Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: "Przebudowa drogi leśnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

"Przebudowa drogi leśnej

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO LUBLINIEC
ul. Myśliwska 1
42-700 Lubliniec
powiat: lubliniecki
lubliniec@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Lubliniec
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Rędziny
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Rędziny oddz. 226,225,224 o długości 1,378 km polega na wykonaniu drogi tłuczniowej trzywarstwowej przy użyciu kruszywa - tłucznia kamiennego łamanego naturalnego. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:
- roboty przygotowawcze, ziemne i drogowe,
*roboty przygotowawcze - wytyczenie przebiegu drogi w istniejącym pasie drogowym, wykonanie robót pomiarowych drogi,
* roboty ziemne - wykonywane korytowania drogi ,wykonanie rowów przydrożnych
* roboty drogowe :
* wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr 15 cm
* wykonanie dolnej warstwy - podbudowa z kruszywa o frakcji 31,5/63 gr. 25 cm
* wykonanie górnej warstwy - nawierzchnia z kruszywa o frakcji 0/31,5 gr 10 cm
* wykonanie poboczy z gruntu rodzimego szer. 2x0,75
- budowle (wykopy ciągłe-rowy, montowanie przepustów drogowych, wykonanie murków oporowych)

CPV: 45233226-9

Dokument nr: 2021/BZP 00113724, SA.270.5.2020

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://josephine.proebiz.com/pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.) określa niezbędne
wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie : zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy Josephine. - Załącznik nr 13 do SWZ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://josephine.proebiz.com/pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - ,,RODO") Zamawiający informuje że wszystkie informacje zawarte są w SWZ w Rozdziale 20 pkt 20
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - ,,RODO") Zamawiający informuje że wszystkie informacje zawarte są w SWZ w Rozdziale 20 pkt 20

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 10:00
Miejsce składania ofert: przesłanie zaszyfrowanej oferty za posrednictwem platformy Josephine

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29

Wymagania:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. 10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.5.2020
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 677294,85 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Rędziny oddz. 226,225,224 o długości 1,378 km polega na wykonaniu drogi tłuczniowej trzywarstwowej przy użyciu kruszywa - tłucznia kamiennego łamanego naturalnego. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:
- roboty przygotowawcze, ziemne i drogowe,
*roboty przygotowawcze - wytyczenie przebiegu drogi w istniejącym pasie drogowym, wykonanie robót pomiarowych drogi,
* roboty ziemne - wykonywane korytowania drogi ,wykonanie rowów przydrożnych
* roboty drogowe :
* wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr 15 cm
* wykonanie dolnej warstwy - podbudowa z kruszywa o frakcji 31,5/63 gr. 25 cm
* wykonanie górnej warstwy - nawierzchnia z kruszywa o frakcji 0/31,5 gr 10 cm
* wykonanie poboczy z gruntu rodzimego szer. 2x0,75
- budowle (wykopy ciągłe-rowy, montowanie przepustów drogowych, wykonanie murków oporowych)
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 robotę (przez robotę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie dróg, na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oferty następujących podmiotowych środków dowodowych:
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi
wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1
pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 PZP
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust.1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane .Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót
budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa
wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył. Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w
którym upływa termin składnia ofert.
b) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej
lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie. Dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień
(jeżeli są wymagane), doświadczenia (jeżeli jest wymagane) wykształcenia (jeżeli jest
wymagane) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. 10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
18.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 3 % ceny całkowitej podanej w Ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści
Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) przedłużenie terminu wykonania Umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego
terminu stanowi konsekwencję:
a) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych w szczególności takich
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, związanych z wystąpieniem niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, udokumentowanych zatwierdzonym protokołem konieczności,
b) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca, w szczególności
wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność;
c) siły wyższej,
d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których
określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych,
e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych),
archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej, tj.: np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp.),
f) zmiany terminu dostawy materiałów lub urządzeń koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia przez podmiot trzeci (np. dostawcę, producenta) u którego Wykonawca dokonał Zamówienia.
W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej zmianie
- jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany oraz w przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o przedłużenie terminu przedłoży stosowne dokumenty potwierdzające faktyczne przesłanki przedłużenia terminu.
2) ograniczenie zakresu zamówienia, gdy rezygnacja z danej części jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek (np. zmiana dokumentacji projektowej, sposób zagospodarowania terenu),
3) roboty zamienne wynikające w szczególności ze sposobu zagospodarowania terenu, konieczności zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiałów, technologii i urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na materiały, technologie i urządzenia o wyższych parametrach niż
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i
ofercie Wykonawcy, jeżeli takie zmiany w szczególności:
a) zapewnią prawidłową realizację Umowy,
b) obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,
c) zapewnią optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości robót i obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,
d) będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu;
e) będą wynikały z konieczności zmiany dokumentacji projektowej;
f) przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego.
4) roboty dodatkowe,
5) obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-27

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.