Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont 10 lokali mieszkalnych

Przedmiot:

Remont 10 lokali mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
334990600, faks 334990611
poczta@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 334990600, faks 3349
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie części 1 obejmuje:
1) lokal przy Ul. Bystrzańskiej 17/3:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 32,38 m2, przeznaczonego na lokal socjalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych wodno kanalizacyjnych, w tym dostaw,
b) przedmiarem robót instalacyjnych elektrycznych,
stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.1a do Specyfikacji,
c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w Lokalach Mieszkalnych-Pustostanach stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,
2) lokal przy Ul. Lipnickiej 70/1:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 18,40 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych wodno kanalizacyjnych, w tym dostaw
stanowiącym załącznik nr 2.1b do Specyfikacji,
b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w Lokalach Mieszkalnych-Pustostanach stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy.
3) lokal przy Ul. Lipnickiej 70/17:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 25,46 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i gazowych, w tym dostaw,
załącznik nr 2.1c do Specyfikacji,
b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w Lokalach Mieszkalnych-Pustostanach stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,
z zastrzeżeniem postanowień § 2 i § 8 umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Specyfikacji.

Przedmiot zamówienia w zakresie części 2 obejmuje:
1) lokal przy Ul. Sikornik 5/2:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 26,84 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych gazowych,
b) przedmiarem robót instalacyjnych elektrycznych,
stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.2a do Specyfikacji,
c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w Lokalach Mieszkalnych-Pustostanach stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,
2) lokal przy Ul. Juliusza Słowackiego 14/5:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 82,05 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych stanowiącym załącznik nr 2.2b do Specyfikacji,
b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w Lokalach Mieszkalnych-Pustostanach stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,
3) lokal przy Ul. Wyzwolenia 45/3:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 61,85 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych gazowych,
b) przedmiarem robót instalacyjnych elektrycznych,
stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.2c do Specyfikacji,
c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w Lokalach Mieszkalnych-Pustostanach stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,
z zastrzeżeniem postanowień § 2 i § 8 umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Specyfikacji.

Przedmiot zamówienia w zakresie części 3 obejmuje:
1) lokal przy Ul. Jana Sobieskiego 34/3:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 37,21 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych gazowych i wodno-kanalizacyjnych
b) przedmiarem robót instalacyjnych elektrycznych,
stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.3a do Specyfikacji,
b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w Lokalach Mieszkalnych-Pustostanach stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,
2) lokal przy Ul. Wiśniowej 12/39:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 37,33 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych elektrycznych,
b) przedmiarem robót instalacyjnych elektrycznych,
stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.3b do Specyfikacji,
c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w Lokalach Mieszkalnych-Pustostanach stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,
3) lokal przy Ul. Wiśniowej 12/40:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 31,84 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych gazowych,
b) przedmiarem robót instalacyjnych elektrycznych,
stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.3c do Specyfikacji,
c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w Lokalach Mieszkalnych-Pustostanach stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,
4) remont lokalu przy Ul. Wiśniowej 14/13:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 57,60 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych gazowych i wodno-kanalizacyjnych
b) przedmiarem robót instalacyjnych elektrycznych,
stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.3c do Specyfikacji,
c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w Lokalach Mieszkalnych-Pustostanach stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,

CPV: 45211341-1, 45262600-7, 45310000-3, 45330000-9-, 45331000-6, 45333000-0, 45421000-4, 45421100-5

Dokument nr: 2021/BZP 00113221, ZGM/DZ-GM/95/2021/ADM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b22756ae-c5b6-449f-957b-fe047ebd5985
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja, wtym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń międzyzamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:1) przyużyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/; 2) ePUAPu,dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal ,3) poczty elektronicznej pod adresemprzetargi@zgm.eu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.