Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
576z dziś
5052z ostatnich 7 dni
19032z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych

Przedmiot:

Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Koszęcin
ul. Sobieskiego 1
42-286 Koszęcin
powiat: lubliniecki
Tel.: +48 343524525, Faks: +48 343576259
koszecin@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Koszęcin
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 343524525,
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin

Numer referencyjny: SA.270.17.2021.CM
II.1.2)Główny kod CPV
14212200 Kruszywo
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy kruszywa naturalnego, łamanego w rozumieniu art. 7 pkt 4 PZP (wraz z usługą transportową i rozmieszczeniem), do wykonania na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2021.

Zamówienie obejmuje systematyczną, w miarę bieżących potrzeb dostawę 14 000 ton kruszywa, transport w miejsce zabudowy, wyładunek oraz rozgarnięcie równiarką lub podobną maszyną na wskazanym odcinku drogi wraz z zagęszczeniem walcem drogowym. W zależności od warunków w terenie zamawiane będzie kruszywo o frakcji: 31,5/63 mm - 80 % ilości zamawianego kruszywa, pozostałe frakcje - 20 % ilości zamawianego kruszywa. Grubość warstwy zabudowanego kruszywa nie jest określona i zależy od warunków terenowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części.

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe oraz prawo opcji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 504 440.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Leśnictwa: Kalina, Boronów, Kamienica, Cieszowa

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14212200 Kruszywo
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren administracyjny Nadleśnictwa Koszęcin - leśnictwa: Kalina, Boronów, Kamienica, Cieszowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje systematyczną, w miarę bieżących potrzeb dostawę 4 500 ton kruszywa, transport w miejsce zabudowy, wyładunek oraz rozgarnięcie równiarką lub podobną maszyną na wskazanym odcinku drogi wraz z zagęszczeniem walcem drogowym. W zależności od warunków w terenie zamawiane będzie kruszywo o frakcji: 31,5/63 mm - 80 % ilości zamawianego kruszywa, pozostałe frakcje - 20 % ilości zamawianego kruszywa. Grubość warstwy zabudowanego kruszywa nie jest określona i zależy od warunków terenowych.

Ze względu specyfikę niniejszego zamówienia i wynikający z niego brak możliwości precyzyjnego określenia zapotrzebowania w chwili opisywania przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zlecić dokonanie dostaw na poziomie nie mniejszym niż 50 % ilości kruszywa odpowiednio do każdej z części zamówienia. W takim przypadku umowa będzie uważna za zrealizowaną w całości.

Lokalizacja realizowanych dostaw kruszywa na odcinki dróg, terminy, miejsce docelowe wskazywane będą przez leśniczego lub podleśniczego z leśnictwa, do którego będzie kierowane zlecenie. Leśniczy lub w jego zastępstwie podleśniczy będą potwierdzać każdorazową dostawę partii kruszywa na dowodzie ważenia lub kwicie WZ, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdego transportu. Ponadto pracownicy Zamawiającego będą dokonywać każdorazowo odbiorów dostawy pod kątem prawidłowej zabudowy kruszywa we wskazanych w zleceniach lokalizacjach zgodnie z protokołem odbioru.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 483 570.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający uprawniony jest zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący analogiczne dostawy, jak w opisie przedmiotu zamówienia (,,opcja"). Przedmiotem opcji wedle wyboru Zamawiającego będzie dodatkowa dostawa:

-- dla części I - 2 250 ton kruszywa.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecania prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający, po uzyskaniu środków na realizacje dodatkowego zakresu rzeczowego, jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w czasie trwania umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe oraz prawo opcji.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Leśnictwa: Lipowiec, Koszęcin, Brusiek, Piłka

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14212200 Kruszywo
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren administracyjny Nadleśnictwa Koszęcin - leśnictwa: Lipowiec, Koszęcin, Brusiek, Piłka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje systematyczną, w miarę bieżących potrzeb dostawę 4 500 ton kruszywa, transport w miejsce zabudowy, wyładunek oraz rozgarnięcie równiarką lub podobną maszyną na wskazanym odcinku drogi wraz z zagęszczeniem walcem drogowym. W zależności od warunków w terenie zamawiane będzie kruszywo o frakcji: 31,5/63 mm - 80 % ilości zamawianego kruszywa, pozostałe frakcje - 20 % ilości zamawianego kruszywa. Grubość warstwy zabudowanego kruszywa nie jest określona i zależy od warunków terenowych.

Ze względu specyfikę niniejszego zamówienia i wynikający z niego brak możliwości precyzyjnego określenia zapotrzebowania w chwili opisywania przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zlecić dokonanie dostaw na poziomie nie mniejszym niż 50 % ilości kruszywa odpowiednio do każdej z części zamówienia. W takim przypadku umowa będzie uważna za zrealizowaną w całości.

Lokalizacja realizowanych dostaw kruszywa na odcinki dróg, terminy, miejsce docelowe wskazywane będą przez leśniczego lub podleśniczego z leśnictwa, do którego będzie kierowane zlecenie. Leśniczy lub w jego zastępstwie podleśniczy będą potwierdzać każdorazową dostawę partii kruszywa na dowodzie ważenia lub kwicie WZ, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdego transportu. Ponadto pracownicy Zamawiającego będą dokonywać każdorazowo odbiorów dostawy pod kątem prawidłowej zabudowy kruszywa we wskazanych w zleceniach lokalizacjach zgodnie z protokołem odbioru.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 483 570.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający uprawniony jest zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący analogiczne dostawy, jak w opisie przedmiotu zamówienia (,,opcja"). Przedmiotem opcji wedle wyboru Zamawiającego będzie dodatkowa dostawa:

-- dla części II - 2 250 ton kruszywa.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecania prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający, po uzyskaniu środków na realizacje dodatkowego zakresu rzeczowego, jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w czasie trwania umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe oraz prawo opcji.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Leśnictwa: Dyrdy, Piasek, Strzebiń, Kalety, Zielona

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14212200 Kruszywo
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren administracyjny Nadleśnictwa Koszęcin - leśnictwa: Dyrdy, Piasek, Strzebiń, Kalety, Zielona.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje systematyczną, w miarę bieżących potrzeb dostawę 5 000 ton kruszywa, transport w miejsce zabudowy, wyładunek oraz rozgarnięcie równiarką lub podobną maszyną na wskazanym odcinku drogi wraz z zagęszczeniem walcem drogowym. W zależności od warunków w terenie zamawiane będzie kruszywo o frakcji: 31,5/63 mm - 80 % ilości zamawianego kruszywa, pozostałe frakcje - 20 % ilości zamawianego kruszywa. Grubość warstwy zabudowanego kruszywa nie jest określona i zależy od warunków terenowych.

Ze względu specyfikę niniejszego zamówienia i wynikający z niego brak możliwości precyzyjnego określenia zapotrzebowania w chwili opisywania przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zlecić dokonanie dostaw na poziomie nie mniejszym niż 50 % ilości kruszywa odpowiednio do każdej z części zamówienia. W takim przypadku umowa będzie uważna za zrealizowaną w całości.

Lokalizacja realizowanych dostaw kruszywa na odcinki dróg, terminy, miejsce docelowe wskazywane będą przez leśniczego lub podleśniczego z leśnictwa, do którego będzie kierowane zlecenie. Leśniczy lub w jego zastępstwie podleśniczy będą potwierdzać każdorazową dostawę partii kruszywa na dowodzie ważenia lub kwicie WZ, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdego transportu. Ponadto pracownicy Zamawiającego będą dokonywać każdorazowo odbiorów dostawy pod kątem prawidłowej zabudowy kruszywa we wskazanych w zleceniach lokalizacjach zgodnie z protokołem odbioru.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 537 300.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający uprawniony jest zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący analogiczne dostawy, jak w opisie przedmiotu zamówienia (,,opcja"). Przedmiotem opcji wedle wyboru Zamawiającego będzie dodatkowa dostawa:

-- dla części III - 2 500 ton kruszywa.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecania prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający, po uzyskaniu środków na realizacje dodatkowego zakresu rzeczowego, jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w czasie trwania umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe oraz prawo opcji.

CPV: 14212200, 60100000, 45233142

Dokument nr: 355831-2021, SA.270.17.2021.CM

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Koszęcin z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Zamawiającego. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy Josephine. Otwarcie ofert jest jawne.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://koszecin.katowice.lasy.gov.pl/zamowienia-publiczne

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren administracyjny Nadleśnictwa Koszęcin - leśnictwa: Kalina, Boronów, Kamienica, Cieszowa.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren administracyjny Nadleśnictwa Koszęcin - leśnictwa: Lipowiec, Koszęcin, Brusiek, Piłka.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren administracyjny Nadleśnictwa Koszęcin - leśnictwa: Dyrdy, Piasek, Strzebiń, Kalety, Zielona.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Koszęcin
ul. Sobieskiego 1
Koszęcin
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
42-286
Polska
Osoba do kontaktów: Cezary Mazur
E-mail: koszecin@katowice.lasy.gov.pl
Tel.: +48 343524525
Faks: +48 343576259

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.