Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu w budynku

Przedmiot:

Wykonanie remontu w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gryfickie TBS Spółka z o. o
ul. Wiejska 8
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
Tel./Fax.: +48 913843051
gryfickie-tbs@wp.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./Fax.: +48 91384
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa przy Ul. Woj. Polskiego 66 w imieniu której działa Zarządca
Gryfickie TBS Spółka z o.o.
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu w budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy Ul. Woj. Polskiego 66 w Gryficach, w zakresie:
1. wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji, wraz z usunięciem pęknięć ścian zgodnie
Z opracowaniem technicznym
2. wykonanie izolacji pionowej i poziomej
3. remont klatki schodowej
II. Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania ofertowego:
a) Docieplenie wraz z kolorystyką elewacji oraz pracami towarzyszącymi w oparciu o
przedmiar robót, wymagania techniczne stanowią załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego, które wraz z dokumentacją techniczną i formularzem ofertowym
udostępnione są do wglądu na stronie internetowej - www.gryfickietbs.com
b) remont klatki schodowej w zakresie:
- skucie, skrobanie starych farb i tynków
- uzupełnianie ubytków tynkiem
- ułożenie na ścianach tynku strukturalnego
- wykonanie lamperii z żywicy
- remont podestów między schodowych (płyta OSB, wykładzina PCV)
- montaż listew anty poślizgowych aluminiowych na stopniach podestów sztuk 11
- malowanie schodów drewnianych farbą olejną
- przedmiar robót we własnym zakresie
c) wykonanie izolacji pionowej i poziomej - przedmiar we własnym zakresie

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2021 r. o godz. 10;15 w siedzibie Zamawiającego-
(siedzibie Spółki).

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie- siedzibie Zamawiającego (siedziba Spółki), w
terminie do 02.08.2021 roku do godz. 10.00.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem : ,,Remont w budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Woj. Polskiego 66 w Gryficach.

Miejsce i termin realizacji:
III. Pożądany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - 30.10.2022 rok dni od
daty podpisania umowy na roboty budowlane.

Wymagania:
IV. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego:
a) Zaleca się dokonanie przeglądu zakresu robót oraz wykonania indywidualnych obmiarów
objętych niniejszym zapytaniem ofertowym,
b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością,
przepisami, normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej,
c) Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane
art. 10, (posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa , być zgodne z kryteriami
technicznymi określonymi w Polskich Normach),
d) Zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych
przez Wykonawcę.
e) Zakres zamówienia obejmuje równie wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i
czynności związanych z wymogami BHP,
f) Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji prac budowlanych związanych
z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego, bez jakichkolwiek zakłóceń. W szczególności
do obowiązków Wykonawcy będzie należeć właściwa, zgodna z przepisami obowiązującego
prawa organizacja i zagospodarowanie placu robót oraz właściwe zabezpieczenie i
oznakowanie miejsca robót. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy
wszelkich szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym o
sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 5 dni przed
upływem terminu składania ofert.
VII. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała załączony wypełniony i podpisany przez
Oferenta formularz cenowo ofertowy (zał. nr 2) oraz sporządzony kosztorys ofertowy.
2. Zamawiający wymaga także aby Wykonawca załączył opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
IX. Opis deklarowanej ceny oferty:
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertowa brutto
za wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego, z wyszczególnieniem poszczególnych
etapów prac 1.2.3 wraz ich odrębna wycena, okres gwarancji oraz dołączyć kosztorys
ofertowy bądź szczegółowy zakres prac remontowych.
Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Zamawiający zastrzega się możliwość
wykonania części prac zamówienia, jak również wykonanie prac etapami.
2. Wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku) oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania
ofertowego.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
X. Informacje o formalnościach:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź rezygnacji z
części zakresu robót bez podania przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o
tym wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobody wybory Wykonawcy jak również
możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami i z tego
tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcom roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający powiadomi o tym fakcie
wszystkich oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia oferty,
4. Jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyli
się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego, Zamawiający
wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. Protest, odwołanie,
skarga.

Kontakt:
Adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice tel/fax. 91 384 30 51, e-mail: gryfickie-tbs@wp.pl, strona www.gryfickietbs.pl
V. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z oferentami:
- imię i nazwisko pracownika: Renata Major -tel. : 91 384 73 28,
- adres: siedziba Zamawiającego- siedziba Spółki (pokój nr 8),
- czas urzędowania: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.