Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa systemu monitoringu wizyjnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa systemu monitoringu wizyjnego

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Czerwca 1976r. Nr 1
02-495 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 22 4436000
ursus.wzp@um.warszawa.pl
https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 4500,00 zł
Nr telefonu: +48 22 4436000
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa systemu monitoringu wizyjnego terenu rekreacyjno-sportowego ,,Hasanka" oraz kompleksu boisk sportowych wraz z parkingiem na terenie Warszawskiego Centrum Lokalnego ,,Niedźwiadek"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane obejmujące:
,,Budowę systemu monitoringu wizyjnego terenu rekreacyjno-sportowego ,,Hasanka" oraz kompleksu boisk sportowych wraz z parkingiem na terenie Warszawskiego Centrum Lokalnego ,,Niedźwiadek".
Kody CPV:
45231400 9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
45231600 1 roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych; 45312200 9 instalowanie przeciwwłamaniowych system ów alarmowych (monitoringu);
45311200 2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
1. Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie robót: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy
2. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
Dokumentacja projektowa opracowana jest na:
,,Budowę systemu monitoringu wizyjnego terenu rekreacyjno-sportowego ,,Hasanka" oraz kompleksu boisk sportowych wraz z parkingiem na terenie Warszawskiego Centrum Lokalnego ,,Niedźwiadek".
Zakres tych robót to:
- kompletacja, transport i składowanie materiałów,
- p rzygotowanie stanowisk pracy,
- wytyczenie geodezyjne tras kablowych oraz lokalizacji elementów proj. infrastruktury,
- rozebranie nawierzchni chodnikowej,
- wykopanie liniowych rowów kablowych,
- budowa linii kablowych nn,
- budowa linii transmisji danych kablami ś wiatłowodowymi,
- budowa linii kablowych potrzeb systemu nagłośnienia,
- montaż stanowisk słupowych,
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu,
- odtworzenie nawierzchni,
- montaż, podłączenie i uruchomienie urządzeń projektowanych systemów,
- pomiary pomontażowe,
- inne roboty towarzyszące głównemu zamierzeniu projektowemu, niezbędne
do pełnego i prawidłowego wykonania robót.
Wszystkie powyżej wymienione roboty budowalne i ziemne wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowalnej z poszanowaniem zasad bezpieczeństw BHP.

CPV: 45231400-9, 45231600-1, 45311200-2, 45312200-9

Dokument nr: 2021/BZP 00113438, UD-XI-WZP.271.21.2021.JSA

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne do przekazania danych dotyczące
systemuhttps://zamowienia.um.warszawa.pl:- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;-komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;- zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta:
MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;- włączona obsługa JavaScript;- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB. Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps,
odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Format kodowania i oznaczania czasu:- plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałą korespondencję i pytania związane z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać drogą mailową na adres ursus.wzp@um.warszawa.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z częścią 19 SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.um.warszawa.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 10:00
Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100 zł)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UD-XI-WZP.271.21.2021.JSA
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 886052,40 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 356052,40 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane obejmujące:
,,Budowę systemu monitoringu wizyjnego terenu rekreacyjno-sportowego ,,Hasanka" oraz kompleksu boisk sportowych wraz z parkingiem na terenie Warszawskiego Centrum Lokalnego ,,Niedźwiadek".
Kody CPV:
45231400 9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
45231600 1 roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych; 45312200 9 instalowanie przeciwwłamaniowych system ów alarmowych (monitoringu);
45311200 2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
1. Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie robót: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy
2. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
Dokumentacja projektowa opracowana jest na:
,,Budowę systemu monitoringu wizyjnego terenu rekreacyjno-sportowego ,,Hasanka" oraz kompleksu boisk sportowych wraz z parkingiem na terenie Warszawskiego Centrum Lokalnego ,,Niedźwiadek".
Zakres tych robót to:
- kompletacja, transport i składowanie materiałów,
- p rzygotowanie stanowisk pracy,
- wytyczenie geodezyjne tras kablowych oraz lokalizacji elementów proj. infrastruktury,
- rozebranie nawierzchni chodnikowej,
- wykopanie liniowych rowów kablowych,
- budowa linii kablowych nn,
- budowa linii transmisji danych kablami ś wiatłowodowymi,
- budowa linii kablowych potrzeb systemu nagłośnienia,
- montaż stanowisk słupowych,
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu,
- odtworzenie nawierzchni,
- montaż, podłączenie i uruchomienie urządzeń projektowanych systemów,
- pomiary pomontażowe,
- inne roboty towarzyszące głównemu zamierzeniu projektowemu, niezbędne
do pełnego i prawidłowego wykonania robót.
Wszystkie powyżej wymienione roboty budowalne i ziemne wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowalnej z poszanowaniem zasad bezpieczeństw BHP.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na roboty budowlane i użyte do nich materiały i urządzenia (G)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej;
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane obejmujące swoim zakresem co najmniej remont, przebudowę, budowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda.
2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi spełniają niżej określone wymagania:
- kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w pkt Ad. 1) musi być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),
- warunek określony w pkt Ad. 2) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, że spełnia warunek albo wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Części 9 pkt 1 lit a) SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeśli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót budowlanych sporządzony według wzoru formularza - stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób sporządzony według wzoru formularza - stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składają;

1) w przypadku wykonawcy w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w niniejszej SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazanie osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
2) do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku stosuje się odpowiednio.
3) Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają zgodnie z wytycznymi w SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100 zł)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają;

1) Oświadczenie wykonawcy, wymienione w części 9 SWZ;
a) ust. 1 pkt 1 lit. a) składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania;
b) ust. 1 pkt. 1 lit b) składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
c) ust. 1 pkt 1 lit. a) w zakresie potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy zawiera paragraf 17 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załacznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na roboty budowlane i użyte do nich materiały i urządzenia (G)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-02

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.