Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja lokali mieszkalnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja lokali mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bydgoszcz
Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
zamowieniapubliczne@adm.com.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/483547
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja lokali mieszkalnych (pustostanów) przy Ul. Śląskiej 29/7, Dworcowej 10/10 oraz Jana Henryka Dąbrowskiego 9/2 w Bydgoszczy.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

modernizacja lokalu mieszkalnego przy Ul. Śląskiej 29/7w Bydgoszczy

modernizacja lokalu mieszkalnego przy Ul. Dworcowej 10/10 w Bydgoszczy

modernizacja lokalu mieszkalnego przy Ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 9/2 w Bydgoszczy

CPV: 45000000-7, 44621110-3, 44621220-7, 45211341-1, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45330000-9-, 45332400-7, 45333000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00114000, 42/PM/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym składanie ofert, przekazywanie informacji, oświadczeń oraz dokumentów, w tym
podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, odbywa się w języku polskim, przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r. poz. 344 z późn.zm.), za pośrednictwem platformy zakupowej
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz.
2. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz
informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020r. Poz.2452).
3. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na
platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej
SWZ, w szczególności zawartymi w Rozdziale XIV i Rozdziale XVIII.
4. Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".
Komunikacja poprzez formularz ,,Wyślij wiadomość" umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości
plików lub spakowanego katalogu (załączników).
5. Za datę przekazania (wpływu) oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez
kliknięcie przycisku ,,Złóż ofertę" i wyświetleniu komunikaty, że oferta została złożona.
6. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij
wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi data oraz dokładny czas
generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
9. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres e-mail:
zamowieniapubliczne@adm.com.pl, z tym zastrzeżeniem, że Ofertę (w szczególności Formularz
Oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
10. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 uPZP, podmiotowe środki dowodowe i
przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane), składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
11. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa
bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (platformy). Dalsze informacje
dotyczące obowiązku informacyjnego zamieszczone są w rozdziale XIII i XIV SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych znajduje się w rozdziale II SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych znajduje się w rozdziale II SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/483547
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.