Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku produkcyjnego

Przedmiot:

Budowa budynku produkcyjnego

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ebrima Spółka z o.o
Ekonomiczna 15
19-500 Niedrzwica
powiat: gołdapski
512098228
mar294@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59003
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Niedrzwica
Wadium: ---
Nr telefonu: 512098228
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-28-0052/21 - Wdrożenie do działalności własnej nowatorskiego procesu produkcji innowacyjnych wielkogabarytowych zbiorników na ciecze (w tym paliwa) wykorzystującego metodę spawania na zakładkę.

Opis
Budowa budynku produkcyjnego (część "B") o powierzchni 1264 m2
Okres gwarancji
60

CPV: 45000000-7, 45330000-9, 45331000-6

Dokument nr: 2021-13121-59003, 01/02/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-29

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
gołdapski
Gmina
Gołdap
Miejscowość
Niedrzwica

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nie
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
1) terminu realizacji zamówienia z powodów:
a) których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy
b) niezależnych od stron (np. warunków atmosferycznych) leżących po stronie Zamawiającego
c) spowodowanych epidemią COVID-19
d) zaistnienia możliwość wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych.
3. Zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
4. Zmiany terminu płatności.
5. Zmiany wynagrodzenia, wyłącznie w zakresie ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy.
6. Zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego).
7. Powyższe nie wyłącza prawa Stron do zmiany umowy, które nie są istotne.
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Dysponować minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. Kierownik budowy musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w zawodzie oraz wykazać minimum 2 usługi w zakresie nadzoru nad budową zbliżonych obiektów, co zostanie potwierdzone przedstawieniem wykazu zrealizowanych co najmniej dwóch usług nadzoru hal o powierzchni użytkowej co najmniej 1200 m2 każdej na załączonym do ZO wzorze (wzór wykazu załącznik nr 5 do ZO-wykaz osób-doświadczenie kierownika budowy)
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadać doświadczenie w realizacji podobnych robót, przez co należy rozumieć realizację co najmniej 2-óch budynków o powierzchni nie mniejszej 1200 m2 każdy w ostatnich 2 latach o wartości robót co najmniej 1 000 000 zł każda potwierdzonych wykazem robót stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Należy także załączyć dowody określające czy ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie ( np.: referencje, protokoły odbioru robót).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 1,5 mln PLN.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-14
Data ostatniej zmiany
2021-07-14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) Cena (C) - 70 pkt- 70%;
Cena oferty najtańszej - łączna wartość brutto
......................................................................................... X 70 x 100
Cena oferty badanej - łączna wartość brutto
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2) Okres Gwarancji (OG)- 15 pkt- 15%
60 więcej miesięcy gwarancji - 15 punktów
36 miesięcy gwarancji - 10 punktów
24 miesiące gwarancji - 5 punktów
12 miesięcy gwarancji - 0 punktów.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Skrócenie Terminu Realizacji Inwestycji (S) -15 pkt- 15%
Kryterium ,, Skrócenie terminu realizacji inwestycji" (S) będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, terminu realizacji zadania. Pożądany termin zrealizowania zadania to 150 dni od dnia podpisania umo

Kontakt:
Osoby do kontaktu
marcin więckowski
tel.: 512098228
e-mail: mar294@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.