Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą instalacji c.o

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO RYBNIK
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
324392302, faks 324224142
zam_pub@um.rybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 324392302, faks 3242
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Golejów; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą instalacji c.o.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Golejów przy Ul. Gliwickiej 257 wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą instalacji c.o.
Ogólny zakres robót
Termomodernizacja budynku - roboty ogólnobudowlane, elektryczne. Zakres robót obejmuje:
- docieplenie ścian piwnic obiektu bezspoinowym systemem ocieplania ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji,
- docieplenie ścian nadziemnych budynku bezspoinowym systemem ocieplania ścian zewnętrznych z wykonaniem wypraw tynkarskich,
- zabezpieczenie elewacji przed grafitti,
- docieplenie dachu obiektu styropapą z wykonaniem powłok przeciwwodnych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
- podwyższenie kominów wraz z ociepleniem oraz wykonaniem nowych czap
kominowych wraz z tynkiem,
- wymiana wszystkich obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi;
- wymiana instalacji odgromowej na całości obiektu,
- wymiana balustrad zewnętrznych i drabiny na elewacji,
- remont i ponowny montaż krat okiennych,
- likwidacja zsypu opału i schodów zewnętrznych z wykonaniem skarp zapewniających wyjście z pomieszczenia techniczno-gospodarczego na zewnątrz,
- demontaż kostki brukowej przy wjeździe do garażu i wymiana odwodnienia,
- wykonanie na schodach zewnętrznych nowej okładziny z płytek gresowych,
- wykonanie opaski wokół budynku i utwardzenia z kostki brukowej,
- wymiana naświetli betonowych na systemowe,
- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej,
- demontaż i montaż uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych, instalacji alarmowej, kamer monitoringu oraz oświetlenia
Kotłownia - roboty budowlane, instalacyjne. Zakres robót obejmuje:
- demontaż istniejącej technologii kotłowni węglowej wraz z kotłami,
- roboty montażowe w zakresie technologii kotłowni gazowej,
- roboty montażowe w zakresie wewnętrznej instalacji gazu,
- roboty towarzyszące w zakresie branży sanitarnej,
- roboty towarzyszące w zakresie branży budowlanej,
- roboty towarzyszące w zakresie branży elektrycznych i akpia.
Kotłownia - roboty elektryczne. Zakres robót obejmuje:
- demontaż istniejących instalacji elektrycznych w zakresie projektowym,
- wykonanie rozbudowy istniejącej rozdzielni głównej,
- wykonanie zasilania rozdzielni kotłowni,
- wykonanie rozdzielni elektryczna kotłowni,
- wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego,
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego,
- wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych,
- wykonanie instalacji uziemienia,
- wykonanie instalacji dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zabezpieczenia,
- wykonanie zasilania zespołu aktywnego systemu awaryjnego wypływu gazu.
Wymiana instalacji c.o. Zakres robót obejmuje:
- całkowitą wymianę instalacji rurowej,
- częściową wymianę grzejników c.o.,
- część elektryczna - wykonanie uziemienia elementów instalacji c.o.,
- część sanitarna - likwidację całego systemu z naczyniem wzbiorczym oraz centralnego systemu odpowietrzającego z podłączeniem obiegów c.o. do króćców wyprowadzonych z rozdzielacza kotłowni gazowej
- część budowlana -roboty murarskie, tynkarskie i malarskie po robotach instalacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWiOR oraz wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego.

CPV: 45320000-6, 45310000-3, 45331100-7, 45331110-0, 45333000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00113741, ZP.271.58.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji". 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz ,,Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku przekazywania tych dokumentów (innych niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.7. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. 8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zam_pub@um.rybnik.pl 9.Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zam_pub@um.rybnik.pl 10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.58.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 9644704,00 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 688730,16 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Golejów przy ul. Gliwickiej 257 wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą instalacji c.o.
Ogólny zakres robót
Termomodernizacja budynku - roboty ogólnobudowlane, elektryczne. Zakres robót obejmuje:
- docieplenie ścian piwnic obiektu bezspoinowym systemem ocieplania ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji,
- docieplenie ścian nadziemnych budynku bezspoinowym systemem ocieplania ścian zewnętrznych z wykonaniem wypraw tynkarskich,
- zabezpieczenie elewacji przed grafitti,
- docieplenie dachu obiektu styropapą z wykonaniem powłok przeciwwodnych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
- podwyższenie kominów wraz z ociepleniem oraz wykonaniem nowych czap
kominowych wraz z tynkiem,
- wymiana wszystkich obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi;
- wymiana instalacji odgromowej na całości obiektu,
- wymiana balustrad zewnętrznych i drabiny na elewacji,
- remont i ponowny montaż krat okiennych,
- likwidacja zsypu opału i schodów zewnętrznych z wykonaniem skarp zapewniających wyjście z pomieszczenia techniczno-gospodarczego na zewnątrz,
- demontaż kostki brukowej przy wjeździe do garażu i wymiana odwodnienia,
- wykonanie na schodach zewnętrznych nowej okładziny z płytek gresowych,
- wykonanie opaski wokół budynku i utwardzenia z kostki brukowej,
- wymiana naświetli betonowych na systemowe,
- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej,
- demontaż i montaż uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych, instalacji alarmowej, kamer monitoringu oraz oświetlenia
Kotłownia - roboty budowlane, instalacyjne. Zakres robót obejmuje:
- demontaż istniejącej technologii kotłowni węglowej wraz z kotłami,
- roboty montażowe w zakresie technologii kotłowni gazowej,
- roboty montażowe w zakresie wewnętrznej instalacji gazu,
- roboty towarzyszące w zakresie branży sanitarnej,
- roboty towarzyszące w zakresie branży budowlanej,
- roboty towarzyszące w zakresie branży elektrycznych i akpia.
Kotłownia - roboty elektryczne. Zakres robót obejmuje:
- demontaż istniejących instalacji elektrycznych w zakresie projektowym,
- wykonanie rozbudowy istniejącej rozdzielni głównej,
- wykonanie zasilania rozdzielni kotłowni,
- wykonanie rozdzielni elektryczna kotłowni,
- wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego,
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego,
- wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych,
- wykonanie instalacji uziemienia,
- wykonanie instalacji dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zabezpieczenia,
- wykonanie zasilania zespołu aktywnego systemu awaryjnego wypływu gazu.
Wymiana instalacji c.o. Zakres robót obejmuje:
- całkowitą wymianę instalacji rurowej,
- częściową wymianę grzejników c.o.,
- część elektryczna - wykonanie uziemienia elementów instalacji c.o.,
- część sanitarna - likwidację całego systemu z naczyniem wzbiorczym oraz centralnego systemu odpowietrzającego z podłączeniem obiegów c.o. do króćców wyprowadzonych z rozdzielacza kotłowni gazowej
- część budowlana -roboty murarskie, tynkarskie i malarskie po robotach instalacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWiOR oraz wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w SWZ w rozdziale XXIV
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie (2) roboty polegające na termomodernizacji obiektów budowlanych, o wartości każdej z nich minimum 420 000,00 zł brutto.
W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie
w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji
(w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykonanych robót musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie; lub
2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie;
3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania tj., aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty. 2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składają odrębnie: 1) Wykonawca / każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy, 4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie określa w szczególności informacje wymienione w rozdziale X pkt 4 SWZ.6. Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy - przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.7. Pełnomocnictwo złożone w sytuacji:1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) - pełnomocnictwo do podpisania oferty.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie, składają odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy - przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 5. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w swoim imieniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych (w szczególności: klęska żywiołowa, znaleziska niewybuchów oraz przyrodnicze),
2) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót zgodnie z zasadami określonymi w normach lub przepisach technicznych, a mających wpływ na jakość robót,
3) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego, ze względu na decyzje i postanowienia wstrzymujące te roboty (z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę) wydane przez służby i inspekcje mogące kontrolować obiekt,
4) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (niewykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ) niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, o czas na jaki roboty zostały wstrzymane,
5) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego w przypadku konieczności opracowania niezależnych opinii lub ekspertyz niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli konieczność ich opracowania nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
6) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego, ze względu na konieczność wykonania nieprzewidzianych robót, niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, wykraczających poza zakres umowy a kolidujących z realizacją niniejszego zamówienia,
7) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na konieczność uzyskania decyzji i uzgodnień oraz ich ewentualnych realizacji, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji robót,
8) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór nowego Wykonawcy robót dodatkowych lub uzupełniających, które są konieczne do wykonania, a ich rodzaj nie mieści się w ustawowej regulacji wynikającej z zapisów ustawy PZP.
2. Przedłużenie terminu umowy nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie wystąpienia w/w okoliczności i/lub przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę w dacie ich przerwania, ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi przyczynę opóźnienia lub okres wstrzymania robót na podstawie w/w okoliczności. Wstrzymanie robót budowlanych może dotyczyć całości lub ich części.
3. Sporządzenie aneksu terminowego skutkować będzie koniecznością zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem nowego terminu realizacji, dla którego wymagane będzie uzyskanie akceptacji Zamawiającego.
4. Umowa może zostać przedłużona o tyle dni ile trwało bądź o możliwy do przewidzenia termin, w którym trwać będzie wstrzymanie robót. Przy czym termin możliwy do przewidzenia ulega skróceniu do dnia następującego po dniu ustąpienia przyczyny wstrzymania robót.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w SWZ w rozdziale XXIV
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-02

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.