:00
Miejsce składania ofert: https://zgn-wawer.ezamawiający.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 341/NZ/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:
- demontaż i rozebranie dwóch kotłów,
- demontaż rurociągów stalowych,
- montaż trzech kotłów gazowych jednofunkcyjnych
- montaż pompy obiegowej do c.o.,
- montaż rurociągów stalowych,
- montaż rurociągów kanalizacji grawitacyjnej,
- montaż instalacji elektrycznej i automatyki kotłowej,
- roboty porządkowe, wywóz gruzu.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonać zgodnie z:
- Kosztorysem ofertowym,
- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;
- Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w opisie przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 42515000-9 - Kotły lokalnych układów ogrzewania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
A - Cena za realizację całego zamówienia - 60 % = 60 pkt
B - Ubruttowiona stawka za 1 roboczogodzinę - 20 % = 20 pkt
C - Okres gwarancji - 20 % = 20 pkt
Punkty przyznane za kryterium A: ,,cena za realizację całego zamówienia" będą liczone wg następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa
punkty przyznane .......................................................................... x 60 %
badanej ofercie cena badanej oferty

Punkty przyznane za kryterium B: ,, ubruttowiona stawka za 1 roboczogodzinę" będą liczone wg następującego wzoru:

najniższa ubruttowiona stawka za 1 roboczogodzinę
punkty przyznane ...................................................................................x 20 %
badanej ofercie ubruttowiona stawka badanej oferty

Punkty przyznane za kryterium C: ,, okres gwarancji" będą liczone w następujący sposób:

okres gwarancji 36 miesięcy - 0 pkt
okres gwarancji powyżej 36 miesięcy do 54 miesięcy - 10 pkt
okres gwarancji powyżej 54 miesięcy do 66 miesięcy - 20 pkt

Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji 36 miesięcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
6.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 1 i 2 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Spełnienie ww. warunku ocenione będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy, (sporządzonego wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ), wchodzącego w skład oferty i dokumentów wymienionych w pkt 6.1.2, 6.1.3.
6.1.2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą (dla każdej specjalności), która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do SWZ
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w przypadku wykonywania zamówienia
oraz jest lub są członkami właściwej izby samorządu zawodowego.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego wykazu osób opisanego w pkt 9.1.14 SWZ stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ złożonego wraz z ofertą.
6.1.3. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zadania, polegające na budowie, modernizacji lub remoncie kotłowni gazowej - każde o wartości co najmniej 150 tys. zł brutto.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego wykazu robót, określonego w pkt 9.1.10 SWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) i załączonych dowodów, o których mowa w pkt 9.1.10.SWZ złożonych wraz z ofertą.
6.1.4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy - załącznik nr 4 do SWZ.
6.2. Ponadto od Wykonawcy wymagane jest:
6.2.1. Spełnienie i przyjęcie warunków określonych w niniejszej SWZ oraz załączonym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
6.2.2. Udzielenie gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane wyposażenie nie krótszej niż 36 miesięcy.
Oferty z krótszym okresem gwarancji zostaną odrzucone.
6.2.3. Posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Wykonawca jest w okresie realizacji Umowy ubezpieczony przez zakład ubezpieczeń działający zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub zawarcie przed rozpoczęciem robót umowy ubezpieczeniowej dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy. Wymagana suma ubezpieczenia wynikająca z ww. dokumentów winna być nie mniejsza niż 100 000,00 zł
6.2.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 112 ust 2 pkt 1, 2, 3 i 4, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy Pzp, powinien przedłożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający wymaga, aby składany dokument:
- wskazywał adres którego dotyczy
- zwierał informację, który zasób jest udostępniany przez dany podmiot,
- w przypadku udostępniania wiedzy i doświadczenia określał konkretną formę udziału ww podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo),
- jaki stosunek łączy Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne).
Jeśli Wykonawca nie korzysta z zasobów innych podmiotów dokumentu w postaci załącznika nr 6 nie należy składać wraz z ofertą.
6.3. Zamawiający informuje, że w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów spełnienie warunków zapisanych w pkt 6.1.1-6.1.4. w niniejszym postępowaniu przetargowym nastąpi wyłącznie wtedy gdy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicznych lub zawodowych lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 i art. 109 ust. 1.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
8.1. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego spełniające w szczególności następujące wymogi:
1) ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
2) nazwa postępowania, którego dotyczy pełnomocnictwo;
3) określenie wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby wykonawcy;
4) oznaczenie ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
5) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w tym przez wykonawcę-pełnomocnika;
6) podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji, stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do oferty;
7) oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona notarialnie musi być załączona do oferty.
8.2. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oddzielnie musi złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
3) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - złącznik nr 8 do SWZ.
Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców.
8.3. W zakresie doświadczenia, potencjału technicznego, wymaganego poziomu przychodów, uprawnień pracownika do kierowania robotami, oraz spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ, oferty składane przez konsorcjum lub spółkę cywilną zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie wykonawców na podstawie złożonych dokumentów.
8.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w systemowym formularzu oferty lub wskazać w treści oferty.
8.5. Przed zawarciem umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.6. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
24.6. Zgodnie z art. 455 ust 1, 2, 3, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się następujące możliwe zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
1) jeżeli dotyczą realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może być dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.
2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiajacy, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3) jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia,
4) w przypadku okoliczności mająych znamiona działania siły wyższej, np. wystąpienie zdarzenia wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku opóźnienia wynikającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego przy wprowadzeniu oraz przekazaniu terenu robót Wykonawcy.
6) zmiana wartości przedmiotu zamówienia (waloryzacja): waloryzacja w przypadku znaczącego wzrostu wartości składników cenotwórczych, tj. o co najmniej 50%,
7) Zmiana wartości przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
8) zmiana kierownika budowy i kierowników robót - na osoby posiadające co najmniej analogiczne uprawnienia budowlane.
9) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
10) w przypadku gdy zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
A - Cena za realizację całego zamówienia - 60 % = 60 pkt
B - Ubruttowiona stawka za 1 roboczogodzinę - 20 % = 20 pkt
C - Okres gwarancji - 20 % = 20 pkt
Punkty przyznane za kryterium A: ,,cena za realizację całego zamówienia" będą liczone wg następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa
punkty przyznane .......................................................................... x 60 %
badanej ofercie cena badanej oferty

Punkty przyznane za kryterium B: ,, ubruttowiona stawka za 1 roboczogodzinę" będą liczone wg następującego wzoru:

najniższa ubruttowiona stawka za 1 roboczogodzinę
punkty przyznane ...................................................................................x 20 %
badanej ofercie ubruttowiona stawka badanej oferty

Punkty przyznane za kryterium C: ,, okres gwarancji" będą liczone w następujący sposób:

okres gwarancji 36 miesięcy - 0 pkt
okres gwarancji powyżej 36 miesięcy do 54 miesięcy - 10 pkt
okres gwarancji powyżej 54 miesięcy do 66 miesięcy - 20 pkt

Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji 36 miesięcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-28

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.