Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pokrycia dachowego

Przedmiot:

Remont pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
ul. Wincentego Witosa 7
72-100 Goleniów
powiat: goleniowski
Tel : +48 91 418 28 51 +48 91 466 47 47
sekretariat@tbs.goleniow.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Goleniów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel : +48 91 418 28
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont pokrycia dachowego na świetlicy w
miejscowości Burowo".
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe polegające na kompleksowej wymianie pokrycia
dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Burowo wraz z robotami towarzyszącymi.
Wymiary dachu 17,0 m x 6,8 m, wys. od dachu do kalenicy -4,50 m, dach kopertowy.
2. Zakres zamówienia:
1) demontaż istniejącego pokrycia dachowego z dachówki cementowej wraz z jej utylizacją,
2) wymiana łat pod pokrycie z blachy falistej,
3) demontaż starej i wykonanie nowej instalacji odgromowej,
4) ułożenie folii paroizolacyjnej,
5) wykonanie pokrycia dachu z blachy falistej powlekanej,
6) wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych przy nadbudówce,
7) docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, o gr. min. 20 em,
8) systematyczne uprzątanie terenu robót, wywóz i utylizacja odpadów.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu planowanych robót,
przed upływem terminu składania ofert i dokonanie pomiarów z natury w celu uzyskania wszelkich
informacji koniecznych do właściwego przygotowania oferty i prawidłowej wyceny wartości robót.
Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny oferty lub
pominięciem elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Przeprowadzenie wizji w miejscu
robót należy uzgodnić z inspektorem prowadzącym przedmiotową sprawę.
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do bieżącej konsultacji z Zamawiającym istotnych
uzgodnień i rozwiązań oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian w trakcie
realizowanych prac.

Dokument nr: GTBS.BZ.ZP.38.2021.JK

Składanie ofert:
V. Termin i miejsce składania ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert do 28.07.2021 r. do godz. 13:00.
2. Miejsce składania ofert w formie elektronicznej:
https://tbs-goleniow.logintrade.net/reiestracia/przetargi.html
3. Miejsce składania ofert w formie papierowej: Goleniowskie TBS Sp. z o.o. Ul. W. Witosa 7, 72-100
Goleniów, pok. nr 6 sekretariat.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji robót: 60 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz inne istotne warunki zamówienia:
1. Zamawiający wymaga ustalenia przez Wykonawcę wynagrodzenia (ceny) za zrealizowanie pełnego
przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu za wykonanie całości zamówienia w tym: koszt
materiałów oraz pozostałe koszty Wykonawcy składające się na całość wynagrodzenia. W cenie
oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i koszty, jakie będą niezbędne do
zrealizowania zamówienia.
2. Cena ofertowa winna zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. W przypadku braku cyfr po przecinku Zamawiający uzna, że po przecinku występują zera.
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
4. Jako cenę ofertową uważa się łączną wartość brutto za wykonanie całości zamówienia,
przedstawioną w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zaproszenia i jako taką Zamawiający
będzie przyjmował do rozliczeń z wykonawcą.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji ceny oferty przed ostatecznym
wyborem i podpisaniem umowy, w celu doprecyzowania jej szczegółów, warunków realizacji, w tym
ustalenia ostatecznej ceny usługi, w szczególności gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy
kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu
przeprowadzenia negocjacji wybrani oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową lub
telefoniczną.
6. Przestawiona oferta cenowa nie będzie stanowić oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
(Art. 66 Kc). Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo
do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez wskazania przyczyny, w szczególności gdy
cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację
zamówienia.
1. Kryterium - cena [C] waga 100%, będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto, podanej w
formularzu ofertowym.
IV. Dokumenty składające się na ofertę oraz sposób przygotowania oferty:
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Aktualne zaświadczenie z właściwego rejestru lub potwierdzenie prowadzenia działalności
gospodarczej - wydruk z CEIDG (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.);
3. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu bezpłatnej platformy
przetargowej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.tbs.eoleniow.pl w
zakładce PLATFORMA PRZETARGOWA LOGINTRADE w dziale POSTĘPOWANIA Z WYŁĄCZENIEM
USTAWY. Link do platformy:
https://tbs-goleniow.loeintrade.net/reiestracia/przetarei.html
4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie papierowej. Ofertę należy złożyć w zamkniętej
kopercie, z zamieszczonym napisem:
OFERTA - NIE OTWIERAĆ do 28.07.2021 r.
,,Remont pokrycia dachowego na świetlicy w miejscowości Burowo"

Kontakt:
VI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w zakresie postępowania publicznego - Joanna Krępa, tel. 91466 47 28, email:
j.krepa@tbs.goleniow.pl
- w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - Mirosław Rutkowski tel. 91466 47 23, email:
m.rutkowski@tbs.goleniow.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.