Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
520z dziś
4996z ostatnich 7 dni
18976z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZEBUDOWA BUDYNKU

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

PRZEBUDOWA BUDYNKU

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Przemyski
Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
166785054
stsarostwo@powiat.przemysl.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 166785054
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEBUDOWA BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DOKOŃCZENIE ETAPU I ,II i III
Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEBUDOWA BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DOKOŃCZENIE ETAPU I ,II i III.
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Starostwa Powiatu Przemyskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem;
- opracowanej ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego;
- postanowienia Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie;
- pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- pozwoleniem na budowę;
- obowiązujących przepisów i norm;
- projektu budowlanego pn. Przebudowa budynku w celu dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej;
- projektu wykonawczego - Instalacji elektrycznej wewnętrznej, oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, instalacji wczesnego wykrywania pożaru, instalacji oddymiania;
Wykonanie tego zadania ma na celu przeprowadzenie prac budowlanych w wyniku których stan bezpieczeństwa pożarowego zostanie podniesiony do akceptowanego poziomu oraz zapewni odpowiednią ochronę przeciwpożarową użytkowników oraz substancji zabytkowej budynku.
12.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 10 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały
w projektowanych postanowieniach umowy- załącznik nr 8 do SWZ.
12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały
w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących -załącznik nr 8 do SWZ.

CPV: 45310000-3, 45311000-0, 45421146-9, 45432100-5

Dokument nr: 2021/BZP 00113747, ZP.271.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zp.powiat.przemysl.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zp.powiat.przemysl.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy https://zp.powiat.przemysl.pl/. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). . Zgodnie z § 11 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram,
3) procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
4) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
5) Włączona obsługa JavaScript;
6) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
7) Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja
komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
8) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Użytkownika na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
9) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (dd mmmm rrr hh:mm:ss) generowany według czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
20.9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:
akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie https://zp.powiat.przemysl.pl/#/helpZamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych tj.: do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247).W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
20.13. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 30.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
30.2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: - Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 50 54, 56
30.3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Przemyślu jest
P. Małgorzata Chomycz-Śmigielska 16 678 50 54 wew. 299
30.3.1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DOKOŃCZENIE ETAPU I ,II i III, prowadzonym w trybie podstawowym
30.3.2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp,
30.3.3. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.3.4. Niezależnie od postanowień ppkt 30.1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.3.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
30.3.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
30.3.7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
30.3.8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
30.3.9. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 08:45
Miejsce składania ofert: https://zp.powiat.przemysl.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEBUDOWA BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DOKOŃCZENIE ETAPU I ,II i III.
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Starostwa Powiatu Przemyskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem;
- opracowanej ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego;
- postanowienia Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie;
- pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- pozwoleniem na budowę;
- obowiązujących przepisów i norm;
- projektu budowlanego pn. Przebudowa budynku w celu dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej;
- projektu wykonawczego - Instalacji elektrycznej wewnętrznej, oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, instalacji wczesnego wykrywania pożaru, instalacji oddymiania;
Wykonanie tego zadania ma na celu przeprowadzenie prac budowlanych w wyniku których stan bezpieczeństwa pożarowego zostanie podniesiony do akceptowanego poziomu oraz zapewni odpowiednią ochronę przeciwpożarową użytkowników oraz substancji zabytkowej budynku.
12.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 10 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały
w projektowanych postanowieniach umowy- załącznik nr 8 do SWZ.
12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały
w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących -załącznik nr 8 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Okres gwarancji/ rękojmi 40%
Razem 100%

24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
CENA - 60%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

24.3. KRYTERIUM ,,OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI" - 40%
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI
Oferta w kryterium termin gwarancji i rękojmi może uzyskać od 0 do 40 pkt, przy czym oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma max 40 pkt. Pozostałym wykonawcom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:

Wartość punktowa = Rk Tn / Tmax
Rk - waga kryterium
Tn - termin gwarancji oferowany w aktualnie ocenianej ofercie
Tmax -największa liczba punktów osiągnięta przez którąkolwiek z ofert w ramach kryterium nr 2
Zamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Wykonawca może przedłużyć okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy jego oferta zostanie odrzucona w tym zaznaczając wydłużenie o ,,0", wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający do porównania przyjmie termin 60 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany terminem zaoferowanym w ofercie.

24.4. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60 pkt) + liczba punktów za przedłużony termin gwarancji i rękojmi (maks. 40 pkt)
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
24.4.1.Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + GR
Gdzie:
PC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
GR - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,Okres gwarancji/ rękojmi"
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium ,,CENA" oraz ilości punktów przyznanych w kryterium ,,OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
15. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
15.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, do realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia, należącą do właściwej Izby samorządu zawodowego oraz posiadający aktualne uprawnienia SEP grupa D;

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że do realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował minimum:
- co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do prac przy systemie SSP firmy ESSER,
- co najmniej czterema osobami posiadający aktualne uprawnienia SEP grupa E.
Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 (obligatoryjne) oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 (fakultatywne)
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.;
2) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na postawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 18.2.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej należy przedłożyć:
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
19.5.1. Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,
19.5.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 19.2 SWZ - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ,
19.5.3. OŚWIADZCENIE podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 i nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy)
19.5.4. OŚWIADCZENIE wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy)
19.5.5. ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy)
19.5.6. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 19.7.2 Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
19.5.7. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa; (jeżeli dotyczy).
19.5.8. WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami; (jeżeli dotyczy)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika (lidera)
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania
2) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem)
3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie wybrana, zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę" należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika - lidera lub jednego ze współpartnerów.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz możliwości jej zmiany
26.1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień
umowy.
26.2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą
naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projektowanych
postanowieniach umowy - Załącznik nr 8 do SWZ.
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą
naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wynagrodzenia, terminu, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i
urządzeń przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych
materiałów lub urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiającego i inspektora nadzoru.Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika robót
przedstawionego w ofercie jedynie
za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Kierownika
robót.Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystąpienia, okoliczności
związanych z wpływem COVID-19 na możliwość prawidłowej i terminowej realizacji Umowy,
Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub jest
wysoce prawdopodobne, że wystąpi. Pozostały zakres zmian umowy został zawarty w
Projektowanych postanowieniach umowy -załącznik nr 8 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Okres gwarancji/ rękojmi 40%
Razem 100%

Termin związania ofertą: do 2021-08-27

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.