Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
352z dziś
4828z ostatnich 7 dni
18808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Podanin
Podanin 65
64-800 Chodzież
powiat: chodzieski
Tel.: +67 2829897
podanin@pila.lasy.gov.pl
https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/pn/lasy/demand/notice/lowcost/current/list?USER_MENU_HOVER=lowcostCurrentNoticePublicList
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Chodzież
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +67 2829897
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Podanin w roku 2021 - zamówienie dodatkowe

Numer referencyjny: SA.270.11.4.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm. - ,,ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Podanin w roku 2021.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 165 697.32 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część/pakiet I - całość zadań w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej w leśnictwach: Smogulec i Jaktorówko

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Podanin - leśnictwa Smogulec i Jaktorówko.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm. - ,,ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Podanin w roku 2021 w leśnictwach: Smogulec i Jaktorówko.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 265 480.43 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,opcja"). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji, wedle wyboru zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w rozdz. 10 SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część/pakiet II - całość zadań w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej w leśnictwach: Lipiny i Piłka

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Podanin - leśnictwa Lipiny i Piłka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm. - ,,ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Podanin w roku 2021 w leśnictwach: Lipiny i Piłka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 398 061.68 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,opcja"). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji, wedle wyboru zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w rozdz. 10 SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część/pakiet III - całość zadań w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej w leśnictwach: Margonin i Klotyldzin

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Podanin - leśnictwa Margonin i Klotyldzin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm. - ,,ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Podanin w roku 2021 w leśnictwach: Margonin i Klotyldzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 172 821.16 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,opcja"). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji, wedle wyboru zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w rozdz. 10 SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część/pakiet IV - całość zadań w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej w leśnictwach: Oleśniczka i Karczewnik

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Podanin - leśnictwa Oleśniczka i Karczewnik.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm. - ,,ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Podanin w roku 2021 w leśnictwach: Oleśniczka i Karczewnik.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 202 032.89 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,opcja"). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji, wedle wyboru zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w rozdz. 10 SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część/pakiet V - całość zadań w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej w leśnictwach: Strzelecki Gaj, Budzyń i Drążki

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Podanin - leśnictwa Strzelecki Gaj, Budzyń i Drążki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm. - ,,ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Podanin w roku 2021 w leśnictwach: Strzelecki Gaj, Budzyń i Drążki.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 127 301.16 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,opcja"). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji, wedle wyboru zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w rozdz. 10 SWZ.

CPV: 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211400, 77230000, 77231000

Dokument nr: 356623-2021, SA.270.11.4.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu do platformy e-Zamawiający i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na platformie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na platformie pod adresem (https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Podanin - leśnictwa Smogulec i Jaktorówko.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Podanin - leśnictwa Lipiny i Piłka.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Podanin - leśnictwa Margonin i Klotyldzin.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Podanin - leśnictwa Oleśniczka i Karczewnik.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Podanin - leśnictwa Strzelecki Gaj, Budzyń i Drążki.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

-- pakiet I - 7 900,00 PLN,

-- pakiet II - 11 900,00 PLN,

-- pakiet III - 5 100,00 PLN,

-- pakiet IV - 6 000,00 PLN,

-- pakiet V - 3 800,00 PLN.

Kontakt:
Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Podanin
Podanin 65
Chodzież
Kod NUTS: PL411 Pilski
64-800
Polska
Osoba do kontaktów: Tomarz Pierzkała
E-mail: podanin@pila.lasy.gov.pl
Tel.: +67 2829897

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.