Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji systemu detekcji wycieków w budynkach

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie instalacji systemu detekcji wycieków w budynkach

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W SOSNOWCU
ul. Partyzantów 1
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
zap_sosnowiec@zus.pl
https://portal.smartpzp.pl/zus/public/postepowanie?postepowanie=17695629
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie instalacji systemu detekcji wycieków w budynkach Oddziału ZUS w Sosnowcu oraz podległych Inspektoratach.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie Oddziału ZUS w Sosnowcu oraz podległych Inspektoratów wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych zgodnych z dokumentacją projektową, zmierzających do realizacji zadania polegającego na Wykonaniu instalacji systemu detekcji wycieków w budynkach Oddziału ZUS w Sosnowcu oraz podległych Inspektoratach.
2. Przedmiot zamówienia, realizowany będzie w poniższych obiektach Zamawiającego:
1) Budynek A Oddziału ZUS w Sosnowcu Ul. 1 Maja 25;
2) Budynek C Oddziału ZUS w Sosnowcu Ul. Partyzantów 1;
3) Budynek Inspektoratu ZUS w Dąbrowie Górniczej Al. Kościuszki 48;
4) Budynek Inspektoratu ZUS w Jaworznie Ul. Grunwaldzka 274;
5) Budynek Inspektoratu ZUS w Zawierciu Ul. Blanowska 2.
3. Zakres robót obejmuje wykonanie w każdym z budynków wskazanych w ust. 3 poniższych prac:
1) zabudowę centrali z modułem kontrolno-sterującym z panelem kontrolnym LCD,
2) montaż dedykowanych przewodów sensorycznych, detektorów liniowych i punktowych,
3) montaż okablowania łączącego centralę z punktami sensorycznymi i detektorami,
4) montaż sygnalizatorów optyczno-akustycznych,
5) montaż tac ociekowych z odprowadzeniem wody do sieci kanalizacji sanitarnej budynku,
6) uruchomienie wykonanej instalacji,
7) szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje również czynności serwisowe (przeglądy, konserwacje i naprawy) zapewniające utrzymanie zainstalowanych urządzeń, a także wykonanych instalacji w stałej sprawności technicznej w okresie udzielonej gwarancji.

CPV: 45332000-3, 45311000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00113275, 380000/271/05/2021-ZAP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/zus
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus.
2. Do korzystania z Platformy zakupowej przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie zakupowej, ani logowania do Platformy zakupowej.
4. W celu uzyskania pełnego dostępu do Platformy zakupowej tj. możliwości składania ofert, wymiany informacji z Zamawiającym czy przekazywania dokumentów lub oświadczeń, konieczne jest jednorazowe założenie konta na Platformie zakupowej.
5. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie zakupowej konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że prowadząc przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzał będzie dane osobowe osób fizycznych, od których te dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,- Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),- członka organu zarządzającego lub nadzorczego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRS),- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: ,,RODO", podaje zgodnie z art. 13 RODO informację dotyczącą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób:1) listownie na adres:Inspektor Ochrony DanychZakład Ubezpieczeń Społecznych,ul. Szamocka 3, 5,01-748 Warszawa 2) przez e-mail: ODO@zus.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Wykonanie instalacji systemu detekcji wycieków w budynkach Oddziału ZUS w Sosnowcu oraz podległych Inspektoratach", znak postępowania: 380000/271/02/2021-ZAP) i nie będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, chyba że inaczej wynikać będzie z przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez maksymalnie 5 lat licząc od dnia zakończenia okresu udzielonej gwarancji, co jest związane z czasem w jakim Umowa wraz z załącznikami podlega obowiązkowi jej archiwizacji.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.6. Osoby, których dane będą przetwarzane posiadają:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz do uzyskania informacji w nim wymienionych; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych;3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.7. Osobom, których dane będą przetwarzane nie przysługuje:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;4) gdyż podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.8. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca złoży w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie zawarte w Formularzu oferty o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zus/public/postepowanie?postepowanie=17695629
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 12:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia - przed upływem terminu składania ofert - wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych, zero groszy).
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
3. Okres ważności dokumentu stanowiącego wadium musi obejmować, co najmniej okres związania ofertą - pierwszym dniem jego ważności musi być dzień otwarcia ofert. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu do składania ofert.
4. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego, o uznaniu wpłaconego wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a nie data złożenia dyspozycji przelewu w banku Wykonawcy. Zaleca się więc dokonanie przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem, niezbędnym do uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy zakupowej - Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej na zasadach określonych w Dziele XI - z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
6. Dokument wadium wnoszonego w formie niepieniężnej winien zawierać następujące elementy:
1) określenie Przedmiotu zamówienia;
2) określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji (musi obejmować okres związania ofertą, początek od upływu terminu składania ofert);
3) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium);
4) wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji (instytucja wystawiająca gwarancję lub poręczenie);
5) wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji (ZUS Oddział w Sosnowcu);
6) bezwarunkowość dysponowania poręczeniem lub gwarancją oraz płatność na pierwsze pisemne żądanie (poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta na jego konto);
7) nieodwołalność poręczenia lub gwarancji (poręczyciel lub gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia lub gwarancji);
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie nie później jednak niż
w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX Ustawy pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 380000/271/05/2021-ZAP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie Oddziału ZUS w Sosnowcu oraz podległych Inspektoratów wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych zgodnych z dokumentacją projektową, zmierzających do realizacji zadania polegającego na Wykonaniu instalacji systemu detekcji wycieków w budynkach Oddziału ZUS w Sosnowcu oraz podległych Inspektoratach.
2. Przedmiot zamówienia, realizowany będzie w poniższych obiektach Zamawiającego:
1) Budynek A Oddziału ZUS w Sosnowcu ul. 1 Maja 25;
2) Budynek C Oddziału ZUS w Sosnowcu ul. Partyzantów 1;
3) Budynek Inspektoratu ZUS w Dąbrowie Górniczej Al. Kościuszki 48;
4) Budynek Inspektoratu ZUS w Jaworznie ul. Grunwaldzka 274;
5) Budynek Inspektoratu ZUS w Zawierciu ul. Blanowska 2.
3. Zakres robót obejmuje wykonanie w każdym z budynków wskazanych w ust. 3 poniższych prac:
1) zabudowę centrali z modułem kontrolno-sterującym z panelem kontrolnym LCD,
2) montaż dedykowanych przewodów sensorycznych, detektorów liniowych i punktowych,
3) montaż okablowania łączącego centralę z punktami sensorycznymi i detektorami,
4) montaż sygnalizatorów optyczno-akustycznych,
5) montaż tac ociekowych z odprowadzeniem wody do sieci kanalizacji sanitarnej budynku,
6) uruchomienie wykonanej instalacji,
7) szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje również czynności serwisowe (przeglądy, konserwacje i naprawy) zapewniające utrzymanie zainstalowanych urządzeń, a także wykonanych instalacji w stałej sprawności technicznej w okresie udzielonej gwarancji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów obliczony według niżej podanego wzoru:O = C + G + T gdzie: O - ocena łączna C - liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena brutto oferty G - liczba punktów uzyskanych w kryterium Gwarancja na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia T - liczba punktów uzyskanych w kryterium Skrócenie czasu realizacji prac Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w SWZ dostępnej na stronie https://portal.smartpzp.pl/zus
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie czasu realizacji prac
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca musi spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 zł.
d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej
2 roboty budowlane, realizowane w ramach dwóch oddzielnych kontraktów,
o zakresie przedmiotowym zbliżonym do zakresu wskazanego w dokumentacji projektowej i wartości każdej z tych robót minimum 400.000,00 zł brutto,
- skieruje do realizacji zamówienia minimum 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie równej co najmniej 100.000,00 zł., w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. wykaz robót budowlanych - wg. wzoru określonego przez Zamawiającego, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
3. dowody określające, czy roboty budowlane o których mowa w pkt. 2) zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
4. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. dokumenty wskazane powyżej w pkt. 2) - 4) odnoszące się do innych podmiotów na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 Ustawy pzp w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia;
6. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane powyżej w pkt. 2) - 4) dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ, oświadczenie wstępne należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Informacje zawarte w oświadczeniu wstępnym będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;
3. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo może być również elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Nie jest dopuszczalne poświadczenie za zgodność z oryginałem przez samego pełnomocnika, radcę prawnego lub adwokata;
5. oświadczenie o zastrzeżeniu informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
6. dokument potwierdzający wniesienie wadium. Jeżeli zostało wniesione w formie innej niż w pieniądzu Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej - z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia - przed upływem terminu składania ofert - wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych, zero groszy).
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
3. Okres ważności dokumentu stanowiącego wadium musi obejmować, co najmniej okres związania ofertą - pierwszym dniem jego ważności musi być dzień otwarcia ofert. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu do składania ofert.
4. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego, o uznaniu wpłaconego wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a nie data złożenia dyspozycji przelewu w banku Wykonawcy. Zaleca się więc dokonanie przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem, niezbędnym do uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy zakupowej - Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej na zasadach określonych w Dziele XI - z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
6. Dokument wadium wnoszonego w formie niepieniężnej winien zawierać następujące elementy:
1) określenie Przedmiotu zamówienia;
2) określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji (musi obejmować okres związania ofertą, początek od upływu terminu składania ofert);
3) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium);
4) wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji (instytucja wystawiająca gwarancję lub poręczenie);
5) wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji (ZUS Oddział w Sosnowcu);
6) bezwarunkowość dysponowania poręczeniem lub gwarancją oraz płatność na pierwsze pisemne żądanie (poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta na jego konto);
7) nieodwołalność poręczenia lub gwarancji (poręczyciel lub gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia lub gwarancji);
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie nie później jednak niż
w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX Ustawy pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, załączają do oferty stosowne pełnomocnictwo.2. Wykonawcy składający wspólnie ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie składają ofertę w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.5. Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.6. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą między Zamawiającym, a pełnomocnikiem, który uzyskał pełnomocnictwo od pozostałych Wykonawców występujących wspólnie.7. Warunki w zakresie niepodlegania wykluczeniu każdy z Wykonawców musi spełniać z osobna. W przypadku gdy wystąpi przesłanka wykluczenia jednego z uczestników konsorcjum, Zamawiający wykluczy z postępowania całe konsorcjum.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zostały szczegółowo opisane we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SWZ dostępnej na stronie https://portal.smartpzp.pl/zus
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów obliczony według niżej podanego wzoru:O = C + G + T gdzie: O - ocena łączna C - liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena brutto oferty G - liczba punktów uzyskanych w kryterium Gwarancja na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia T - liczba punktów uzyskanych w kryterium Skrócenie czasu realizacji prac Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w SWZ dostępnej na stronie https://portal.smartpzp.pl/zus
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie czasu realizacji prac
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-27

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.